Hoogspecialistische Jeugdhulp

Momenteel ontvangen 250 jeugdigen in Fryslân Hoogspecialistische Jeugdhulp (HSJ). Hiervoor zijn vijf aanbieders gecontracteerd:

 • Jeugdhulp Friesland
 • Accare
 • GGZ Friesland
 • Alliade
 • Fier.

Convenant 

Het convenant is het resultaat van intensieve samenwerking door aanbieders, Friese gemeenten en Sociaal Domein Fryslân. Deze samenwerking zetten wij nu voort via Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdhulp. In dit team zijn experts vertegenwoordigd vanuit de verschillende partijen. 

Het convenant is in principe voor 2x 4 jaar. Het is uniek in Nederland dat deze wijze van samenwerken vastgelegd is in een langdurig convenant. Deze manier sluit aan bij landelijke ontwikkelingen om expertise te bundelen voor de groep kwetsbare jongeren met complexe problematiek. Er is sprake van (een combinatie van), ernstige veiligheid, ontwikkelingsbedreiging, ernstige gezinsproblematiek en/of niet uitstelbare hulp. 

Belangrijke Informatie 

Onderscheidt Hoogspecialistische Jeugdhulp

Hoogspecialistische Jeugdhul onderscheidt zich van andere vormen van Jeugdhulp op basis van: 

 • Complexiteit
 • Gevaar voor veiligheid
 • Urgentie 
Uitgangspunten Hoogspecialistische Jeugdhulp
 • Kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
 • Voorkomen uithuisplaatsingen
 • Voorkomen gesloten plaatsingen
 • Voorkomen plaatsingen in residentiële voorzieningen.
Team Toegang

Gebiedsteams, gecertifieerde instellingen en andere verwijzers kunnen jeugdigen die Hoogspecialistische Jeugdhulp nodig hebben rechtstreeks aanmelden bij Team Toegang. Team Toegang is een samenwerking van de vijf gecontracteerde aanbieders HS:

 • Accare
 • Alliade (REIK)
 • Fier
 • GGZ Friesland
 • Jeugdhulp Friesland.

en twee onderaannemers:

Ambiq en Elker.

Team Toegang valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieders HS en borgt de onderlinge samenwerking als de gevraagde hulp dat nodig maakt.

Aanmelding via Team Toegang

Als een verwijzer een jeugdige aan wil melden voor HS dan beantwoordt de verwijzer eerst een aantal vragen met de aanbieder (als die al betrokken is) die op de website te vinden zijn van Team Toegang. Daarna volgt aanmelding bij Team Toegang via het aanmeldformulier op de website. Team Toegang toetst of inderdaad HS nodig is. Zo niet dan volgt een gemotiveerde afwijzing naar de verwijzer.

De volgende stap is intake en in zorg nemen van de jongere. Team Toegang houdt daarna de doorstroom van de jongere in de gaten en is betrokken bij de uitstroom en wat daarvoor nodig is.

Contactgegevens

Team Toegang
W www.teamtoegang.nl
E Info@teamtoegang.nl
T 06-1594 7372

 
Administratieprotocol

De conversie van Hoogspecialistische Jeugdhulp omvat de overgang van alle jeugdigen die nu HS ontvangen en cliënten van Reik op de locaties Salomonzegel e en a, Mikado en Hagewyk. De financiering van HSJ vindt plaats via lumpsumvergoeding. Bij het berichtenverkeer is geen sprake van declaratieberichten maar alleen voor Toewijzing, start- en stopberichten. Zie verder het administratieprotocol Hoogspecialistische Jeugdhulp in Fryslân per 1 mei 2020.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?