Inkoop beschermd wonen 2022 en verder

Beschermd wonen is bedoeld voor bewoners met psychische of psychosociale problematiek die daardoor belemmeringen ondervinden op verschillende leefdomeinen. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van verslaving, financiën, dag-invulling, sociale relaties etc. De belemmeringen die deze bewoners ondervinden als gevolg van hun problematiek maakt dat zij niet in staat zijn zelfstandig hun huishouden te voeren en in hun dagelijks leven deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten als naar school gaan, werken of vrijetijdsbesteding. Door de combinatie van problemen is een noodzaak tot verblijf in een beschermde woonomgeving ontstaan. Deze beschermde woonomgeving heeft 24-uurs toezicht en fysieke aanwezigheid van begeleiding die gepland en ongepland ondersteuning kan bieden en waarbij sprake is van meerdere contactmomenten per dag.

Het doel van Beschermd wonen is het vergroten van de zelfredzaamheid van deze bewoners zodat zij weer zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, hun eigen huishouden kunnen voeren en weer deel kunnen nemen aan activiteiten in de samenleving. 

In 2015 is de uitvoering van Beschermd wonen belegd bij de centrumgemeenten. De Friese gemeenten hebben afspraken gemaakt over het inrichten van Beschermd wonen in Fryslân.

Zo kennen we in Fryslân een tweetal vormen van Beschermd wonen:

  • Intramuraal Beschermd wonen 
  • Ambulant Beschermd wonen.

Beide vormen kunnen zowel in Zorg In Natura (ZIN) als Persoonsgebonden Budget (PGB) verzilverd worden.

Alle aanvragen voor Beschermd wonen verlopen via de lokale Toegang. Dit zijn de medewerkers in de wijk- en gebiedsteams (sociaal werker, wmo-consulent, meitinker, procesregisseur) bij de eigen gemeente. Zij doen dit in samenwerking met het Expertiseteam Beschermd wonen.

Regiovisie

In 2021 hebben de 18 Friese gemeenten een concept Regiovisie Beschermd wonen geschreven. In deze ‘Fryske oanpak Beschermd wonen’ wordt beschreven hoe het werkveld Beschermd wonen vanaf 1 april 2022 wordt vormgegeven. De Regiovisie legt verbinding tussen de landelijke beleidsrichting en de uitwerking naar de regionale situatie. 

Intramuraal Beschermd wonen (IBW) 

Intramuraal beschermd wonen betekent wonen in een accommodatie bij een aanbieder waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is op de locatie om toezicht te houden op de bewoners. Er kan 24 uur per dag een beroep worden gedaan op de begeleiding. Naast deze ongeplande contactmomenten, zal de begeleiding ook vaste contactmomenten inplannen met de bewoner waarin de ontwikkeling wordt besproken.

Wonen in een accommodatie van een aanbieder kan alleen op basis van een indicatie voor Intramuraal beschermd wonen. Om hiervoor in aanmerking te komen, onderzoekt de Toegang de ondersteuningsbehoefte van de bewoner en uit dit onderzoek moet blijken dat er een noodzaak is voor Intramuraal Beschermd wonen.

Zodra de bewoner weer voldoende zelfredzaam is, kan hij/zij uitstromen en opnieuw zelfstandig gaan wonen. Het kan zijn dat de bewoner nog wel ambulante ondersteuning nodig heeft. Dat kan met geplande ondersteuning vanuit de gemeente waar de bewoner woont. Als de bewoner nog behoefte heeft aan ongeplande contactmomenten met de aanbieder dan is Ambulant beschermd wonen wellicht een optie. 

Ambulant beschermd wonen (ABW)

Ambulant beschermd wonen bestaat uit twee vormen:

  • JongThuis
  • ThuisBasis.
JongThuis (JT)

Dit product is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar. Het gaat hier om een jongvolwassenen die in een leeftijdsfase zitten dat ze gaan studeren, wellicht gaan werken en op kamers gaan wonen dan wel uit huis gaan. De jongvolwassenen hebben echter te maken met psychische of psychosociale problematiek waardoor ze onvoldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te gaan wonen. De belemmeringen als gevolg van hun problematiek maakt dat de stap om op kamers te gaan of het huis uit te gaan nog net te groot is. 

Bij JongThuis kunnen de jongvolwassenen geclusterd wonen bij een aanbieder met gemeenschappelijk gebruik van keuken en sanitaire voorzieningen. Net als in een studentenhuis maar dan met de mogelijkheid van 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid van begeleiding.

ThuisBasis (TB)

Het product ThuisBasis is vooral bedoeld om te voorkomen dat iemand instroomt in Intramuraal beschermd wonen. Dit willen we doen door in de thuissituatie van de bewoner 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid in te zetten. Daarmee kan de bewoner de aanbieder op ieder moment van de dag bellen en als het nodig is komt de aanbieder naar de bewoner toe.

ThuisBasis kan ook ingezet worden als uitstroomproduct vanuit Intramuraal beschermd wonen. Dit kan als iemand al voldoende vaardigheden heeft aangeleerd om weer zelfstandig te kunnen gaan wonen maar nog een korte periode de veiligheid van 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid nodig heeft voordat diegene daadwerkelijk toe kan met alleen geplande ondersteuningsmomenten.

Er kan niet worden ingestroomd in een woning van de aanbieder met het product ThuisBasis als de bewoner zelf al een woning huurt of in bezit heeft.

Expertiseteam beschermd wonen

Sinds 1 september 2019 is een Expertiseteam beschermd wonen in de regio Fryslân aan de slag. Zij werken samen met de Toegang met als doel de best passende indicatie voor Beschermd wonen toe te kennen aan bewoners in de regio. Het team bestaat uit 7 personen en iedere expert heeft een eigen regio. Het uiteindelijke besluit of iemand in aanmerking komt voor Beschermd wonen ligt bij de experts van het Expertiseteam.

De experts sluiten aan bij het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte als er een aanvraag voor Beschermd wonen wordt gedaan bij de Toegang. De Toegang heeft hierin de regie. De expert kan aanvullende vragen stellen. Dit onderzoek kan fysiek plaatsvinden, maar als een bewoner zich daar niet prettig bij voelt, dan kan dit ook via beeldbellen.

De huidige regio-indeling van het Expertiseteam vindt u hier.

Persoonsgebonden budget (PGB)

De Wmo 2015 biedt de mogelijkheid aan bewoners om zelf hun ondersteuning in te kopen met een persoonsgebonden budget (PGB). Dit budget wordt berekend door centrumgemeente Leeuwarden en ter beschikking gesteld via de Sociale Verzekeringsbank. Van u als bewoner verwachten we dat u een PGB kan beheren en dat de kwaliteit van de ondersteuning hetzelfde is als de kwaliteit die de Friese gemeenten verwachten van de gecontracteerde aanbieders. Over de kwaliteitseisen kunt u meer lezen bij het onderwerp Toezicht
In de PGB-folder leest u wat u moet kunnen en welke taken u moet uitvoeren om het PGB te kunnen beheren. We noemen dit PGB-vaardigheid. 

Als u tijdens uw onderzoek naar uw ondersteuningsbehoefte aangeeft dat u zelf uw ondersteuning wilt inkopen, dan zal de medewerker in de Toegang toetsen of u PGB-vaardig bent. Als u PGB-vaardig bent, dan stuurt de medewerker in de Toegang u een budgetplan toe. U vult dit budgetplan in en levert het in bij de medewerker in de Toegang. De medewerker in de Toegang vraagt vervolgens uw beschikking aan bij de centrumgemeente Leeuwarden.

Documenten: 
-    PGB-folder
-    Budgetplan PGB.

Richtlijnen en werkwijzen

Werkwijze beëindiging zorg – weigeren zorg BW door zorgaanbieder

Gebruik stopberichten

Geldigheid beschikking Beschermd wonen

Administratieprotocol

Het nieuwe Administratieprotocol Wmo is per 1 april 2022 van kracht.

Toetsings- en afwegingskader Beschermd wonen

Hier vindt u het toetsings- en afwegingskader Beschermd wonen. Het kader is een samenvatting van de kwaliteitsaspecten die staan benoemd in het contract en de aanverwante documenten. In het toetsings- en afwegingskader Beschermd wonen staan de punten benoemd waarop toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Het kader wordt gebruikt door de Friese toezichthouders van de gemeente waar uw locatie Beschermd wonen zich bevindt. Als u locaties hebt in meerdere Friese gemeenten kan het voorkomen dat u met verschillende toezichthouders te maken hebt. Zij gebruiken allen dezelfde toetsingseisen. 

Het toetsings- en afwegingskader Beschermd wonen is een samenvatting en geen officieel document. Er kunnen daarom geen rechten aan het kader worden verleend, hiervoor verwijzen wij u naar het contract en aanverwante documenten. 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?