Pleegzorg

Vanaf 2022 is pleegzorg in Fryslân gecontracteerd middels een samenwerkingsverband tussen de volgende partijen:

 • Jeugdhulp Friesland
 • Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (Noordoost)
 • William Schrikker Gezinsvormen

In dit samenwerkingsverband heeft Jeugdhulp Friesland de rol van penvoerder.

Het perceel Pleegzorg is in Friesland onderverdeeld in vier (inhoudelijke) varianten, namelijk:

 • Pleegzorg: Voltijd (44A80)
 • Pleegzorg: Crisis (46B04)
 • Pleegzorg: Deeltijd (44A03)
 • Pleegzorg: Solo-Deeltijd (44A18)

Naast de inhoudelijke varianten kent het perceel pleegzorg nog vier producten, namelijk de toeslagen:

 • Toeslag: 3 of meer kinderen (44A94)
 • Toeslag: Pleegkind met beperking (44A95)
 • Toeslag: Crisisplaatsing (46B07)
 • Toeslag: Eerste plaatsing (44A96)

Voor een verdere toelichting op de inhoudelijke varianten en toeslagen verwijzen wij u naar het ‘Administratieprotocol Pleegzorg’.

Netwerkpleegzorg

Het komt voor dat pleegouders familie of bekenden zijn van het kind en /of ouders. We noemen dit netwerkpleegzorg. Netwerkpleegzorg kan ingezet worden in alle inhoudelijke varianten van pleegzorg zoals hierboven beschreven.

Pleegzorg tot 21 jaar

Pleegkinderen kunnen vanaf 1 juli 2018 standaard tot het bereiken van de leeftijd van 21 jaar in hun pleeggezin verblijven. Daarover hebben Jeugdzorg Nederland, VGN en het Ministerie van VWS afspraken gemaakt die per 1 juli 2018 van kracht zijn. De Jeugdwet maakt het tevens sinds 2019 mogelijk om zogenoemde verlengde pleegzorg te bieden. Voor bestaande trajecten per pleegkind wordt door de gemeente beoordeeld of de pleegzorg door moet lopen tot het bereiken van de leeftijd van 21 jaar. Pleegzorg als vorm van verlengde Jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, blijft mogelijk vanaf 21 jaar tot 23 jaar.

Verwijzing naar pleegzorg

De verwijzing naar pleegzorg gebeurt via de wijk- en/of gebiedsteams of de gecertificeerde instellingen. De contactgegevens van de Friese wijk- en gebiedsteams vindt u via het drop down menu onder de groene button ‘Ketenpartners’ bovenaan deze pagina.

Administratieprotocol Pleegzorg

Dit protocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en declaratieproces voor het perceel ‘Pleegzorg’ in de 18 Friese gemeenten verloopt en welke stappen de aanbieder daarin moet nemen. Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en declaratiegegevens, de wijze van aanlevering en de uiteindelijke betaling van declaraties.
Het protocol geldt voor alle opdrachtnemers in de 18 Friese gemeenten die gecontracteerd zijn voor het perceel ‘Pleegzorg’. 

Administratieprotocol Pleegzorg, versie 1.3 d.d. 13 december 2021.

 

Documenten

Administratieprotocol Pleegzorg

Administratieprotocol Pleegzorg, versie 1.3 d.d. 13 december 2021.

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?