Implementatie Pleegzorg

Prominentere plek voor Pleegzorg

Pleegzorg heeft een prominentere plek binnen het zorglandschap gekregen. Uitgangspunt blijft dat kinderen thuis opgroeien in hun eigen gezin. Alleen als er sprake is van een onveilige ontwikkeling wordt hiervan afgeweken. Wanneer jeugdigen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is Pleegzorg het eerste alternatief. We sluiten daarmee aan bij de landelijke doelstelling om meer kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.

Met de inzet van Pleegzorg werken we samen aan:

  • gezond en veilig opgroeien
  • groeien naar zelfstandigheid
  • voldoende zelfredzaam zijn en maatschappelijk participeren, rekening houdend met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de jeugdige

Vanaf januari 2022 spreken we van Pleegzorg Voltijd, Pleegzorg deeltijd (incl. Solo Deeltijd) en Pleegzorg Crisis. We spreken vanaf dan dus niet meer van Pleegzorg perspectief biedend, Pleegzorg Spanning of Pleegzorg solo deeltijd.

In de infographic laten we zien wat vanaf 2022 de route naar pleegzorg is. In de groene blokjes onder de infographic vindt u toelichtingen op belangrijke onderdelen. 

Infographic pleegzorg

De route naar Pleegzorg 

Friese jeugdigen groeien op in hun eigen gezin. Als dit ‘even’ niet lukt kan een verwijzer (gebiedsteam of huisarts (jeugdarts)) passende ondersteuning inzetten. Wonen (deeltijd of voltijd) buiten het eigen gezin gebeurt alleen indien noodzakelijk. Als het kan, zetten we ambulante ondersteuning in ten behoeve van het thuis (kunnen blijven) wonen. Als ondanks ambulante ondersteuning thuis wonen niet (meer) mogelijk is, is pleegzorg het eerste alternatief dat onderzocht wordt.

Ook een Gecertificeerde Instelling kan Pleegzorg inzetten, dit kunnen zij alleen als kinderen onder toezicht staan of wanneer er sprake is van een voogdij-maatregel.

1. Rol van de verwijzer (gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling)

De verwijzer onderzoekt de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige en/of ouder(s). Samen verwerken ze alle informatie in het (regionaal) ondersteuningsplan. Daarbij wordt ook gekeken naar de eigen kracht en is er aandacht voor de inzet van het voorliggend veld. Mocht het noodzakelijk zijn om (tijdelijk) niet meer thuis te wonen, dan is het ondersteuningsplan altijd gericht op de mogelijkheid om terug te keren naar het eigen gezin. Er worden ook doelen opgesteld met betrekking tot het verkrijgen van zekerheid over de woonsituatie van de jeugdige. Er wordt in het ondersteuningsplan onderscheid gemaakt tussen een perspectief biedende plek om te wonen (duurzaam) of perspectief zoekend (gericht op terugkeer naar het eigen gezin).

Verwijzer huisarts/jeugdarts:
Gebiedsteams of Gecertificeerde instellingen kunnen pleegzorg inzetten. Huisartsen/Jeugdartsen kunnen dit alleen na overleg met het gebiedsteam.

2. Gebruik richtlijnen

Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp (richtlijnenjeugdhulp.nl)
Bij het inzetten van Jeugdhulp gebruikt het gebiedsteam altijd de richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende jeugdhulp’. De richtlijn gaat in op hoe een jeugdprofessional samen met ouders en jeugdige tot een beslissing over hulp komt.  

Richtlijn Uithuisplaatsing - Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming (richtlijnenjeugdhulp.nl)
Een uithuisplaatsing is in een zeer ingrijpende gebeurtenis. Er wordt altijd gebruik gemaakt van de richtlijn voor uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze richtlijn draagt bij aan het inzichtelijk maken van de te zetten stappen en interventies. 

Richtlijn-Pleegzorg (richtlijnenjeugdhulp.nl)
De professionals die zijn betrokken bij de uitvoering van pleegzorg (Jeugdhulp Friesland, William Schrikker Stiching en Leger des Heils) gebruiken de richtlijn pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming. 

Varianten pleegzorg  

Netwerkpleegzorg
Het komt voor dat pleegouders familie of bekenden zijn van de jeugdige en /of ouders. We noemen dit netwerkpleegzorg. Netwerkpleegzorg kan ingezet worden in alle varianten van pleegzorg zoals hieronder beschreven. De verwijzer brengt het netwerk in kaart en bespreekt met ouders of iemand in het netwerk (tijdelijk) pleegouder zou kunnen zijn. Als dat lukt, heeft netwerkpleegzorg de voorkeur. 

Pleegzorg Deeltijd
De deeltijdvariant is opgedeeld in twee soorten: deeltijd pleegzorg i.c.m. pleegzorg en solo-deeltijd pleegzorg welke op zichzelf kan bestaan.

  • Deeltijd pleegzorg i.c.m. pleegzorg heeft als doel de inzet van andere vormen van pleegzorg te versterken waarbij het pleeggezin waar het kind opgroeit voor een bepaalde termijn enige etmalen per maand wordt ontlast.
  • Solo-deeltijd pleegzorg wordt geboden aan kinderen die (nog) thuis wonen bij de eigen ouder(s) maar waarbij een zorgelijke gezinssituatie van toepassing is. Door deze kinderen op bepaalde momenten uit deze situatie te halen wordt getracht een uithuisplaatsing te voorkomen. Daarnaast kunnen jeugdigen die in een gezinshuis of een residentiële setting verblijven positieve ervaringen opdoen met het wonen en leven in een zo gewoon mogelijke gezinssituatie ter versterking van een perspectief biedend hulpverleningstraject. Bij solo-deeltijdplaatsingen geldt een maximum van 10 etmalen per maand, dit in verband met een hoger tarief per etmaal. Voor solo-deeltijd is een ander tarief afgesproken in verband met de begeleidingskosten. Zijn er meer dan 10 etmalen solo-deeltijdplaatsing noodzakelijk, dan valt deze zorg onder voltijd.

Pleegzorg Voltijd
Deze variant wordt ingezet voor jeugdigen (0-21 jaar) die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen en worden opgevangen in een (netwerk) pleeggezin. Er wordt onderscheid gemaakt in perspectief biedend (duurzaam wonen in pleeggezin) of perspectief zoekend (tijdelijk wonen in een pleeggezin gericht op terugkeer naar huis).

Pleegzorg Crisis
Pleegzorg Crisis wordt in gezet bij jeugdigen (0-18 jaar) in een acute onveilige situatie die direct ergens anders moeten wonen. Jeugdigen worden tijdelijk geplaatst in een crisispleeggezin. Vanuit daar wordt gekeken of terugkeer naar het eigen gezin mogelijk is.

Gecontracteerde pleegzorgaanbieders  

Sociaal Domein Fryslân heeft namens de Friese gemeenten pleegzorg ingekocht bij de volgende aanbieders:

Jeugdhulp Friesland 

Leger des Heils
Biedt alleen netwerkpleegzorg

William Schrikker Stichting
Biedt ondersteuning aan jeugdigen en ouders met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte of kinderen van ouders met een (verstandelijke) beperking.

Bekijk de beschikbaarheid van de aanbieders in de beschikbaarheidswijzer.

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?