Jeugd

De Friese gemeenten werken aan gezamenlijk aan vernieuwing van zorg voor jeugd. We willen de ondersteuning verbeteren - er eerder bij zijn, meer maatwerk, meer integraliteit en werken vanuit de meest passende oplossing – dit alles met minder middelen. We willen dat kinderen in Friesland veilig en evenwichtig op kunnen groeien. Lees hier hoe dat gerealiseerd wordt.

Belangrijke onderwerpen Jeugd

Tarieven Specialistische Jeugdhulp

Alle tarieven Specialistische jeugdhulp zijn integrale tarieven waarbij alle voorkomende kosten voor de dienstverlening (zoals de kosten voor vervoer of diagnose) zijn inbegrepen in het tarief. Alle vermelde tarieven zijn in euro’s inclusief eventuele verschuldigde BTW en alle overige belastingen en/of heffingen.

Hier vindt u de tarieventabel en het overzicht van de productcodes behorende bij het perceel Specialistische Jeugdhulp.  

Gesloten plaatsing

Alle documenten voor een vrijwillige gesloten plaatsing kunt u hieronder vinden:

Bij vragen kunt u terecht bij PC Noord!

Wat doet PC Noord?
Behalve het regelen van een plek bij een voorziening, heeft PC Noord ook een adviserende rol in de toeleiding naar een gesloten plaatsing. Er kan een casus voorgelegd worden met de vraag of een gesloten plaatsing wel of niet meerwaarde heeft, of dat er misschien gekeken moet worden naar een landelijke specialisatie. PC Noord kan dan meedenken, adviseren, en houdt de landelijke capaciteit bij. Bij de aanmelding controleert de plaatsingscoördinator van PC Noord de documenten, waarbij uiteindelijk de aanvrager zelf verantwoordelijk blijft voor het verzoek dat ingediend wordt.

Contact
PC Noord kan tijdens kantooruren op de volgende manieren bereikt worden:

 • Telefonisch op: 058-233 3838
 • E-mail: PCRegioNoord@regiecentrumbv.nl
 • Buiten kantooruren: Via Spoed4Jeugd op 0900 234566.
Overdracht casus Gecertificeerde Instelling naar Vrijwillig Kader

Een Gecertificeerde Instelling (GI) kan besluiten om een ondertoezichtstelling van een jeugdige te beëindigen of niet te verlengen. In het samenwerkingsprotocol is afgesproken dat de gezinsvoogd 3 tot 6 maanden voor het aflopen van de maatregel hierover contact opneemt het wijk- of gebiedsteam. Dit formulier is het meldingsformulier voor de melding van de GI bij het gebiedsteam. Aan de hand hiervan wordt besproken wat het wijk-/gebiedsteam / de betrokken hulpverlening eventueel nodig heeft vanuit de GI om de casus op een goede manier te kunnen overnemen en gezamenlijk een vervolgplan op te stellen. Vervolgens kan een ‘warme’ overdracht georganiseerd worden.

Verwijsindex

Account verwijsindex
Sociaal Domein Fryslân verwacht dat alle gecontracteerde aanbieders het account realiseren in de Verwijsindex. Het signaleren is onderdeel van uw verantwoordelijkheid bij de hulpverlening. Daarnaast is het een verplichting vanuit de Jeugdwet en is het een eis in de contractering met SDF. Mocht u onverhoopt nog geen toegang hebben gerealiseerd, kijk dan op die website.

Doel
Met het signaleren in de verwijsindex krijgen hulpverleners onderling, maar ook onderwijs inzicht als een of meerdere hulpverleners betrokken zijn in een gezin. Het enige doel van de Verwijsindex is om hulpverleners vroegtijdig met elkaar in contact te brengen, zodat ze van elkaar weten dat zij betrokken zijn en met elkaar het gezin kunnen ondersteunen. Het komt de hulp ten goede. Als bekend is wie betrokken zijn in een gezin, dan kan er gericht contact opgenomen worden met de betrokken hulpverleners.

Signaal afgeven ten opzichte van toestemming vragen
Een hulpverlener informeert de jongere en het gezin over hoe hij/zij werkt. De verwijsindex is daar één onderdeel van. Professionals hebben het recht om op basis van gegronde redenen jeugdigen te signaleren èn hebben daarbij een informatieplicht. Voor het afgeven van een signaal in de Verwijsindex heeft de professional géén toestemming nodig. De informatieplicht houdt in dat ouders en/of jeugdige geïnformeerd worden over het signaal in de Verwijsindex, de reden daarvan en waar men terecht kan indien er bezwaar is. Voor het delen van gegevens is ‘toestemming’ nodig. Na het ontstaan van een match en voorafgaand aan de samenwerking, is er toestemming nodig van de jeugdige en/of de ouders (afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige) om inhoudelijke informatie uit te mogen wisselen. Bespreek tijdens het informeren over het afgeven van een signaal meteen hoe hiermee om te gaan als er een match is.

Verwijsindex Fryslân, training
Om het gebruik van de Verwijsindex Fryslân (ViF) te ondersteunen biedt Partoer diverse trainingen, workshops en ondersteuningstrajecten aan. Lees meer op de website van ViF

REX Jeugd (Regionaal Expertiseteam Jeugd)

Elke gemeente, gecertificeerde instelling of jeugdhulpaanbieder heeft wel eens een casus die anders verloopt dan alle anderen. Vaak kun je dit als team en jeugdige prima aan, maar soms is nog niet duidelijk wat de hulpvraag is of blijkt het juiste hulpaanbod niet beschikbaar. Heb je zelf een casus waarmee je niet verder komt, er sprake is van een complexe en/of vastgelopen casus en deze ligt niet meer op een ander multidisciplinaire overleg? Dan kun je de casus aanmelden bij REX Jeugd.

REX Jeugd brengt verschillende onafhankelijke experts samen en geven een bindend advies voor duurzame ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige/het gezin. Kijk hier voor meer informatie over REX Jeugd. 

Verblijf Jeugd

Als in een ambulant traject (uitgangspunt) een jeugdige verblijf nodig heeft, dan heeft een zorgaanbieder de mogelijkheid dit te financieren met een verblijfscomponent. Deze verblijfscomponent wordt toegevoegd op een ondersteuningsprofiel/ intensiteit (het ambulante behandel- / begeleidings-deel). De verblijfscomponent omvat de kosten voor bed, bad, brood. De verblijfscomponent kan achteraf per maand worden gedeclareerd o.b.v. werkelijk gebruik per etmaal.

Het behandel/begeleidingsdeel wordt dus vergoed vanuit het profiel. Het verblijftarief betreft dus een aanvulling voor bed, bad, brood.

De verblijfscomponenten zijn opgedeeld in laag, middel, en hoog. De residentiële instellingen zijn vanuit de oude bekostiging als voorbeeld gesteld en zijn op de volgende wijze verdeeld over de huidige componenten verblijf.

Lees hier meer:

 • memo verblijf Jeugd
Overgang 18-/18+

Voor jeugdigen kan de overgang naar 18 jaar een kwetsbaar moment zijn. Het is belangrijk om je als jeugdige hier goed op voor te bereiden:

 • wat kun je verwachten als je 18 jaar bent? 
 • wat moet je regelen?
 • wat wil je bereikt hebben als je 18 jaar wordt? 
 • wat heb je hier voor nodig?
 • en niet onbelangrijk: wie kan je hierbij helpen?

Lees hier meer.

Kinderdagcentrum

Sociaal Domein Fryslân heeft het initiatief genomen om het product ‘Kinderdagcentrum’ (KDC) onder de loep te nemen. Hiervoor is een aparte werkgroep samengesteld met betrokken gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen en Smallingerland) en aanbieders (Alliade en Cosis). Deze werkgroep heeft het KDC op inhoud en bekostiging geëvalueerd en is met een pilot gestart om het product KDC m.i.v. 1 januari 2023 structureel en op passende wijze te kunnen inregelen. Begin 2022 is de pilot geëvalueerd en de uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de nieuwe inkoop voor 2023.

Pilot
De gemeenten en betrokken aanbieders hebben op 30 november 2020 een intentieverklaring voor deze pilot getekend. Deze pilot is gestart op 1 december 2020 en is in te zetten tot eind 2022. Vanaf 1 januari 2023 valt dit product volledig binnen de nieuwe inkoop SJH.

Doelstelling
De Pilot KDC is een afgebakende periode waarin we proefdraaien met een andere bekostigingssystematiek: ‘Een dagdeeltarief gekoppeld aan de dagen dat een kind daadwerkelijk in het behandelcentrum verblijft en ambulante zorg waar nodig via een product code wegzetten.’

Dat doen we door:

 • Proefdraaien met dagdeel-tarief gekoppeld aan de dagen dat een kind in het KDC verblijft;
 • Ambulante zorg indien nodig via aparte product code regelen;
 • Onderzoeken welke (para)medische zorg geleverd wordt en of dit via ZVW kan lopen;
 • Meer regie vanuit gebiedsteams;
 • Aansluiting met voorliggend veld: onderwijs, Wlz, etc.

Betrokken stakeholders

 • Contractpartners (aanbieders)
 • Friese gemeenten
 • Integrale Vroeghulp
 • Samenwerkingsverbanden/Scholen
 • Ouders (bij omzetten huidige beschikkingen extra aandacht)
 • Onderaannemers.

Contactpersonen projectgroep 
Naam: Marald Timmer
Gemeente: Heerenveen
Mail: M.Timmer@heerenveen.nl  
     
Naam: Riëtte Scholte-Linde
Gemeente: Leeuwarden
Mail: riette.scholtenlinde@leeuwarden.nl  
   
Naam: Gepke Burggraaf
Gemeente: Smallingerland
Mail: g.burggraaff@smallingerland.nl  
                            
Naam: Martine Kip
Organisatie: Sociaal Domein Fryslân
Mail: martine.kip@sdfryslan.nl

Handreiking pilot KDC - digitaal.3.pdf

Jeugdstem; vertrouwenspersoon voor jeugdigen

Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg. 

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon

 • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
 • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg; 
 • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg; 
 • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg; 

Contact Jeugdstem 
Bel gratis naar 088-555 1000 of chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open maandag t/m donderdag van 16:00 tot 20:00 uur en op vrijdag van 15:00 tot 17:00 uur. 

Flyers

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?