Vraag en antwoord

Hieronder worden de meest gestelde vragen op een rij gezet. Het is daarbij goed mogelijk dat uw vraag en dus ook uw antwoord er tussen staat. Vindt u uw vraag hieronder niet terug, neem dan contact met ons op.
Voor het vinden van uw vraag (en antwoord) kunt u ook gebruik maken van de zoekbalk bovenaan de pagina.

Er komen op dit moment vragen bij ons binnen in verband met de overgang naar de nieuwe manier van werken van de Inkoop 2018. De meeste vragen gaan over de conversie, over de profielen en intensiteiten voor de jeugdhulp. De recente vragen en antwoorden vindt u op onze digitale helpdesk.

Zorgaanbieders van BW-zorg verplichten zich tot zorg op het moment dat zij een inwoner een plek bieden binnen hun BW-instelling. Zij doen dit op grond van de WMO 2015 en de overeengekomen contractafspraken met de centrumgemeente of de inwoner (PGB). Vanuit deze zorgplicht committeren de zorgaanbieders zich tot het leveren van passende ondersteuning aan de inwoner. De relatie tussen een bewoner BW en de zorgleverancier verlopen over het algemeen naar tevredenheid van beiden. Het kan echter voorkomen dat de relatie dusdanig verstoord raakt dat de zorgaanbieder niet langer ondersteuning wil bieden. Dit kan op grond van zwaarwegende redenen. Het is echter niet de bedoeling dat een bewoner op straat gezet wordt. Hoe wel gehandeld dient te worden is beschreven in bijgaande werkwijze.

Binnen Beschermd wonen gebeurt het soms dat een bewoner tijdelijk wordt opgenomen voor behandeling, opname in een ziekenhuis, verpleeghuis en dus tijdelijk elders verblijft. Zorgaanbieders houden de plek van deze bewoners beschikbaar totdat de bewoner terugkeert.

Gedurende deze periode van afwezigheid kunnen zorgaanbieders niet het normale tarief voor Beschermd wonen declareren dat voor deze bewoner is afgesproken. Omdat de plek wel beschikbaar blijft kan een zorgaanbieder wel het verblijf declareren middels de productcode afwezigheidsdag Beschermd wonen.

In het Integraal document werkwijze afwezigheidsdag kunt u lezen hoe u in deze situatie dient te handelen.

Om voor Beschermd wonen in aanmerking te kunnen komen is een indicatieadvies nodig van een wijk-/ gebiedsteam. Het wijk-/gebiedsteam stelt op basis van een gesprek het indicatieadvies op.

In 2017 blijft de ZZP GGZ-C typologie gehandhaafd als methodiek om toegang en financiering vorm te geven. Dat betekent dat we de volgende pakketten hanteren:

Beschermd wonen met intensieve begeleiding (basis);
Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding (basis+ PV);
Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (basis + gedrag);
Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (basis + multi-problematiek (VG/LG)).

Voor ieder pakket geldt dat er een mogelijkheid is om het pakket in- of exclusief dagbesteding aan te bieden.

Er is sprake van Beschermd wonen als de burger niet in staat is tot zelfstandig wonen. Er is sprake van psychiatrische problematiek en er ligt een noodzaak voor 24-uurs zorg. Deze zorg kan ook plaatsvinden op ongeplande momenten en heeft een signalerende en toezichthoudende functie.

Versturen van privacy gevoelige gegevens met Cryptshare

Graag vragen wij uw aandacht voor het verzenden van privacygevoelige gegevens per e-mail. Op het moment dat gegevens onbeveiligd verstuurd worden is er volgens de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie, sprake van een datalek. Dit willen wij samen met u uiteraard voorkomen.

SDF maakt gebruik van Cryptshare om (privacy) gevoelige informatie per e-mail te verzenden. Wij vragen iedereen dringend om gegevensuitwisseling over inwoners van Friesland beveiligd te versturen. Dit kan via Cryptshare, zie de [instructie]. Uiteraard is het ook mogelijk om een eigen systeem gebruiken voor het beveiligd versturen van gegevens.

Hier vind u de uitgebreide handleiding.