Crisishulp

Sinds 2013 is de spoedeisende jeugdhulp aan jeugdigen in Fryslân via een centraal meldpunt georganiseerd onder de naam Spoed4Jeugd. Spoed4Jeugd (S4J) is een samenwerkingsverband tussen Jeugdhulp Friesland, Kinnik Jeugd GGZ, Alliade en het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid die gezamenlijk zorg dragen voor geïntegreerde spoedeisende jeugdhulpverlening (inclusief gedwongen maatregelen). Het Centrale aanmeldpunt is onder gebracht bij het Regiecentrum.

Wanneer is er sprake van crisis?

Er is sprake van een crisis als de situatie directe actie vereist om een jeugdige (en eventueel het gezin) zijn (hun) veiligheid te garanderen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: situaties of gevaar voor een jeugdige, ontstaan door ernstige verwaarlozing, fysiek geweld of seksueel misbruik, situaties waarin een ouder of jeugdige dreigt met zelfdoding of een psychose heeft en situaties waarin een gevaar voor de jeugdige zelf of de leefomgeving ontstaat. De hulp bestaat uit het snel handelen om verdere escalatie en risico's te voorkomen.

De beoordeling of er sprake is van een crisis is aan het gezin en wanneer het gezin hier niet toe in staat is, zijn omgeving (bijvoorbeeld de politie of een professional). Crisishulp heeft betrekking op alle vormen van crisis die voor kunnen komen binnen het domein jeugd en gezin en die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

De Crisishulp start met een aanmelding bij het Centrale aanmeldpunt van Vellig Thuis. Dit aanmeldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. De Crisishulp die daarop volgt is in alle gevallen in eerste instantie ambulant en dient minimaal binnen 12 uur na melding gestart te worden, maar bij voorkeur zo snel mogelijk.

De aanpak

Medewerkers van Spoed4Jeugd zijn getraind en ervaren in het inschatten van crisis-aanmeldingen. Men doet een risico taxatie of spoedeisende jeugdhulp in vrijwillig kader mogelijk is en het toeleiden van crisis naar de juiste spoedeisende jeugdhulp.

S4J past triage toe (advies en besluit met vier ogenprincipe) waardoor een snelle en adequate toewijzing van de spoedeisende jeugdhulp te realiseren is.

Na het centrale aanmeldpunt, waar het interview en triage naar juiste zorgaanbieder(s) plaatsvindt, hebben de partijen 24x7 hulpverleners beschikbaar om een beoordeling ter plaatse uit te voeren of direct hulp te verlenen. Wanneer nodig worden hulpverleners in een koppel gecombineerd als de situatie daarom vraagt. De triagist besluit hiertoe en legt dat vast.

Voordat de hulpverlening start, wordt eerst teruggekoppeld aan de melder welke interventie uitgevoerd zal worden. Na start hulpverlening zal de hulpverlening redelijkerwijs zo snel mogelijk het wijk- en gebiedsteam betrekken. Wanneer een ambulante interventie niet toereikend blijkt, heeft elke partner de beschikking over residentiële crisisplaatsen. Is residentiële plaatsing noodzakelijk, dan wordt vanaf de opname nadrukkelijk gepresenteerd als een – zo lang als nodig, maar zeker zo kort als kan – intermezzo in het traject en is van meet af aan bij residentiële crisiszorg sprake van een transmuraal traject met aandacht voor stabiliserende en bestendigende factoren van de crisis bij de jeugdige zelf als in/bij diens natuurlijke omgeving.

Wanneer gedurende de crisisinterventie blijkt dat er een andere gespecialiseerde zorgaanbieder nodig is, wordt deze ingeschakeld via de gebruikelijke samenwerkingen die de partijen reeds hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld VNN en FIER.

Het gezamenlijke aanbod dat de partijen bieden voor de uitvoering van integrale spoedeisende jeugdhulp betreft:

  • centrale aanmelding 24x7
  • veiligheidsbeoordelingen
  • toepassen gedwongen maatregelen
  • ambulante Spoedeisende Hulp
  • residentiële Spoedeisende Hulp.

Onder crisishulp vallen jeugdigen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar.


 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?