Implementatie Wonen

Veranderingen bij perceel Wonen

Zoals u weet, komen er vanaf 1 januari 2024 de nieuwe contracten voor Wonen in Friesland. We nemen u graag mee in hoe de Friese gemeenten de samenwerking voor de komende contractperiode willen invullen. En in wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Allereerst vertellen we u wat er verandert binnen het perceel Wonen en waarom. De komende tijd lichten we deze veranderingen verder toe in verschillende vormen. Denk dan aan bijeenkomsten, werksessies en een nieuw praktijkboekje.

Ook is er alle mogelijkheid om vragen te stellen over deze veranderingen. Het perceel Wonen hangt samen met het Perceel Specialistische Jeugdhulp. Wijzigingen voor dit perceel starten ook vanaf januari 2024. In de informatievoorziening en instructie zal hier dan ook zeker aandacht voor zijn.

Wat gaat er veranderen binnen perceel Wonen en waarom?

Wat gaat er veranderen?

In algemene zin verandert de systematiek niet. Het is de bedoeling dat de uitvoering en toepassing wel wijzigen. Ook zijn er details aangescherpt.

De drie belangrijke pijlers van het systeem blijven:

  • Resultaatgerichte afspraken    
  • Uitgaan van trajecten voor alle betrokken uit een gezinssysteem
  • Werken met hoofd- en onderaannemers

Percelen gescheiden, maar wel stapelbaar
De percelen Wonen en SJH worden gescheiden, maar zijn wel 'stapelbaar'. Dit ziet er als volgt uit: 

Wonen richt zich op het bieden van een veilige, pedagogische (woon)voorziening, met begeleiding en ondersteuning. Het kan noodzakelijk zijn om hiernaast aanvullende hulpverlening te bieden, zoals bijvoorbeeld behandeling. Dit kan dan geboden worden vanuit SJH, door middel van stapeling.

Perceel Wonen in plaats van 'verblijf' 

Wonen is voortaan een apart perceel naast Specialistische Jeugdhulp (SJH). Op dit moment kennen we nog 'verblijf', wat binnen het perceel SJH valt. Dit wordt vervangen door het perceel Wonen.

Logeren nog wel onderdeel SJH
Binnen het aanbod 'verblijf' is ook een mogelijkheid om logeren in te zetten. Logeren blijft wel onderdeel van SJH. 

Toekenning van voorziening Wonen
De toekenning van een voorziening Wonen is dus een nieuwe extra handeling. Deze toekenning wordt alleen gedaan door gemeenten en gecertificeerde instellingen. 

 

Waarom doen we deze wijzigingen?

Waarom een aanscherping?
In de praktijk bleek dat het werken met 3 verblijfscategorieën (laag, middel, hoog) onvoldoende recht doet aan de grote diversiteit die er is binnen SJH.

Daarom is er een splitsing gemaakt tussen hulpverlening, behandeling en begeleiding aan de ene kant (perceel SJH) en wonen aan de andere kant. Hierbij richt wonen zich op het ondersteunen van kinderen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. 

Wanneer zetten we Wonen in?

Wonen is aan de orde als een jeugdige (tijdelijk) niet meer in het eigen gezin kan wonen.

Als de hulpvraag gaat om woonbehoeften, zonder dat daarbij sprake is van specialistische jeugdhulp, is een gezinshuis-plaatsing de beste optie. Is er wel sprake van specialistische jeugdhulp-problematiek? Dan vraagt dit om een professionele opvoedomgeving, die in leef- of behandelgroepen wordt geboden. 

 
De volgende voorzieningen zijn opgenomen in het perceel Wonen:  
Gezinshuis

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp. Deze jeugdhulp is georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem. Hier bieden gezinshuisouders volgens het 24/7-principe verzorging, opvoeding en ondersteuning. Zij bieden deze hulp aan bij hun geplaatste jeugdigen. Het gaat hier om jongeren die langdurig zijn aangewezen op passende en professionele zorghulpverlening, als gevolg van beschadigde ervaringen en/of problematiek.

Leef- en behandelgroep, al dan niet als Kleinschalige Woonvoorziening

Een leef- of behandelgroep biedt kinderen een duurzame woonlocatie, waarbij er 24/7 begeleiding aanwezig is. De problematiek van de geplaatste jeugdigen is zodanig dat zij niet in een (eigen) gezinssetting kunnen opgroeien.

Zelfstandigheidstraining

Zelfstandigheidstraining is een programma voor Jeugdigen op een woonlocatie. Op deze locatie wordt de jeugdige vanaf zijn 16de levensjaar begeleid tot zelfstandig deelnemen aan de maatschappij. Met als perspectief om uit te stromen naar zelfstandig wonen.

Ouder en kind-voorziening

Dit is een woonvorm waar één of beide ouders die vastlopen in het ouderschap kunnen verblijven, met één of meerdere kinderen. Deze woonvorm is voor ouders waarbij ondersteuning en begeleiding nodig is in het (aankomende) ouderschap. Ouderschapsbeoordelingen kunnen onderdeel zijn van dit traject.

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?