Inkoop

Gemeenten in Fryslân, zorgaanbieders en andere stakeholders trekken gezamenlijk op bij het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein. In 2017 heeft Sociaal Domein Fryslân namens de Friese gemeenten diverse aanbestedingen uitgevoerd voor Wmo Beschermd Wonen en Jeugdhulp. Dit zijn:

  • Specialistische Jeugdhulp in Friesland
  • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in Friesland
  • Pleegzorg in Friesland
  • Hoogspecialistische Jeugdhulp in Friesland
  • Crisishulp in Friesland
  • Wmo Beschermd Wonen in Friesland.
Tussentijdse toetreding Specialistische Jeugdhulp en Wmo Beschermd Wonen niet mogelijk in 2021

Inleiding
In de overeenkomst Specialistische Jeugdhulp in Friesland is de mogelijkheid opgenomen om via een tussentijdse toetredingsmogelijkheid aanbieders te kunnen contracteren. 

Deze regel wordt per 2021 herzien. Vanaf 14 december 2020 vervalt de mogelijkheid om via de tussentijdse toetreding gecontracteerd te worden voor Specialistische Jeugdhulp en Wmo Beschermd Wonen. 

Uitzondering 
Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen nieuwe aanbieders zich niet meer aanmelden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. De Friese gemeenten hebben de mogelijkheid om in een uitzonderlijk geval een aanbieder te contracteren. 

De gunning van de overeenkomst wordt slechts dan verstrekt, wanneer naar oordeel van opdrachtgever (een onderdeel van) de zorgcontinuïteit van de Friese jeugdhulpverlening in het geding komt. Daarnaast moet de nieuwe aanbieder voldoen aan alle gestelde criteria, waaraan ook de oorspronkelijk gecontracteerde opdrachtnemers moeten voldoen op het moment van de ingangsdatum voor de nieuw af te sluiten overeenkomst. 

Bezemronde tussentijdse toetreding
In december 2020 zal de laatste beoordeling en toelatingsronde voor de tussentijdse toetreding worden uitgevoerd en zal de aanbesteding uit Negometrix worden verwijderd. 

Inkoop 2022 en verder 
Potentiële aanbieders voor Specialistische Jeugdhulp en Wmo Beschermd Wonen kunnen via de website en nieuwsbrieven van SDF de inkooptrajecten voor de nieuwe contractering 2022 en verder blijven volgen. In de loop van 2021 worden deze aanbestedingen via Tenderned.nl en Negometrix.nl gepubliceerd.
 

(Versie 26 november 2020)

Proces tussentijdse toetreding Specialistische Jeugdhulp en Wmo Beschermd Wonen 

Voor de overeenkomsten Wmo Beschermd Wonen en Specialistische Jeugdhulp in Friesland bestaat de mogelijkheid om tussentijds toe te treden via de inkoopmodule in Negometrix. Let op dit is nog mogelijk tot 14 december 2021.

In Negometrix kunt u zich kosteloos inschrijven. Met deze account kunt u via de zoekfunctie de betreffende tender opzoeken. Als u zich conformeert aan alle vragen kunt u alle bewijsstukken indienen die nodig zijn voor een succesvolle inschrijving.

De inschrijvingen worden eens per drie maanden beoordeeld door afdeling Inkoop van Sociaal Domein Fryslân. De eerstvolgende en laatste beoordelingsronde is begin december 2020. Voor de overeenkomst Specialistische Jeugdhulp en Wmo Beschermd Wonen in Friesland worden vanaf 1 oktober 2019 nog maar beperkt zorgaanbieders toegelaten. Alleen zorgaanbieders waarvan het zorgaanbod dat zij aanbieden een hiaat betreft in het Friese zorglandschap komen in aanmerking voor een overeenkomst. 

Voor een check of uw organisatie in aanmerking voor een overeenkomst kunt u het best contact opnemen met de afdeling inkoop van SDF. Graag ontvangen wij een beknopte en duidelijke omschrijving (max. 1 A4) van uw zorgaanbod inclusief naam en locatiegegevens.

De links naar de betreffende tenders zijn:

Contractering 2022 en verder

Inkoop Jeugdhulp 2022

De komende periode gaan de Friese gemeenten de contractering van de jeugdhulp in Fryslân opnieuw organiseren voor 2022 en verder. Hiervoor heeft SDF de projectgroep ‘Inkoop jeugdzorg 2022’ ingericht. Op deze projectpagina en via de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Lees hier meer.

Inkoop Wmo Beschermd Wonen 2022

Op 31 december 2021 lopen de contracten met de huidige Beschermd Wonen-aanbieders af. De voorbereidingen voor de contractering van Beschermd Wonen voor de jaren 2022 e.v. zijn dit najaar gestart. Hiervoor is een projectorganisatie opgericht. 

Lees hier meer.

 

 

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?