Pleegzorg

Pleegzorg heeft een prominentere plek binnen het zorglandschap gekregen. Uitgangspunt blijft dat kinderen thuis opgroeien in hun eigen gezin. Alleen als er sprake is van een onveilige ontwikkeling wordt hiervan afgeweken. Wanneer jeugdigen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is Pleegzorg het eerste alternatief. We sluiten daarmee aan bij de landelijke doelstelling om meer kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.

Met de inzet van Pleegzorg werken we samen aan:

 • gezond en veilig opgroeien
 • groeien naar zelfstandigheid
 • voldoende zelfredzaam zijn en maatschappelijk participeren, rekening houdend met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de jeugdige

Vanaf januari 2022 spreken we van Pleegzorg Voltijd, Pleegzorg deeltijd (incl. Solo Deeltijd) en Pleegzorg Crisis. We spreken vanaf dan dus niet meer van Pleegzorg perspectief biedend, Pleegzorg Spanning of Pleegzorg solo deeltijd.

In de infographic laten we zien wat vanaf 2022 de route naar Pleegzorg is. In de groene blokjes onder de infographic vindt u toelichtingen op belangrijke onderdelen. 

Infographic pleegzorg: klik om te vergroten

 

 

 

 

De route naar Pleegzorg 

Friese jeugdigen groeien op in hun eigen gezin. Als dit ‘even’ niet lukt kan een verwijzer (gebiedsteam of huisarts (jeugdarts)) passende ondersteuning inzetten. Wonen (deeltijd of voltijd) buiten het eigen gezin gebeurt alleen indien noodzakelijk. Als het kan, zetten we ambulante ondersteuning in ten behoeve van het thuis (kunnen blijven) wonen. Als ondanks ambulante ondersteuning thuis wonen niet (meer) mogelijk is, is pleegzorg het eerste alternatief dat onderzocht wordt.

Ook een Gecertificeerde Instelling kan Pleegzorg inzetten, dit kunnen zij alleen als kinderen onder toezicht staan of wanneer er sprake is van een voogdij-maatregel.

1. Rol van de verwijzer (gebiedsteam, Gecertificeerde Instelling)

De verwijzer onderzoekt de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige en/of ouder(s). Samen verwerken ze alle informatie in het (regionaal) ondersteuningsplan. Daarbij wordt ook gekeken naar de eigen kracht en is er aandacht voor de inzet van het voorliggend veld. Mocht het noodzakelijk zijn om (tijdelijk) niet meer thuis te wonen, dan is het ondersteuningsplan altijd gericht op de mogelijkheid om terug te keren naar het eigen gezin. Er worden ook doelen opgesteld met betrekking tot het verkrijgen van zekerheid over de woonsituatie van de jeugdige. Er wordt in het ondersteuningsplan onderscheid gemaakt tussen een perspectief biedende plek om te wonen (duurzaam) of perspectief zoekend (gericht op terugkeer naar het eigen gezin).

Verwijzer huisarts/jeugdarts:
Gebiedsteams of Gecertificeerde instellingen kunnen pleegzorg inzetten. Huisartsen/Jeugdartsen kunnen dit alleen na overleg met het gebiedsteam.

2. Gebruik richtlijnen

Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp (richtlijnenjeugdhulp.nl)
Bij het inzetten van Jeugdhulp gebruikt het gebiedsteam altijd de richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende jeugdhulp’. De richtlijn gaat in op hoe een jeugdprofessional samen met ouders en jeugdige tot een beslissing over hulp komt.  

Richtlijn Uithuisplaatsing - Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming (richtlijnenjeugdhulp.nl)
Een uithuisplaatsing is in een zeer ingrijpende gebeurtenis. Er wordt altijd gebruik gemaakt van de richtlijn voor uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze richtlijn draagt bij aan het inzichtelijk maken van de te zetten stappen en interventies. 

Richtlijn-Pleegzorg (richtlijnenjeugdhulp.nl)
De professionals die zijn betrokken bij de uitvoering van pleegzorg (Jeugdhulp Friesland, William Schrikker Stiching en Leger des Heils) gebruiken de richtlijn pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming. 

Varianten pleegzorg  

Netwerkpleegzorg
Het komt voor dat pleegouders familie of bekenden zijn van de jeugdige en /of ouders. We noemen dit netwerkpleegzorg. Netwerkpleegzorg kan ingezet worden in alle varianten van pleegzorg zoals hieronder beschreven. De verwijzer brengt het netwerk in kaart en bespreekt met ouders of iemand in het netwerk (tijdelijk) pleegouder zou kunnen zijn. Als dat lukt, heeft netwerkpleegzorg de voorkeur. 

Pleegzorg Deeltijd
De deeltijdvariant is opgedeeld in twee soorten: deeltijd pleegzorg i.c.m. pleegzorg en solo-deeltijd pleegzorg welke op zichzelf kan bestaan.

 • Pleegzorg Deeltijd i.c.m. pleegzorg heeft als doel de inzet van andere vormen van pleegzorg te versterken waarbij het pleeggezin waar het kind opgroeit voor een bepaalde termijn enige etmalen per maand wordt ontlast.
 • Solo-Deeltijd Pleegzorg wordt geboden aan kinderen die (nog) thuis wonen bij de eigen ouder(s) maar waarbij een zorgelijke gezinssituatie van toepassing is. Door deze kinderen op bepaalde momenten uit deze situatie te halen wordt getracht een uithuisplaatsing te voorkomen. Daarnaast kunnen jeugdigen die in een gezinshuis of een residentiële setting verblijven positieve ervaringen opdoen met het wonen en leven in een zo gewoon mogelijke gezinssituatie ter versterking van een perspectief biedend hulpverleningstraject. Bij solo-deeltijdplaatsingen geldt een maximum van 10 etmalen per maand, dit in verband met een hoger tarief per etmaal. Voor solo-deeltijd is een ander tarief afgesproken in verband met de begeleidingskosten. Zijn er meer dan 10 etmalen solo-deeltijdplaatsing noodzakelijk, dan valt deze zorg onder voltijd.

Pleegzorg Voltijd
Deze variant wordt ingezet voor jeugdigen (0-21 jaar) die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen en worden opgevangen in een (netwerk) pleeggezin. Er wordt onderscheid gemaakt in perspectief biedend (duurzaam wonen in pleeggezin) of perspectief zoekend (tijdelijk wonen in een pleeggezin gericht op terugkeer naar huis).

Pleegzorg Crisis
Pleegzorg Crisis wordt in gezet bij jeugdigen (0-18 jaar) in een acute onveilige situatie die direct ergens anders moeten wonen. Jeugdigen worden tijdelijk geplaatst in een crisispleeggezin. Vanuit daar wordt gekeken of terugkeer naar het eigen gezin mogelijk is.

Gecontracteerde pleegzorgaanbieders  

Sociaal Domein Fryslân heeft namens de Friese gemeenten pleegzorg ingekocht bij de volgende aanbieders:

Jeugdhulp Friesland 

Leger des Heils
Biedt onder meer netwerkpleegzorg.

William Schrikker Stichting
Biedt ondersteuning aan jeugdigen en ouders met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte of kinderen van ouders met een (verstandelijke) beperking.

Bekijk de beschikbaarheid van de aanbieders in de beschikbaarheidswijzer.

Even voorstellen: Tom en zijn gezin

Om nog concreter te maken waar we het voor doen en waarom, stellen we Tom en zijn gezin aan u voor. We zien Tom, zijn ouders en zijn zusje de komende tijd vaker terug. De fictieve verhalen van Tom en zijn omgeving zijn illustratief. Uiteraard wijkt iedere casus af van de animaties. Ze zijn ook niet bedoeld om een totaalbeeld neer te zetten. Maar we hopen dat Tom er aan bijdraagt dat we als samenwerkende professionals blijven denken en handelen vanuit de behoefte van jeugdigen in Friesland.


Veelgestelde vragen over pleegzorg

Waar is de variant Solo-Deeltijd gebleven? 

Deze is niet apart benoemd, maar is onderdeel van Pleegzorg Deeltijd. Pleegzorg Deeltijd kan op 2 manieren ingezet worden: 

 • Ter ontlasting van de pleegouders (Pleegzorg Deeltijd) 
 • Ter ontlasting van de eigen ouders (Solo-Deeltijd Pleegzorg) 
Waar vind ik de nieuwe codes van pleegzorg en de codes van toeslagen?  

De productcodes die we vanaf 2022 hanteren voor pleegzorg en voor de toeslagen, zijn opgenomen in het administratieprotocol Pleegzorg. 

Komt er een nieuw boekje ‘Bekostiging specialistische jeugdhulp in Friesland’ voor gebiedsteammedewerkers?  

Er komt in januari een bijgewerkte, digitale versie van het boekje ‘Bekostiging specialistische jeugdhulp in Friesland’ via de website beschikbaar. 

Wat wordt onder pleegvergoeding verstaan en hoe is te toetsen of er andere regelingen zijn?  

Deze vraag gaat over bijvoorbeeld de ‘Toeslag pleegkind met beperking’. De aanbieder kan deze extra toeslag aanvragen bij het gebiedsteam of GI. Hier zitten allerlei voorwaarden aan.

Bijvoorbeeld weer de ‘Toeslag pleegkind met beperking’:  

Wanneer er sprake is van een plaatsing van een jeugdige met een verstandelijke of lichamelijke beperking, waarvoor extra kosten worden gemaakt, kan deze toeslag worden aangevraagd. Deze toeslag kan worden aangevraagd wanneer: 

 • de jeugdhulpaanbieder de kosten nodig acht in verband met de beperking 
 • de kosten niet kunnen worden betaald uit de pleegvergoeding 
 • er geen sprake is van een uitkering via een andere regeling 

Alle informatie over vergoedingen van bijzondere kosten waar pleegouder(s) aanspraak op kunnen maken, is opgenomen in het administratieprotocol

In welke situaties kan de toeslag crisisplaatsing worden aangevraagd? 

Dit is een standaard, wettelijke toeslag. Meer informatie over toeslagen is te vinden in het administratieprotocol

Voor de toeslag ‘3 kinderen of meer’ zou het kunnen dat bijvoorbeeld de ene gemeente vaker een toeslag moet betalen dan een andere gemeente omdat deze toevallig altijd een derde, vierde of vijfde kind heeft geplaatst. Klopt dit?  

Als zich in gemeente A meer situaties voordoen waarbij er sprake is van 3 of meer pleegkinderen in een pleeggezin dan in gemeente B, dan zal gemeente A inderdaad vaker een toeslag dienen te betalen. 

Voor de toeslag ‘eerste plaatsing’ zou het kunnen dat de ene gemeente vaker een toeslag moet betalen dan een andere gemeente? Klopt dit?  

Dat is in theorie mogelijk. De toeslag voor de eerste plaatsing is overigens een toeslag die niet zozeer betrekking heeft op het eerste kind, maar wel op de succesvolle (eerste) match tussen jeugdige en pleeggezin. We vinden het belangrijk dat jeugdigen volgens het principe ‘first time right’ een duurzame en passende woonplek hebben. Deze toeslag is bedoeld om dit principe te stimuleren.  

Komt er presentatiemateriaal voor de gebiedsteams rondom inzet van pleegzorg zodat wij iedereen ook kunnen meenemen in dit verhaal? 

De animatie, infographic en overige informatie over de inkoop van pleegzorg vindt u elders op deze webpagina.  

Stel: ik heb een jeugdige geplaatst in een netwerkpleeggezin. Hoe meld ik aan en welke organisatie gaat de pleegzorg bieden?  

Vanaf 2023 bieden drie zorgaanbieders pleegzorg: Jeugdhulp Friesland, William Schrikker en het Leger des Heils. Deze pleegzorgaanbieders bieden alle drie netwerkpleegzorg aan. De keus voor een aanbieder is afhankelijk van de casus.  

 • Het Leger des Heils is een christelijke voorziening voor pleegzorg. Zij staan open voor alle pleegouders. Wel verwachten ze dat pleegouders respect hebben voor de christelijke identiteit.
 • William Schrikker kan worden ingezet wanneer de jeugdige een beperking heeft.
 • Jeugdhulp Friesland heeft geen specifieke doelgroep.

Op de websites van de verschillende pleegzorgaanbieders is te vinden op welke manier je netwerkgezinnen kunt aanmelden. Zie ook elders op deze pagina voor links naar de websites.  

Is er een rol voor gemeenten bij de werving van aspirant pleegouders?  

Jazeker. Pleegzorg krijgt een prominentere rol en daarbij dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de werving van aspirant pleegouders hebben we wel allemaal onze eigen rol. De taak voor het werven van bestandspleegouders ligt primair bij de pleegzorgaanbieders. Gemeenten kunnen uiteraard wel ondersteunen door middel van publieksacties via scholen, sociale media en dergelijke. Daarnaast is voor verwijzers een rol weggelegd om samen met ouder(s) en jeugdige in het netwerk te onderzoeken of er mogelijk iemand is die tijdelijk of duurzaam netwerkpleegouder wil zijn. In 2022 komt er een wervingscampagne voor aspirant pleegouders, hierin zullen de pleegzorgaanbieders, SDF en de gemeenten een rol spelen. 

Van wie is het ondersteuningsplan? Inwoner, aanbieder, gemeente? 

Het ondersteuningsplan is het plan van de jeugdige en/of ouder(s). De gebiedsteammedewerker vult het plan samen met ouder(s) in.   

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?