Productieverantwoording en accountantsverklaring 2020

Sociaal Domein Fryslân draagt zorg voor het proces productieverantwoording en accountantsverklaring voor de regio Fryslân. Op deze pagina vindt u informatie over het proces en de daarbij behorende documentatie. Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over de productieverantwoording of accountantsverklaring, dan verzoeken wij u die aan ons te mailen via uitvragen@sdfryslan.nl.

 

 

Proces productieverantwoording

In de contracten van Sociaal Domein Fryslân is opgenomen dat alle gecontracteerde zorgaanbieders een productieverantwoording aanleveren. Deze bevat de gerealiseerde omzet van het voorgaande jaar. Aanleverdatum van de productieverantwoording is uiterlijk 15 februari 2021.

Afhankelijk van de hoogte van de omzet die u als zorgaanbieder heeft gerealiseerd dient er ook een accountantsverklaring aangeleverd te worden. De accountantsverklaring dient u voor 1 april 2021 aan te leveren bij Sociaal Domein Fryslân.

Wanneer u een accountantsverklaring aanlevert, dan dient u dus ook een productieverantwoording in.

In week 48 hebben alle gecontracteerde zorgaanbieders per e-mail een vooraankondiging ontvangen. Hierin staat het proces in detail beschreven.
Onder het drop-down-menu ‘aan te leveren documentatie’ vindt u meer informatie over welke documentatie er van u wordt verwacht.

Accountantsverklaring

Sociaal Domein Fryslân verwacht vóór 1 april 2021 een accountantsverklaring van u als u voor één (of meerdere) van de Friese gemeenten een omzet heeft gerealiseerd die hoger is dan € 125.000.
Indien u deze grens van €125.000 overschrijdt, dient u een accountantsverklaring te leveren over de gehele productie van de regio Fryslân.

Bij de aanlevering van de accountantsverklaring verwacht Sociaal Domein Fryslân voor 1 april 2021 de volgende documentatie van u:

 • Het ingevulde format productieverantwoording Jeugdwet/WMO in Excel
 • Het ingevulde format productieverantwoording Jeugdwet/WMO in PDF met ondertekening door tekenbevoegde en ondertekening door accountant
 • Deze uitdraai dient ieder ingevuld blad van het Excel bestand te omvatten: het Totaalblad, Overzicht gemeenten, alle gemeenten met realisatie Jeugdwet/WMO uit het overzicht.   
 • Het ingevulde format onderhandenwerk in Excel /Jeugdwet ( niet van toepassing bij WMO)
 • De onderhandenwerkpositie moet hierbij 1 op 1 aansluiting vinden bij de productieverantwoording. 
 • Indien dit niet het geval is loopt u risico dat u wordt verzocht de aanlevering in zijn volledigheid opnieuw te doen.
 • De accountantsverklaring met oordeel ondertekend door accountant.

 

Aan te leveren documentatie

Voor het aanleveren van de productieverantwoording Jeugdwet maakt Sociaal Domein Fryslân gebruik van de landelijke formats. Deze formats worden gepubliceerd door de VNG en het ketenbureau I-Sociaal Domein. Onder het drop-down-menu ‘Formats en documentatie’ vindt u de vigerende bestanden. 

Voor de aanlevering van maakt Sociaal Domein Fryslân gebruik van Cryptshare. Hiervoor wordt een standaard wachtwoord gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in onze FAQ (onderaan deze pagina).

Aan te leveren documentatie Jeugdwet

Voor de productieverantwoording Jeugdwet* dient u de volgende documenten voor 15 februari 2021 aan te leveren bij Sociaal Domein Fryslân:

 • Het ingevulde format productieverantwoording Jeugdwet in Excel
 • Het ingevulde format productieverantwoording Jeugdwet in PDF met ondertekening door tekenbevoegde
 • Het ingevulde format onderhandenwerk** in Excel.

Wanneer uw omzet ertoe leidt dat u ook een accountantsverklaring voor de productieverantwoording Jeugdwet dient aan te leveren, dan verwacht Sociaal Domein Fryslân voor 1 april 2021 ook de volgende documenten van u:

 • Het ingevulde format productieverantwoording Jeugdwet in Excel
 • Het ingevulde format productieverantwoording Jeugdwet in PDF met ondertekening door tekenbevoegde èn ondertekening door accountant
 • Het ingevulde format onderhandenwerk** in Excel
 • De accountantsverklaring met oordeel ondertekend door accountant.

* Jeugdwet omvat de contracten: Specialistische Jeugdhulp, Hoogspecialistische Jeugdhulp, Ernstig Enkelvoudige Dyslexie, Pleegzorg en Crisishulp. De producten die onder deze contracten vallen mogen gezamenlijk opgenomen worden in één format productieverantwoording Jeugdwet.
** Voor meer informatie over onderhandenwerk verwijzen wij u naar het document ‘nadere duiding’.

Aan te leveren documentatie WMO

Voor de aanlevering van uw productieverantwoording WMO* dient u de volgende documenten voor 15 februari 2021 aan te leveren bij Sociaal Domein Fryslân:

 • Het ingevulde format productieverantwoording WMO in Excel
 • Het ingevulde format productieverantwoording WMO in PDF met ondertekening door tekenbevoegde.

Wanneer uw omzet ertoe leidt dat u ook een accountantsverklaring voor de productieverantwoording WMO dient aan te leveren, dan verwacht Sociaal Domein Fryslân 1 april 2021 ook de volgende documenten van u:

 • Het ingevulde format productieverantwoording WMO in Excel
 • Het ingevulde format productieverantwoording WMO in PDF met ondertekening door tekenbevoegde èn ondertekening door accountant
 • De accountantsverklaring met oordeel ondertekend door accountant.

* WMO omvat de contracten: Beschermd Wonen en ThuisPlus. De producten die onder deze contracten vallen mogen gezamenlijk opgenomen worden in één format productieverantwoording WMO.

Aanlevering van de documentatie

De documentatie productieverantwoording en accountantsverklaring kunnen per e-mail aangeleverd worden bij Sociaal Domein Fryslân. Deze documenten bevatten geen persoonsgegevens of andere  informatie waarom deze beveiligd verzonden zouden moeten worden. 

Sociaal Domein Fryslân verzoekt u vriendelijk om de bovengenoemde documentatie gebundeld per e-mail te verzenden naar uitvragen@sdfryslan.nl.

Voor beveiligde verzending van documentatie maakt Sociaal Domein Fryslân gebruik van Cryptshare. U kunt hier gebruik van maken door de volgende link te gebruiken: bestandverzenden.leeuwarden.nl.  

 

Formats en documentatie

Sociaal Domein Fryslân maakt gebruik van het landelijke format model productieverantwoording zoals deze is gepubliceerd door de VNG en het ketenbureau I-Sociaal Domein. 

Voor het opvoeren van de onderhandenwerkpositie binnen de Jeugdwet is door Sociaal Domein Fryslân een eigen format opgesteld. Het gebruik van dit format heeft tevens invloed op de manier van opvoeren in de landelijke formats. Hiervoor is een nadere duiding opgesteld. 

Voor de WMO geldt geen opvoering van onderhandenwerk. Hieronder vindt u de documentatie per domein

Documentatie Algemeen

Documentatie Jeugdwet

Documentatie WMO

 

Veelgestelde vragen FAQ

Sociaal Domein Fryslân draagt jaarlijks zorg voor het controleren en registreren van  productieverantwoordingen en accountantsverklaringen. Hierdoor kan Sociaal Domein Fryslân soms niet op zeer korte termijn uw vragen beantwoorden die u per e-mail stelt. 

Door middel van deze ‘FAQ’ hopen wij een aantal veel gestelde vragen alvast beantwoord te hebben. Staat uw antwoord niet in onze ‘FAQ’ en kunt u daarnaast het antwoord op uw vraag niet op deze informatiepagina vinden, neemt u dan contact op via uitvragen@sdfryslan.nl.                      

Hoe en waar moet ik de productieverantwoording 2020 aanleveren bij Sociaal Domein Fryslân?

U kunt uw productieverantwoording (Jeugdwet & WMO) 2020 sturen naar uitvragen@sdfryslan.nl. Omdat deze documentatie gevoelige gegevens kan bevatten adviseren wij u de verantwoording te sturen via Cryptshare. (Indien u gebruik maakt van een ander programma om beveiligd te versturen verzoeken wij u vriendelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van Cryptshare.) Om van Cryptshare gebruik te maken gaat u naar bestandverzenden.leeuwarden.nl. Vervolgens kunt u hier gebruik maken van het standaard wachtwoord: SDFPV2020!

Ik heb in het voorgaande jaar geen omzet gedraaid. Hoef ik nu ook geen productieverantwoording aan te leveren?

U dient nog altijd een verantwoording af te geven. Dit kan door middel van een ‘€ 0,-’ verklaring. 
Deze bestaat uit een volledig ingevuld en ondertekend (door de tekenbevoegde) voorblad van het format productieverantwoording in PDF.

Moet ik ook lokale producten opvoeren in de productieverantwoording naar SDF?

Nee, de productieverantwoording naar SDF omvat alleen de productcodes die behoren bij de raamovereenkomst. Lokale producten worden in de verantwoording aan gemeenten apart opgenomen. 

Hoe moet ik omgaan met Corona compensatie in mijn productieverantwoording?

In de productieverantwoording voert u geen corona compensatie tegoeden op. In de productieverantwoording (spoor 1) verantwoordt u alleen de geleverde zorg (regulier of in aangepaste vorm). De niet-geleverde zorg (continuïteitsbijdrage) en meerkosten of eventuele coronacompenstatie wordt separaat verantwoordt (spoor 2 en 3). Voor meer informatie hierover verzoeken wij u de website van het keten bureau I-Sociaal domein te raadplegen Administratieve en financiële processen en verantwoording (tijdens coronacrisis).

Is uitstel van de genoemde inlevertermijnen mogelijk?

Nee, uitstel is niet mogelijk. Wanner u zich wilt beroepen op overmacht, dan verwijzen wij u naar de vooraankondiging productieverantwoording die u in november 2020 van ons heeft ontvangen. Hierin staat de procedure toegelicht.

Voor een hersteltraject heb ik alleen de 70% gedeclareerd, de 30% declaratie zal niet volgen. Hoe vul ik dit in?

Wanneer een traject voortijdig beëindigd is, of het resultaat van het traject is niet behaald, dan is er geen sprake van de 30% declaratie bij afloop van het traject. In dit geval voert u alleen de gedeclareerde 70% op in de productieverantwoording en het format model onderhandenwerk. 
In het opmerkingenveld geeft u kort weer wat de reden van beëindiging is, hieronder een voorbeeldinvulling:

voorbeeldinvulling

 

 

 

 

(voorbeeld 1 februari 2021)

Hoe vertaal ik de invulling van onderhandenwerk-trajecten naar de invulling van het format productieverantwoording?

In onderstaande voorbeeld is voor gemeente ‘1234’ een realisatie van 30% geweest in 2019, in 2020 is een realisatie van 40% opgenomen. De totale realisatie van dit product voor deze cliënt is daarmee 70%.
Maar u dient alleen de realisatie 2020 op te nemen in de productieverantwoording 2020. Deze 40% moet daarom worden opgenomen in het format productieverantwoording Jeugdwet.

Dit doet u door de in het format productieverantwoording de velden als volgt in te vullen:

Tabel PV

 

 

(voorbeeld 1 februari 2021)

Hieronder de voorbeeld invulling:

voorbeeld PV 2

 

 

 

 

 

 

(voorbeeld 1 februari 2021)

De invulling van de kolom ‘’Percentage gereed 2020’’ in het format onderhandenwerk, moet ten alle tijden 1 op 1 in overeenstemming zijn met de invulling in ‘’Aantal (Q)’’ in het format productieverantwoording Jeugdwet.
De kolom ‘’Prijs in € (P)’’ in het format productieverantwoording mag voor hersteltrajecten alleen gevuld worden met tarieven welke opgenomen zijn in de tarieventabel. Tarieven die afwijken van de tabel worden als onjuiste opvoering beoordeeld bij controle.

Waarom moet ik informatie van vorige jaren aanleveren in de opgaaf onderhandenwerk? Deze informatie hebben jullie toch al?

Sociaal Domein Fryslân controleert en distribueert de productieverantwoording en accountantscontrole voor en naar de 18 Friese gemeenten. Voor de controle van deze verantwoordingen is het van belang om de informatie zo volledig mogelijk aangeleverd te krijgen. Dit om de controles zo volledig mogelijk te kunnen uitvoeren. Wanneer u voor trajecten omzet heeft gerealiseerd, zal dit in de opgaaf onderhandenwerk moeten zijn opgenomen. Wanneer de invulling hiervan niet juist, volledig of aansluitend is bij voorgaande jaren, dan zult u verzocht worden deze opnieuw aan te leveren.  

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Het is daarom handig om de bestanden van de website te downloaden als u er mee aan de slag gaat.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?