Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische beperking, vaak in combinatie met andere problematiek, waarvoor een noodzaak is tot verblijf in een beschermde woonomgeving. Deze woonomgeving heeft 24-uurs toezicht, onplanbare zorg en meerdere contactmomenten per dag.

Het doel van Beschermd Wonen is dat mensen leren weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Zowel binnen als buiten een beschermde woonomgeving.

In 2015 is de uitvoering van Beschermd wonen belegd bij gemeenten. 

Beschermd Wonen kent een tweetal vormen Intramuraal Beschermd Wonen en Beschermd Wonen ThuisPlus. Deze vormen kunnen zowel in Zorg In Natura (ZIN) als PGB verzilverd worden.

ThuisPlus

ThuisPlus is een ondersteuningsvorm die bedoeld is voor cliënten die thuis wonen en waarbij opname in een intramurale instelling niet noodzakelijk is.

Het doel van ThuisPlus is om daadwerkelijk langdurig zelfstandig te wonen zonder afhankelijk te zijn van de dagelijkse begeleiding van de zorgaanbieder. Wanneer een cliënt zelfstandig woont in een locatie van een aanbieder moet hij opnieuw verhuizen als de zorg bij die specifieke aanbieder stopt. De medewerker van het wijk- of gebiedsteam vervult een regisseursrol. Dit betekent dat deze aanspreekpunt is en blijft voor de inwoner en proactief de realisatie van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen volgt. Dat kan door bijvoorbeeld jaarlijks met de inwoner en/of de aanbieder. De frequentie van dit contact is mede afhankelijk van de duur van de afgegeven beschikking en de doelen die geformuleerd zijn.

Alle aanvragen Beschermd Wonen en ThuisPlus verlopen via de wijk-/gebiedsteams. Zij maken vanaf 1 januari 2018 gebruik van een nieuw besluitformulier dat enkel door hen ingevuld kan en mag worden.

Lees hier de beschrijving van Perceel 1 ThuisPLUS.

Hier vindt u de voorwaarden zelfstandig wonen bij zorgaanbieder.

Intramuraal Beschermd Wonen en Beschermd Wonen ThuisPlus

Hier vindt u de beschrijving van de beschikbare vormen voor Beschermd Wonen:

Perceel 2 Intramuraal Beschermd Wonen

Perceel 2A Intramuraal Beschermd Wonen 2018

Overgangsrecht

Hier vindt u de beschrijving van overgangsrecht:

Perceel 2C

Persoonsgebonden budget

Brochure Beschermd wonen met een PGB

Kwaliteitseisen PGB aanbieders

Richtlijnen en werkwijzen

Werkwijze beëindiging zorg – weigeren zorg BW door zorgaanbieder

Gebruik stopberichten

Formulieren

Format budgetplan