Productieverantwoording en accountantsverklaring 2021

Sociaal Domein Fryslân draagt zorg voor het proces productieverantwoording en accountantsverklaring voor de regio Fryslân. Op deze pagina vindt u informatie over het proces en de daarbij behorende documentatie. Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over de productieverantwoording of accountantsverklaring, dan verzoeken wij u die aan ons te mailen via uitvragen@sdfryslan.nl.


 

 

Proces productieverantwoording

In de contracten van Sociaal Domein Fryslân is opgenomen dat alle gecontracteerde zorgaanbieders een productieverantwoording aanleveren. Deze bevat de gerealiseerde omzet van het voorgaande jaar. Aanleverdatum van de productieverantwoording is uiterlijk 15 februari 2022

Wanneer u geen omzet heeft gerealiseerd op basis van uw contract in 2021, verzoeken wij uw ‘€ 0,- verklaring’ uiterlijk 31 januari 2022 aan te leveren.

Afhankelijk van de hoogte van de omzet die u als zorgaanbieder heeft gerealiseerd, dient er ook een accountantsverklaring aangeleverd te worden. De accountantsverklaring dient u voor 1 april 2022 aan te leveren bij Sociaal Domein Fryslân.

Wanneer u een accountantsverklaring aanlevert, dan dient u dus ook een productieverantwoording in.

In week 47 hebben alle gecontracteerde zorgaanbieders per e-mail een vooraankondiging ontvangen. Hierin staat het proces in detail beschreven.
Onder het drop-down-menu ‘aan te leveren documentatie’ vindt u meer informatie over welke documentatie er van u wordt verwacht.

Proces accountantsverklaring

Sociaal Domein Fryslân verwacht vóór 1 april 2022 een accountantsverklaring van u als u voor één (of meerdere) van de Friese gemeenten een omzet heeft gerealiseerd die hoger is dan € 125.000.
Indien u deze grens van €125.000 overschrijdt, dient u een accountantsverklaring te leveren over de gehele productie van de regio Fryslân.

Bij de aanlevering van de accountantsverklaring verwacht Sociaal Domein Fryslân voor 1 april 2022 de volgende documentatie van u:

 • Het ingevulde format productieverantwoording Jeugdwet/WMO in Excel
 • Het ingevulde format productieverantwoording Jeugdwet/WMO in PDF met ondertekening door tekenbevoegde en ondertekening door accountant
 • Deze uitdraai dient ieder ingevuld blad van het Excel bestand te omvatten: het Totaalblad, Overzicht gemeenten, alle gemeenten met realisatie Jeugdwet/WMO uit het overzicht.   
 • Het ingevulde format onderhandenwerk in Excel /Jeugdwet (niet van toepassing bij WMO)
 • De onderhandenwerkpositie moet hierbij 1 op 1 aansluiting vinden bij de productieverantwoording. Indien dit niet het geval is loopt u risico dat u wordt verzocht de aanlevering in zijn volledigheid opnieuw te doen.
 • De accountantsverklaring met oordeel ondertekend door een tekenbevoegde accountant (bijvoorbeeld Registeraccountant of Accountant-administratieconsulent).

 

Aan te leveren documenten

Sociaal Domein Fryslân maakt gebruik van het landelijke format model productieverantwoording zoals deze is gepubliceerd door de VNG en het ketenbureau I-Sociaal Domein. 

Voor het opvoeren van de onderhandenwerkpositie binnen de Jeugdwet is door Sociaal Domein Fryslân een eigen format opgesteld. Het gebruik van dit format heeft ook invloed op de manier van opvoeren in de landelijke formats. Hiervoor is een nadere duiding opgesteld. 

Voor de WMO geldt geen opvoering van onderhandenwerk.

Hieronder vindt u de documentatie per perceel.

Documentatie Algemeen

Documentatie Jeugdwet

 • Format productieverantwoording Jeugdwet (Excel) heeft u op 5 januari ontvangen per e-mail. Aanlevering in zowel Excel als door tekenbevoegde getekende PDF.
 • Format model onderhandenwerk (Excel) voor de contracten SJH.
 • Jeugdwet omvat in 2021 de contracten: (Hoog)specialistische Jeugdhulp, Ernstig Enkelvoudige Dyslexie, Pleegzorg en Crisishulp. De producten die onder deze contracten vallen mogen gezamenlijk opgenomen worden in één format productieverantwoording Jeugdwet.

Documentatie WMO

 • Format productieverantwoording WMO (Excel) heeft u op 5 januari ontvangen per e-mail. Aanlevering in zowel Excel als door tekenbevoegde getekende PDF. 
 • WMO omvat de contracten: Beschermd Wonen en ThuisPlus. De producten die onder deze contracten vallen mogen gezamenlijk opgenomen worden in één format productieverantwoording WMO.
Aanleveren documenten

De documentatie kunt u per e-mail, via beveiligde zending, aanleveren bij Sociaal Domein Fryslân via uitvragen@sdfryslan.nl
Voor deze zendingen is geen wachtwoord benodigd, omdat deze documentatie geen persoonsgegevens bevatten.
Als uw documentatie toch informatie bevat die volgens AVG beveiligd verzonden dient te worden, dan verzoeken wij u gebruik te maken van het algemeen wachtwoord: SDF_PV2021!
Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van Cryptshare, omdat andere vormen van beveiligd verzenden worden niet altijd ondersteund door onze software.

 

Veelgestelde vragen FAQ

Sociaal Domein Fryslân draagt jaarlijks zorg voor het controleren en registreren van  productieverantwoordingen en accountantsverklaringen. Hierdoor kan Sociaal Domein Fryslân soms niet op zeer korte termijn uw vragen beantwoorden die u per e-mail stelt. 

Door middel van deze ‘FAQ’ hopen wij een aantal veel gestelde vragen alvast beantwoord te hebben. Staat uw antwoord niet in onze ‘FAQ’ en kunt u daarnaast het antwoord op uw vraag niet op deze informatiepagina vinden, neemt u dan contact op via uitvragen@sdfryslan.nl.                      

Hoe en waar moet ik de productieverantwoording 2021 aanleveren bij Sociaal Domein Fryslân?

U kunt uw productieverantwoording (Jeugdwet & WMO) 2021 sturen naar uitvragen@sdfryslan.nl. Omdat deze documentatie gevoelige gegevens kan bevatten adviseren wij u de verantwoording te sturen via Cryptshare. (Als u gebruik maakt van een andere applicatie (zoals bijvoorbeeld Zivver) om beveiligd te versturen verzoeken wij u vriendelijk alsnog gebruik te maken van Cryptshare.) U kunt de gegevens verzenden zonder wachtwoord. 

Ik heb in het voorgaande jaar geen omzet gedraaid. Hoef ik nu ook geen productieverantwoording aan te leveren?

U dient nog altijd een verantwoording af te geven. Dit kan door middel van een ‘€ 0,-’ verklaring. 
Deze bestaat uit een volledig ingevuld en ondertekend (door de tekenbevoegde) voorblad van het format productieverantwoording in PDF. U heeft hiervan een voorbeeld ontvangen bij de vooraankondiging in week 47.

Voer ik alleen producten in die onder het contract met SDF vallen of ook producten bij lokale gemeenten?

U voert alleen de producten in die onder contract SDF vallen. Als er productie is geweest bij lokale gemeenten, dan vragen de betreffende gemeenten dit zelf op.

Hoe moet ik omgaan met Corona compensatie in mijn productieverantwoording?

In de productieverantwoording voert u geen corona compensatie tegoeden op. In de productieverantwoording verantwoordt u alleen de geleverde zorg.

Is uitstel van de genoemde inlevertermijnen mogelijk?

Nee, uitstel is niet mogelijk. Wanner u zich wilt beroepen op overmacht, dan verwijzen wij u naar de vooraankondiging productieverantwoording die u in november 2021 van ons heeft ontvangen. Hierin staat de procedure toegelicht.

Voor een hersteltraject heb ik alleen de 70% gedeclareerd, de 30% declaratie zal niet volgen. Hoe vul ik dit in?

Wanneer een traject voortijdig beëindigd is, of het resultaat van het traject is niet behaald, dan is er geen sprake van de 30% declaratie bij afloop van het traject. In dit geval voert u alleen de gedeclareerde 70% op in de productieverantwoording en het format model onderhandenwerk. 
In het opmerkingenveld geeft u kort weer wat de reden van beëindiging is, hieronder een voorbeeldinvulling:

voorbeeldinvulling

 

 

 

 

(voorbeeld op basis van 2020, update volgt.

Hoe vertaal ik de invulling van onderhandenwerk-trajecten naar de invulling van het format productieverantwoording?

In onderstaande voorbeeld is voor gemeente ‘1234’ een realisatie van 30% geweest in 2019, in 2020 is een realisatie van 40% opgenomen. De totale realisatie van dit product voor deze cliënt is daarmee 70%.
Maar u dient alleen de realisatie 2020 op te nemen in de productieverantwoording 2020. Deze 40% moet daarom worden opgenomen in het format productieverantwoording Jeugdwet.

Dit doet u door de in het format productieverantwoording de velden als volgt in te vullen:

Tabel PV

 

 

(voorbeeld op basis van 2020, update volgt.

Hieronder de voorbeeld invulling:

voorbeeld PV 2

 

 

 

 

 

 

(voorbeeld 1 februari 2021)

De invulling van de kolom ‘’Percentage gereed 2020’’ in het format onderhandenwerk, moet ten alle tijden 1 op 1 in overeenstemming zijn met de invulling in ‘’Aantal (Q)’’ in het format productieverantwoording Jeugdwet.
De kolom ‘’Prijs in € (P)’’ in het format productieverantwoording mag voor hersteltrajecten alleen gevuld worden met tarieven welke opgenomen zijn in de tarieventabel. Tarieven die afwijken van de tabel worden als onjuiste opvoering beoordeeld bij controle.

Moet ik iedereen individueel hier er in zetten óf bundel ik dit per productcode? 

U kunt per product code bundelen in het format productieverantwoording Jeugd. Let op: in het format onderhandenwerk dient u iedere cliënt individueel op te voeren.

Waarom moet ik informatie van vorige jaren aanleveren in de opgaaf onderhandenwerk? Deze informatie hebben jullie toch al?

Sociaal Domein Fryslân controleert en distribueert de productieverantwoording en accountantscontrole voor en naar de 18 Friese gemeenten. Voor de controle van deze verantwoordingen is het van belang om de informatie zo volledig mogelijk aangeleverd te krijgen. Dit om de controles zo volledig mogelijk te kunnen uitvoeren. Wanneer u voor trajecten omzet heeft gerealiseerd, zal dit in de opgaaf onderhandenwerk moeten zijn opgenomen. Wanneer de invulling hiervan niet juist, volledig of aansluitend is bij voorgaande jaren, dan zult u verzocht worden deze opnieuw aan te leveren.  

Waarom moet ik informatie zowel in Excel als PDF aanleveren?

Sociaal Domein Fryslân controleert en distribueert de productieverantwoording en accountantscontrole voor en naar de 18 Friese gemeenten. In Excel is de verwerking van deze gegevens sneller en efficiënter dan alleen via PDF.

Is de grens van €125.000,- op gemeenteniveau of de totale productie (over alle 18 gemeenten samen)?
De omzetgrens is op regionaal gemeenteniveau (€ 125.000,-). Het maakt hierbij niet uit of uw regionale of totale productie hoger is dan de gestelde grens, voor de bepaling of u wel of niet een accountantsverklaring dient aan te leveren is gemeenteniveau binnen de regio Friesland leidend.

Ook al heeft uw organisatie een totale omzet van bijvoorbeeld € 750.000,-, zolang u voor geen enkele Friese gemeente individueel boven de gestelde omzetgrens (€ 125.000,-) uitkomt, hoeft u geen accountantsverklaring af te geven.

Als een AGB-code halverwege het jaar wijzigt, voeg ik de productieverantwoordingen dan ook samen voor deze organisatie?

Op het moment dat er een nieuwe raamovereenkomst wordt opgesteld (dus geen addendum op de bestaande raamovereenkomst) die getekend moet worden, ontvangt SDF twee verantwoordingen. Wanneer er wijzigingen in de huidige raamovereenkomst plaatsvinden waarbij er een AGB-code wordt gewijzigd, dan mogen deze bij elkaar worden opgeteld.

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Het is daarom handig om de bestanden van de website te downloaden als u er mee aan de slag gaat.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?