Inkoop

Gemeenten in Fryslân, zorgaanbieders en andere stakeholders trekken gezamenlijk op bij het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein. In 2017 heeft Sociaal Domein Fryslân namens de Friese gemeenten diverse aanbestedingen uitgevoerd voor Wmo Beschermd Wonen en Jeugdhulp. Dit zijn:

  • Specialistische Jeugdhulp in Friesland
  • Ernstige Dyslexie in Friesland
  • Pleegzorg in Friesland
  • Hoogspecialistische Jeugdhulp in Friesland
  • Crisishulp in Friesland
  • Wmo Beschermd Wonen in Friesland.

Inkoop 2022 en verder

Inkoop Jeugdhulp 2022

De komende periode gaan de Friese gemeenten de contractering van de jeugdhulp in Fryslân opnieuw organiseren voor 2022 en verder. Hiervoor heeft SDF de projectgroep ‘Inkoop jeugdzorg 2022’ ingericht. Op deze projectpagina en via de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Lees hier meer.

Inkoop Wmo Beschermd Wonen 2022

Op 31 december 2021 lopen de contracten met de huidige Beschermd Wonen-aanbieders af. De voorbereidingen voor de contractering van Beschermd Wonen voor de jaren 2022 e.v. zijn dit najaar gestart. Hiervoor is een projectorganisatie opgericht. Op de projectpagina en via de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees hier meer.

 

Tussentijdse toetreding Specialistische Jeugdhulp en Wmo Beschermd Wonen niet mogelijk in 2021

Inleiding
In de overeenkomst Specialistische Jeugdhulp in Friesland is de mogelijkheid opgenomen om via een tussentijdse toetredingsmogelijkheid aanbieders te kunnen contracteren. 

Deze regel wordt per 2021 herzien. Vanaf 14 december 2020 vervalt de mogelijkheid om via de tussentijdse toetreding gecontracteerd te worden voor Specialistische Jeugdhulp en Wmo Beschermd Wonen. 

Uitzondering 
Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen nieuwe aanbieders zich niet meer aanmelden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. De Friese gemeenten hebben de mogelijkheid om in een uitzonderlijk geval een aanbieder te contracteren. 

De gunning van de overeenkomst wordt slechts dan verstrekt, wanneer naar oordeel van opdrachtgever (een onderdeel van) de zorgcontinuïteit van de Friese jeugdhulpverlening in het geding komt. Daarnaast moet de nieuwe aanbieder voldoen aan alle gestelde criteria, waaraan ook de oorspronkelijk gecontracteerde opdrachtnemers moeten voldoen op het moment van de ingangsdatum voor de nieuw af te sluiten overeenkomst. 

Inkoop 2022 en verder 
Potentiële aanbieders voor Specialistische Jeugdhulp en Wmo Beschermd Wonen kunnen via de website en nieuwsbrieven van SDF de inkooptrajecten voor de nieuwe contractering 2022 en verder blijven volgen. In de loop van 2021 worden deze aanbestedingen via Tenderned.nl en Negometrix.nl gepubliceerd.
 

(Versie 30 december 2020)

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?