Implementatie Specialistische Jeugdhulp

Veranderingen bij perceel Specialistische Jeugdhulp

Zoals u weet, zijn er vanaf 1 januari 2024 nieuwe contracten voor Specialistische jeugdhulp (SJH) in Friesland. We nemen u graag mee in hoe de Friese gemeenten de samenwerking voor de komende contractperiode willen invullen. En in wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Eerst vertellen we u wat er verandert binnen perceel Specialistische jeugdhulp en waarom. De komende tijd lichten we deze veranderingen verder toe in verschillende vormen. Denk dan aan bijeenkomsten, werksessies en een nieuw praktijkboekje.

Ook is er alle mogelijkheid om vragen te stellen over deze veranderingen. Het perceel Specialistische Jeugdhulp hangt samen met het perceel Wonen. Wijzigingen voor dit perceel starten ook vanaf 1 januari 2024. In de informatievoorziening en instructie zal hier dan ook aandacht voor zijn.

Infographic Specialistische Jeugdhulp: klik om te vergroten

Wat gaat er veranderen binnen SJH en waarom?

Wat gaat er veranderen?

In algemene zin verandert de systematiek niet. Het is de bedoeling dat de uitvoering en toepassing wel wijzigen. Ook zijn er details aangescherpt.

De drie belangrijke pijlers van het systeem blijven:

 • Resultaatgerichte afspraken          
 • Uitgaan van trajecten voor alle betrokken uit een gezinssysteem          
 • Werken met hoofd- en onderaannemers

Waarom doen we deze wijzigingen?

Het huidige bekostigingssysteem is geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie, en de punten van kritiek uit de uitvoeringspraktijk, worden nu verbeteringen doorgevoerd.

Ook is strakker ingezet op de oorspronkelijke bedoeling van het bekostigingssysteem. Dit betekent dat áls het past bij de hulpvraag, er een ondersteuningsplan wordt opgesteld die:

 • die door het gezinssysteem wordt gedragen;
 • die voor het totale gezinssysteem is;
 • die voor alle problematiek relevant is;
 • waarbij de hulpvraag centraal staat;
 • de inzet van organisaties flexibel plaatsvindt zodat het belang van het gezinssysteem maximaal wordt gediend.
Wanneer zetten we Specialistische Jeugdhulp in?

Wanneer het gaat over de aard van de hulpvraag (met daarbij ons Friese model als kader), ligt er een nadrukkelijke oriëntatie op de eigen kracht en mogelijkheden van een jeugdige/gezin en de sociale omgeving. Gespecialiseerde jeugdhulp is aan de orde als sprake is van opvoedingsnood of – crisis.

Opvoedingsvragen en opvoedingsspanning vallen niet onder specialistische jeugdhulp.

Concrete wijzigingen en aanscherpingen

Om een beeld te krijgen van de wijzigingen die zijn aangebracht bij het perceel Specialistische jeugdhulp, volgt hieronder een korte opsomming van wat er wordt aangescherpt:

Profielen

We gaan van tien profielen (1 tot en met 10) naar:

 • vier profielen voor ambulante hulp (A, B, C en D)
 • één profiel voor begeleiding (E)
 • één profiel voor dagopvang (F)
 • één profiel voor dagbehandeling (G)
 • één profiel voor bedden SJH (H),
 • één profiel voor logeren (I)
 • één profiel met ondersteunende elementen (J)

Intensiteiten per profiel
Per profiel zijn er een wisselend aantal intensiteiten (die met een nummer worden aangeduid, niet met een letter).  

 • Bij toekenning van een profiel intensiteit combinatie (PIC) is het essentieel dat naar de aard van de hulpvraag (het profiel) wordt gekeken. Dit profiel beschrijft de passende zorg voor de specifieke situatie.
 • Discipline m.b.t. de inpassing binnen de profielen bij de verwijzers wordt belangrijk omdat we dan kunnen monitoren en gericht kunnen contracteren en/of inzetten op innovatie.

De intensiteit van een traject dat wordt aangevraagd (door de jeugdhulpaanbieder) en toegekend (gemeente), wordt bepaald door:

 • Hoe intensief de betrokkenheid van een behandelaar of hulpverlener is
 • De complexiteit van de hulpvraag

Daarbij is het belangrijk om in te schatten wat de verwijzer redelijk en verantwoord vindt. Zowel wat betreft de in te zetten uren als voor de kwaliteit van behandelaren en/of hulpverlening.

Begrenzing Specialistische Jeugdhulp

Specialistische jeugdhulp is begrensd. Dit betekent dat complementaire ondersteuning niet meer regionaal gecontracteerd wordt. Complementaire ondersteuning, bijvoorbeeld vak-therapie of coaching, is als zelfstandige vorm van ondersteuning geen Specialistische Jeugdhulp. Het betekent ook dat ondersteuning voortaan lokaal wordt georganiseerd door het voorliggend veld of de gebiedsteams.

30-70 kostentoedeling wordt losgelaten

Één tarief is het uitgangspunt voor het hele traject dat geboden wordt. En wordt ook ‘altijd’ beschikbaar gesteld, tenzij een traject heel vroegtijdig wordt beëindigd.

Het resultaat van een individueel traject maakt geen verschil meer voor de betaling van de 2e termijn (30%). Op het niveau van een jeugdhulpaanbieder wordt wel gekeken naar het algemene beeld. Er kunnen sancties en beloningen worden ingezet. Dit wordt nog verder uitgewerkt door Sociaal Domein Fryslân en het regionale contractmanagement, in het kader van kwaliteitsbeleid.

Wonen

Een toekenning vanuit het perceel ‘Wonen in Friesland’ kan plaatsvinden naast een toekenning vanuit het perceel ‘Specialistische Jeugdhulp’. Kijk op deze pagina voor meer informatie over het perceel wonen.

Uitvoeringspraktijk

Het hele bekostigingssysteem gaat uit van overleg en afstemming; 

 • door verwijzers en jeugdhulpaanbieders met jeugdigen en ouders
 • tussen verwijzers en jeugdhulpaanbieders onderling
 • tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten/Sociaal Domein Fryslân

De nadruk ligt op onderlinge communicatie. Met respect voor ieders rol, verantwoordelijkheid en deskundigheid. En door het delen van alle ervaring, informatie en kennis, is in Friesland nog meer dan in het verleden de ambitie om een lerend netwerk vorm te geven met alle betrokkenen.

Belangrijke documenten 

Hieronder vindt u praktische en juridische documenten die dieper ingaan op de inkoop en implementatie van Specialistische Jeugdhulp. 

Praktijkboek voor verwijzers

Het praktijkboek voor verwijzers is een document dat zich richt op de uitvoering van de bekostiging Specialistische Jeugdhulp vanaf 2024. Dit praktijkboek kan zelfstandig gebruikt worden als handleiding. 

Presentatie informatiebijeenkomst Jeugdhulp

In deze presentatie nemen we je stap voor stap mee in hoe de veranderingen per 2024 er in de praktijk eruit gaan zien. 

Fries Kwaliteitskader Jeugdhulp

Het Fries Kwaliteitskader Jeugdhulp (ook wel 'Kwaliteitskader'), maakt de kwaliteitseisen die in wetten en veldnormen genoemd worden concreter. Ook vindt u in dit document de speerpunten en ambities van de Friese gemeenten, zoals deze bekend waren tijdens de inkoop. 

Het Normenkader - Specialistische Jeugdhulp Friesland

Het Normenkader dat we in Friesland gebruiken, bestaat uit vijf samenhangende onderdelen: 

 • Een algemeen kader (Scope);
 • Inzet van Effectieve Jeugdhulp;
 • Het Friese Kwaliteitskader;
 • De vastgelegde Ondersteuningsprofielen en Intensiteiten (hierna: PIC’s), inclusief specifieke aanvullende voorwaarden per profiel en/of intensiteit;
 • De vastgestelde tarieven die bij de PIC’s horen.
Profiel H

In dit document leest u meer over profiel H: Residentiële Specialistische Jeugdhulp. Het gaat hierbij om Specialistische Jeugdhulp, waarvoor naast hulpverlening en/of behandeling die binnen het profiel D valt, tijdelijk óók een residentiële setting noodzakelijk is. Dit kan ook gaan om jeugdigen die in pleegzorg of een woonvoorziening verblijven. Zelfstandigheidstraining en ouder-kindgroep zijn hierop een uitzondering. 

Even voorstellen: Tom en zijn gezin

Om nog concreter te maken waar we het voor doen en waarom, stellen we Tom en zijn gezin aan u voor. We zien Tom, zijn ouders en zijn zusje de komende tijd vaker terug. De fictieve verhalen van Tom en zijn omgeving zijn illustratief. Uiteraard wijkt iedere casus af van de animaties. Ze zijn ook niet bedoeld om een totaalbeeld neer te zetten. Maar we hopen dat Tom er aan bijdraagt dat we als samenwerkende professionals blijven denken en handelen vanuit de behoefte van jeugdigen in Friesland.

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?