Corona Q&A Regionale Jeugdhulp

Om zowel gemeenten als aanbieders te voorzien van de meest relevante informatie is deze Q&A gemaakt waarin de meest gestelde vragen van aanbieders en gemeenten beantwoord worden.

Algemeen

Welke richtlijnen volgt SDF?

SDF volgt de landelijke richtlijnen RIVM en lokaal de richtlijn van GGD Fryslân. Voor het professioneel handelen, volgt SDF het Nederlands Jeugdinstituut (NJi); zij hebben op vele vragen een antwoord gegeven. Bent u aangesloten bij een beroepsvereniging, dan volgt u deze richtlijnen. 

Algemeen geldt: wordt er afgeweken van richtlijnen, verantwoord dan uw afweging in het cliëntdossier. 

Vergeet u niet om gebruik te maken van de Verwijsindex; vooral in deze periode waarbij de jeugdigen en gezinnen meer op afstand zijn van zowel de hulpverlener als de leerkracht. Met het signaleren in de verwijsindex krijgen de betrokken partijen inzicht wie al betrokken zijn in het gezin.

Valt Jeugdhulp onder de cruciale beroepen?

Ja, het Rijk heeft de uitvoering van jeugdhulp bestempeld als cruciaal beroep. Dat betekent dat uitvoerders zo nodig een beroep kunnen doen op kinderopvang. Klik hier voor meer informatie. 

Testcapaciteit en beschermingsmiddelen

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Lees meer hierover op de website van de GGD Fryslân.

Voor aanschaf van beschermingsmiddelen kunt u contact opnemen met het Regionaal Orgaan Acute Zorg Noord Nederland (ROAZ). Het ROAZ is altijd bereikbaar als u een bevestigde besmetting heeft en acuut persoonlijke beschermingsmiddelen nodig heeft. 

Het is de bedoeling dat er meer beschermingsmiddelen beschikbaar komen voor professionals in de jeugdzorg. Daarover komt volgende week meer duidelijkheid. Volg hiervoor de website Nederlands Jeugdinstituut.

Wat als thuis de spanningen oplopen?

Klik op de afbeelding om de poster in PDF te openen:

 

Poster

Afstemming en communicatie

Wat is het eerste aanspreekpunt voor eventuele calamiteiten en/of groeiende problemen rondom de uitbraak van het virus?

De landelijke richtlijnen en het al bestaande calamiteitenprotocol zijn hierin leidend. Daar waar sprake is van besmette jeugdigen in een crisissituatie en/of actuele veiligheidsrisico’s, kunt u de inzet afstemmen met medische diensten, de GGD en de politie (0900 8844). Neem waar nodig contact op met deze hulpverleningsinstanties. Daarna kunt u, indien noodzakelijk en wanneer de zorg in het gedrang komt, de desbetreffende gemeente informeren. Wanneer u niet langer in staat bent zorg te leveren, dan graag gelijk contact opnemen met SDF via contractmanagement@sdfryslan.nl.

Wanneer moet ik SDF informeren over continuïteitsrisico’s?

Het is van belang dat SDF zicht houdt op de ontwikkelingen bij u als aanbieder en het mogelijke continuïteitsrisico. Dit kan ontstaan door een verhoogd ziekteverzuim, geen in- en uitstroom van cliënten, het niet voldoende kunnen bieden van begeleiding en/of toezicht waardoor ook de veiligheid van de cliënten in het geding kan komen. Wij vragen u ons per direct te informeren als de continuïteitsrisico’s toenemen. U kunt ons mailen op contractmanagement@sdfryslan.nl.

Wat doe ik als de veiligheid van een cliënt in het geding komt?

U neemt contact op met de verwijzer/regievoerder van de cliënt. Geldt dit voor meerdere casussen in uw organisatie en brengt dit de continuïteit van de zorg in het gevaar, dan graag contact opnemen met SDF via contractmanagement@sdfryslan.nl.

Moeten we doorgeven hoe we onze organisatie hebben ingericht door Corona?

Wij verzoeken u de genomen maatregelen te publiceren op uw website. Daarnaast vragen we u deze maatregelen op casusniveau door te geven aan uw cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en hun verwijzer/regievoerder. Wij verwachten dat u de landelijke richtlijnen opvolgt. Mocht dit niet lukken, dan vragen wij u contact met SDF op te nemen via contractmanagement@sdfryslan.nl.

Is er een provinciaal advies- en/of handelingsbevoegd orgaan voor situaties die extra aandacht vragen in deze periode?

Indien de reguliere hulpverlening vastloopt dan kunt u een beroep doen op het REX Jeugd (Regionaal expertiseteam); voor informatie zie de website van Sociaal Domein Fryslân.
Het team REX Jeugd komt regulier eenmaal per twee weken bijeen. Indien de aanmeldingen gaan oplopen door de impact van de Corona maatregelen dan verhoogt het REX Jeugd de frequentie. Het beeldbellen met jeugdige/ouders, betrokken hulpverleners en het team REX Jeugd was eerst een uitdaging maar werkt wel.

Continuïteit van zorg

Moet de zorg gecontinueerd worden?

Het waarborgen van de continuïteit van zorg, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, is erg belangrijk. Het NJI heeft bruikbare informatie gepubliceerd hoe u met de gevolgen van het coronavirus om kunt gaan. 

SDF ziet dat jeugdhulpaanbieders de ambulante zorg deels telefonisch of digitaal ingericht hebben. We vragen jeugdhulpaanbieders om actief contact te blijven houden met cliënten, zodat zicht blijft op de gezinssituatie en eventuele risicosituaties.

Daar waar face-to-face contact met de jongere (en/of het gezin) noodzakelijk is, tref zoveel mogelijk de maatregelen die besmettingsrisico’s beperken (handen schudden/fysiek contact vermijden, frequent handen wassen, etc.) - zie hierover de landelijke actielijn van de RIVM en NJi.

Wanneer een cliënt ziek is of zich afmeldt en zorg als therapie, dagbesteding of logeerzorg geen doorgang kan vinden verwacht SDF dat u actief contact onderhoudt met de jeugdige en het gezin/gezinssysteem om de gevolgen van het onderbreken van zorg te inventariseren. Wanneer problemen lijken te ontstaan, graag gelijk afstemmen met de verwijzer/regievoerder over de te nemen stappen. 

Zorg met verblijf, zoals dagbesteding, logeerzorg of 24-uurszorg, dient u zoveel mogelijk te continueren. Als u niet in staat bent deze zorg te continueren – vanwege ziekte of actuele en specifieke besmettingsrisico’s, graag gelijk afstemmen met de verwijzer/regievoerder en met SDF via contractmanagement@sdfryslan.nl.

Kunnen wij niet-gekwalificeerd personeel inzetten wanneer het gekwalificeerde personeel ziek is?

Wij vragen aanbieders om zoveel als mogelijk gekwalificeerd personeel in te blijven zetten. Mogelijk kunt u hierbij een beroep doen op personeel dat normaliter wordt ingezet voor ambulante jeugdhulp. Daarnaast kunnen aanbieders die minder inzet hebben (bijvoorbeeld ambulante behandeling en begeleiding) bijspringen bij aanbieders met verblijf. Wij vragen jeugdhulpaanbieders ook onderling te kijken om samen een oplossing te vinden. In deze unieke situatie is ruimte om de zorg op een andere manier te organiseren, als dit nodig is om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Zie voor meer informatie de website van SKJ of de betreffende beroepsvereniging. 

Hoe gaat SDF ermee om als wij als aanbieder de continuïteit van de zorg niet kunnen behouden?

SDF volgt hierin de landelijke richtlijnen zoals bepaald door RIVM. Mocht u in een specifieke casus zien dat dit niet haalbaar is, en/of dat er sprake is van een (te verwachte) crisis/escalerende situatie dan dient u contact op te nemen met de verwijzer/regievoerder en de desbetreffende gemeente. Wanneer u door ziekte van medewerkers (tijdelijk) in het geheel niet meer in staat bent om zorg te leveren, verzoeken wij u om daarnaast ook contact met SDF op te nemen contractmanagement@sdfryslan.nl.

Wat doen we als in een gezin een crisis ontstaat? 

We volgen hierbij de richtlijn zoals door het Nederlands Jeugdinstituut is genoemd, specifiek de richtlijn Fysiek contact bij ambulante hulpverlening. 

Wat te doen met verlengingen of afrondingen van trajecten zonder face-to-face contacten?

Er is een hulpvraag en daar zal een antwoord op moeten komen. Het is niet gewenst dat afspraken worden verplaatst. Dit komt de hulpvraag niet ten goede en de situatie in het gezin kan hierdoor escaleren, ook omdat jeugdigen niet naar school kunnen. 

Wat te doen bij een totale lock-down en (dreigende) crisis?

We volgen de landelijke maatregelen en sluiten aan bij de richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut. Deze zijn zo opgesteld dat de afweging ook gemaakt moet worden bij een totale lock-down.

Is er een tool om beveiligd te video bellen met cliënten?

De Friese gemeenten stellen voor deze periode een beveiligde applicatie beschikbaar voor het beeld bellen met cliënten. Er zijn steeds meer en positieve ervaringen met het chatten via beeldbellen, vooral jongeren zijn dit al meer gewend dan hulpverleners. 

De website https://www.friesejeugdzorgonline.nl/ is beschikbaar gesteld voor gecontracteerde zorgaanbieders bij SDF.

Zijn er richtlijnen met de grenzen/kaders waar begeleiding minimaal aan moeten voldoen?

Een professionele afweging vindt plaats volgens de norm Verantwoorde werktoedeling of de beroepsvereniging. Indien er wordt afgeweken vanwege de Corona-maatregelen, moet de afwijking schriftelijk gemotiveerd in de cliëntrapportage komen te staan. 

Overig

Wat is de beschikbaarheid van crisiszorg (Spoed4Jeugd)?

Spoed4Jeugd is gewoon bereikbaar. Als er een melding binnenkomt dan nemen ze zoals altijd het triage af met daarbij een extra vraag of het kind griepverschijnselen heeft. Als dat het geval is en een huisbezoek is noodzakelijk dan zullen ze met de betrokken aanbieder overleggen hoe ze het gaan oppakken. Er zijn handschoenen, spetterbrillen en mondkapjes beschikbaar voor de medewerkers die op huisbezoek moeten.

Is er opvang mogelijk voor pleegkinderen?

Pleegzorg krijgt signalen van pleegouders dat de combinatie eigen kinderen en pleegkinderen 24/7 in huis te hebben zwaar is. Deze doelgroep kan gebruik maken van het aanbod opvang kwetsbare kinderen/kinderen uit kwetsbare systemen. (Dit is bekend bij pleegzorg, wijk- en gebiedsteams en GI’s.)

Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheid van opvang, zie memo Richtlijnen opvang voor kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis

Handige links

Informatie voor ouders, pleegouders en gezinshuisouders

Diverse omgangs- en bezoekregelingen 

Omgangsregeling gescheiden ouders

Afwegingen fysiek contact

Ambulante hulpverlening

Residentiële hulpverlening

Veilig beeldbellen via Friese Jeugdzorg Online.

Zie autoriteit persoonsgegevens voor algemene tips.

Veiligheid

Werkklimaat en gezondheid, voor werknemers en werkgevers

 

Voor vragen die niet beantwoord zijn, stel deze via secretariaat@sdfryslan.nl en wij komen er zo spoedig mogelijk op terug. Houd ook deze website van SDF in de gaten. 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?