Fryske Regiovisie Jeugdhulp

Elke jeugdhulpregio in Nederland stelt een regiovisie op. Met die regiovisie versterken gemeenten in Nederland de regionale samenwerking en het opdrachtgeverschap. De Friese gemeenten hebben samen met alle partners de Fryske Regiovisie Jeugdhulp vormgegeven. Naar verwachting stellen de Friese gemeenteraden de Fryske Regiovisie Jeugdhulp in januari 2023 vast. 

De regiovisie beschrijft de gewenste beweging van het zorglandschap, de verbinding tussen de lokale toegang en specialistische jeugdhulp, een niet-vrijblijvende governance en de jeugdfuncties waarop bovenregionaal wordt samengewerkt. Verder moet de regiovisie bijdragen aan het beperken van de administratieve lasten, het realiseren van reële tarieven èn het borgen van de zorgvuldigheidseisen van de inkoop. De concretisering van belangrijke thema’s wordt onderdeel van jaarplannen. Samen met de partners wordt de route en de inhoud bepaald in Q1 2023.

Belangrijke informatie regiovisie Jeugdhulp

De NvO – Norm voor Opdrachtgeverschap

Gemeenten hebben in VNG-verband ingestemd met de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). De NvO bestaat uit acht procesmatige en inhoudelijke eisen die gemeenten vastleggen in een regiovisie. 

Bij het opstellen van de regiovisie wordt samengewerkt met maatschappelijke partners, waaronder jeugdhulpaanbieders en cliënten. De gemeenteraden van de 18 Friese gemeenten stellen de regiovisie uiteindelijk vast. Meer informatie over de eisen in de Norm voor Opdrachtgeverschap is te vinden via deze link.

Proces Fryske regiovisie Jeugdhulp

Partnerschap heeft een centrale rol gespeeld bij het opstellen van de regiovisie. Aan diverse gesprekstafels is gesproken over de visie, de sturingsfilosofie, het zorglandschap en de leidende principes. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met cliënten om tot een breed gedragen regiovisie te komen. Verslagen van de gesprekstafels vindt u onderaan deze pagina.
Op basis van alle input is de conceptregiovisie opgesteld en aan onze maatschappelijke partners ter consultatie voorgelegd. Alle input is meegenomen en gewogen voor aanpassingen in de definitieve conceptregiovisie jeugdhulp. De wijze waarop de reacties zijn verwerkt in de conceptregiovisie jeugdhulp is vastgelegd in een reactienota. 

Naar verwachting stellen de Friese gemeenteraden de Fryske Regiovisie Jeugdhulp eind 2022 of begin 2023 vast. Om de thema’s in de regiovisie verder uit te werken zetten we samen de schouders eronder. Dit vereist regionale samenwerking waarbij we heldere afspraken maken over rollen en verantwoordelijkheden én over hoe we op koers blijven en vaart houden. Het vervolg op de regiovisie wordt wederom op basis van partnerschap ingevuld.

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van de regiovisie.

Presentaties en notulen gesprekstafels

Gesprekstafel Visie

Presentatie gesprekstafels Visie

Notulen gesprekstafel Visie I

Notulen gesprekstafel Visie II

Notulen gesprekstafel Visie III

Gesprekstafel Sturingsfilosofie

Presentatie gesprekstafel Sturingsfilosofie 14 maart 2022

Notulen gesprekstafel Sturingsfilosofie 14 maart 2022

Presentatie gesprekstafel Sturingsfilosofie 15 maart 2022

Notulen gesprekstafel Sturingsfilosofie 15 maart 2022

Gesprekstafel Leidende principes

Presentatie gesprekstafel Leidende principes 13 april 2022

Notulen gesprekstafel Leidende principes 13 april 2022

Gesprekstafel Zorglandschap

Presentatie gesprekstafel Zorglandschap 21 april 2022

Notulen gesprekstafel Zorglandschap 21 april 2022

(versie 6 april 2022)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?