Corona-informatie voor Fryslân

Corona-informatie voor Fryslân

Hierbij informeren u over de gevolgen van de coronacrisis op de zorg in Fryslân en de maatregelen die door het rijk hiervoor zijn gesteld. Wij willen met elkaar deze zorg zo goed mogelijk laten verlopen de komende tijd. Hierbij sluiten wij aan bij de adviezen van de GGD en het RIVM en verwachten dat ook van u.

Onderstaande informatie wijzigt de komende tijd waarschijnlijk nog. Wij adviseren u dan ook om onze website in de gaten te houden. 

Algemeen

Meer mensen in de zorg testen

GGD Fryslân en Izore kunnen dankzij uitgebreidere testlocaties meer mensen in zorgfuncties duidelijkheid geven over of zij wel of niet besmet zijn met COVID-19 en/of zij aan het werk kunnen. Het gaat om zorgmedewerkers (met corona-gerelateerde klachten) die werken met kwetsbare patiënten en onmisbaar zijn in de zorg. Ook betreft dit medewerkers van verpleeghuizen, thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en ouderenzorg. De GGD test cliënten van verzorgingshuizen op verzoek van de (huis)arts nog steeds thuis.

Contractmanagement

Informatiebrieven voor gecontracteerde zorgaanbieders

De Gedragslijn Friese gemeenten i.h.k.v. maatregelen COVID-19 (versie 31 maart 2020) bevat belangrijke informatie van de Friese gemeenten inzake regionaal gecontracteerde zorg Jeugd en maatschappelijke ondersteuning (Beschermd Wonen) in het kader van de corona maatregelen. Door de overheidsmaatregelen kunnen bijzondere omstandigheden zoals vraaguitval en meerkosten zijn ontstaan.

In vervolg op deze brief hebben we enkele administratieve instructies voor de verwerking van uw declaratie. Deze vindt u in de administratieve richtlijn bij gedragslijn Friese gemeenten ten aanzien van regionale zorg COVID19 (versie 30 april 2020).

Op woensdag 20 mei heeft de VNG aangegeven dat de regeling gegarandeerde omzet tot 1 juli 2020 wordt verlengd en daarna stopt. U bent door ons middels een brief van 30 april geïnformeerd over deze regeling, welke is bedoeld om aanbieders die met vraaguitval te maken hebben en dit niet zelf kunnen opvangen te ondersteunen. Wij adviseren u dringend om zorg voor zover die nog gestaakt is vanaf nu weer op te starten, al dan niet via alternatieve vormen van hulpverlenen. Via deze link kunt u de gedetailleerde informatie nalezen.

Berichtenverkeer

Als gevolg van de coronacrisis kan niet alle zorg en ondersteuning worden geleverd zoals is afgesproken. Zorgaanbieders en gemeenten zoeken daarom naar alternatieven om de werkzaamheden te continueren. Dit leidt tot verschillende gebruik van het berichtenverkeer, met als gevolg extra administratieve lasten voor zorgaanbieders en risico’s voor gemeenten. Om zowel gemeenten als zorgaanbieders te ondersteunen en duidelijkheid te bieden, heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein op haar website drie scenario’s uitgewerkt over het gebruik van het berichtenverkeer in deze bijzondere tijd. 

Regionale Jeugdhulp

Jeugdigen, ouders en verzorgers

Als een jeugdige al in zorg is dan vragen wij u contact op te nemen met de zorgaanbieder over het vervolg of de website van de aanbieder te raadplegen. Houdt u er rekening mee dat de zorg op een andere manier plaats kan vinden dan u gewend bent. Zorgaanbieders zullen u vragen om direct contact te mijden om besmettingsgevaar te voorkomen. Zorgaanbieders zullen u waar mogelijk een alternatief aanbieden, bijvoorbeeld via telefonisch contact.

Als u dringend behoefte heeft aan zorg, en deze is nog niet georganiseerd, dan vragen wij u contact op te nemen met uw eigen gemeente. Als het niet om dringende zorg gaat verzoeken wij u begrip te hebben en dan later contact op te nemen. De contactgegevens van de wijk- en gebiedsteams vindt u via de groene button hierboven.

Verwijzers

De wettelijke verwijsroutes naar Jeugdhulp blijven zo lang mogelijk intact. U zult begrijpen dat scholen op dit moment geen actieve verwijzingen voor dyslexie doen.

Huisartsen en praktijkondersteuners geven uiteraard ook prioriteit aan zorg die verband houdt met het coronavirus.

De gemeentelijke toegang via de wijk- en gebiedsteams is nu ook anders georganiseerd. De actuele situatie vindt u op de website van de bewuste gemeente.

De route voor Crisisjeugdhulp (Spoed4jeugd) is intact. Spoed4jeugd zal er alles aan doen om op maat te blijven leveren.

De Gecertificeerde Instellingen hebben ook maatregelen genomen en blijven hun taken zo goed mogelijk uitvoeren:

Gemeenten

Gemeenten bieden in het kader van de Jeugdwet passende hulp en zij geven naar vermogen hieraan invulling. Voor specifieke situaties verwijzen wij u naar de website van de betreffende gemeente.

Verwijsindex

Maak gebruik van de Verwijsindex bij het samenwerken in de hulpverlening aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Dat geldt ook in deze periode waarbij maatregelen gelden om het Corona-virus buiten de deur te houden. De jeugdigen en gezinnen zijn meer op afstand van zowel de hulpverlener als de leerkracht. Met het signaleren in de verwijsindex krijgen hulpverleners onderling, maar ook onderwijs inzicht als een of meerdere hulpverleners betrokken zijn in een gezin. Het enige doel van de Verwijsindex is om hulpverleners vroegtijdig met elkaar in contact te brengen, zodat ze van elkaar weten dat zij betrokken zijn en met elkaar het gezin kunnen ondersteunen. Het komt de hulp ten goede. Als bekend is wie betrokken zijn in een gezin, dan kan er gericht contact opgenomen worden met de betrokken hulpverleners.

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Continuïteit hulpverlening

In de huidige situatie zijn de scholen relatief onverwacht gesloten en gezinnen voor een langere tijd onvoorbereid op elkaar aangewezen. Wanneer er binnen gezinnen al stress speelt, bijvoorbeeld op het vlak van relaties, beperkingen en financiën, zijn de risico’s op het ontstaan van huiselijk geweld groot. Daarbij komt dat er nieuwe stressfactoren zijn ontstaan: angst, gezondheid en onzekerheid over hoe dit er de komende tijd uit gaat zien.

Continuïteit van hulpverlening is belangrijk binnen deze gezinnen. Wanneer dit door de huidige omstandigheden niet meer voldoende mogelijk is moet hierover altijd contact worden opgenomen met de gezinsvoogd of casushouder van het wijk- of gebiedsteam. Daarnaast blijft de meldcode van kracht.

Op 20 maart 2020 heeft minister Arie Slob in de ‘Kamerbrief over continuïteit basis- en voortgezet onderwijs na maatregelen tegen coronavirus’ aangegeven dat het is toegestaan om kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen op te vangen op school of opvang. 

Richtlijnen opvang kwetsbare kinderen

De uitgebreide informatie over de richtlijnen leest u in de memo ‘Richtlijnen opvang voor kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis’ of klik op de groene button hierboven voor de 'Q&A kwetsbare kinderen'. 

Uitvoering in Fryslân in het kort:

  • Bij de afweging of kinderen buitenshuis moeten worden opgevangen worden altijd de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Alleen als het echt nodig is en er geen andere mogelijkheid is, kunnen kinderen worden opgevangen.
  • Wanneer er hulpverlening betrokken is bij een gezin beslist de regiehouder of een kind recht op opvang heeft. De regiehouder overlegt dit met het gezin en stemt dit intern af met de gedragswetenschapper.
  • Wanneer er geen regiehouder bekend is, (dit kan zijn doordat de beschikking bijvoorbeeld is afgegeven door huisarts, of het wijk- of gebiedsteam de regie heeft overgedragen aan een hulpverleningsinstantie) wordt door de hulpverleningsinstantie of het onderwijs contact opgenomen met het wijk- of gebiedsteam. Zij stellen een (tijdelijke) regiehouder aan.  
  • De regiehouder neemt contact op met de directeur van de school of opvang van het kind. Wanneer de eigen school/opvang geen mogelijkheid heeft neemt de regiehouder contact op met de gemeente.
  • De gemeente neemt contact op met het bijbehorende schoolbestuur/de opvangorganisatie zodat in samenwerking opvang kan worden georganiseerd.
  • Wanneer er geen hulpverlening betrokken is kan ook de school of de opvangorganisatie mogelijkheden voor opvang bespreekbaar maken met het gezin. Zij nemen hierover eerst, ter afstemming, contact op met het wijk- of gebiedsteam.
  • Voor kwetsbare kinderen geldt dat er een zo goed mogelijk passende manier wordt gevonden voor opvang die aansluit bij zijn/haar behoeften.
  • Bij zorgen blijft altijd de meldcode van kracht en kan contact worden opgenomen met Veilig Thuis (0800-2000).

Voor zowel onderwijs, kinderopvang, wijk- en gebiedsteams zijn er richtlijnen (zie memo bovenin) beschikbaar met meer details op casuïstiek niveau. Wij gaan ervan uit dat de opvang van een kind in goed overleg gaat, de afstemming en samenwerking is cruciaal. Opvang wordt alleen gerealiseerd in de noodzakelijke gevallen. Uiteindelijk beslist de regiehouder vanuit het wijk- of gebiedsteam.

Wanneer er door de complexiteit van de casuïstiek zich toch problemen of vragen voordoen, neem dan contact op met het regioteam via regieteam@sdfryslan.nl of (058) 233 83 88. In dit team zijn zowel SDF als het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland vertegenwoordigd.

Beschermd Wonen

Aangepaste werkwijze expertiseteam

De coronacrisis beïnvloedt ook het werk van het expertiseteam Beschermd Wonen. Deze tijdelijke werkwijze beschrijft hoe de experts de komende periode hun werk uitvoeren. 

Gecontracteerde aanbieders

Wij vragen gecontracteerde aanbieders om de continuïteit van zorg te waarborgen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Bij aflopende indicaties dient u contact op te nemen met de medewerkers van de wijk- en gebiedsteams. Er is een aangepaste werkwijze in werking getreden ten aanzien van de toegang tot Beschermd Wonen. Wij zetten zoveel mogelijk in op continuïteit van benodigde ondersteuning door daar waar nodig indicaties ambtelijk te verlengen.

Op het moment dat er binnen uw Beschermd Wonen voorziening een cliënt besmet is met COVID-19 adviseren wij u met de GGD af te stemmen welke maatregelen u dient te nemen. Verdere afwikkeling naar gemeente en SDF volgt zoals in de calamiteitenregeling.

Dagbesteding

Bewoners verblijven bij u op basis van een beschikking. Veel bewoners hebben naast de indicatie voor Beschermd Wonen ook een indicatie voor dagbesteding. Soms biedt de zorgaanbieder waar een bewoner woont, zelf de dagbesteding aan. Vooralsnog gaan we er vanuit dat in deze situatie de dagbesteding op gebruikelijke wijze wordt ingevuld of aangepast aan de situatie.

Er zijn echter ook situaties waarin de dagbesteding bij een andere zorgaanbieder wordt afgenomen. In dat geval kan het gebeuren dat de zorgaanbieder van de dagbesteding de deuren sluit en geen externe mensen meer toelaat. Dat betekent dat deze bewoners 24 uur per dag bij u als zorgaanbieder blijven. We vragen u om in dat geval structuur te blijven bieden aan uw bewoners en/of, voor zover mogelijk, zelf activiteiten te ontplooien om structuur te kunnen behouden in hun dagelijkse leven.

 Maatschappelijke Opvang

Alle organisaties volgen de richtlijnen zoals uitgevaardigd door het RIVM en de GGD.

Dagopvang

De GGD-richtlijn is op dit moment dat alleen als iemand écht ziek is, aan COVID-19 verbonden symptomen vertoont én in de kwetsbare groep valt (ouder, dakloos), dat er dan afstemming gezocht wordt met de huisarts. Als een bezoeker van de dagopvang deze signalen vertoont, dan kan hij/zij direct geplaatst worden op één van de speciaal hiervoor bestemde plekken in de nachtopvang.

Nachtopvang

Als een cliënt ziek wordt dan wordt dit gemeld bij de GGD en wordt de huisarts betrokken. De cliënt wordt dan geplaatst in de afgezonderde afdeling. Medewerkers Nachtopvang begeleiden dit proces, schakelen waar nodig thuiszorg in en onderhouden contact met huisarts en/of GGD.

Door Zienn, het Leger des Heils en het Aanloophuis Leeuwarden zijn maatregelen genomen voor de openstelling van de dag- en nachtopvang.

Openstelling dag- en nachtopvang

De dagopvanglocaties aan de Tuinen van het Leger des Heils en aan de Zuidergrachtswal van Zienn blijven open voor daklozen. Degenen die wel een woning hebben, of een plek om te verblijven, worden verzocht om zoveel mogelijk daar te blijven.

Het Aanloophuis en het Leger des Heils bundelen in het weekeinde hun krachten op één locatie. In het weekend is de dagopvang op de Tuinen geopend voor daklozen van 11.00 tot 15.00 uur. Het Aanloophuis aan de Bagijnestraat is dan gesloten.

De nachtopvang blijft open en er is een speciale afdeling ingericht voor 8 personen. Deze ruimte is beschikbaar voor cliënten die gebruik maken van de nachtopvang, voor mensen die gebruik maken van de dagopvang van het Leger des Heils en voor buitenslapers die ziek zijn. Cliënten die in deze afdeling worden geplaatst kunnen daar ook overdag verblijven. Voor de overige bezoekers geldt dat, om er voor te zorgen dat de cliënten overdag niet onnodig op straat hoeven te zijn, de nachtopvang 's ochtends tot 10.00 uur open is in plaats van tot 9.00 uur.

De cliënten in de nachtopvang kunnen in het weekend tot 11.00 uur binnen blijven. De nachtopvang gaat in het weekend om 16.00 uur weer open.

Voor meer informatie over maatschappelijke opvang wordt verwezen naar de websites van de betreffende organisaties:

 Sekswerkers

Waar kunnen sekswerkers hulp en ondersteuning krijgen?

Steun- en informatiepunt Xenia is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Leeuwarden, Leger des Heils, GGD Fryslân en Fier. 
 
Xenia biedt een veilige en laagdrempelige plek in de rosse buurt van Leeuwarden. Sekswerkers zijn hier welkom voor het gezondheidsspreekuur van GGD Fryslân; praktische en emotionele ondersteuning van het Leger des Heils en/of psychosociale hulpvragen en ondersteuning bij het stoppen met het werken (uitstapprogramma) van Fier. 
Ook in deze crisistijd is Xenia elke werkdag ‘s middags geopend.
 
Contactgegevens
Xenia
Weaze 14 
8911 LM Leeuwarden
Maandag tot en met vrijdag van 12:00 - 16:00 

Xenia is telefonisch te bereiken via:
058 215 70 84 (Fier)

 

Aanvullende informatie: