Kinderdagcentrum

Omschrijving

Sociaal Domein Fryslân heeft het initiatief genomen om het product ‘Kinderdagcentrum’ (KDC) onder de loep te nemen. Hiervoor is een aparte werkgroep samengesteld met betrokken gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen en Smallingerland) en aanbieders (Alliade en Cosis). Deze werkgroep heeft het KDC op inhoud en bekostiging geëvalueerd en is met een pilot gestart om het product KDC structureel op passende wijze te kunnen inregelen. Begin 2022 is de pilot geëvalueerd en de uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de nieuwe inkoop.


Pilot
De gemeenten en betrokken aanbieders hebben op 30 november 2020 een intentieverklaring voor deze pilot getekend. Deze pilot loopt van 1 december 2020 en is in te zetten tot eind 2022. Vanwege het uitstel van de nieuwe inkoop is de pilot verlengd tot eind 2023. Vanaf 1 januari 2024 valt dit product volledig binnen de nieuwe inkoop SJH. 


Doelstelling
De Pilot KDC is een afgebakende periode waarin we proefdraaien met een andere bekostigingssystematiek: ‘Een dagdeeltarief gekoppeld aan de dagen dat een kind daadwerkelijk in het behandelcentrum verblijft en ambulante zorg waar nodig via een productcode wegzetten.’

Dat doen we door:

 1. Proefdraaien met dagdeel-tarief gekoppeld aan de dagen dat een kind in het KDC verblijft;
 2. Ambulante zorg indien nodig via aparte productcode regelen;
 3. Onderzoeken welke (para)medische zorg geleverd wordt en of dit via ZVW kan lopen. Dit is uitgezocht en de paramedische inzet op het KDC en BEC is een integraal onderdeel van het product en daarmee de verantwoordelijkheid van de jeugdwet
 4. Meer regie vanuit gebiedsteams;
 5. Aansluiting met voorliggend veld: onderwijs, Wlz, etc.

Betrokken stakeholders

 • Contractpartners (aanbieders)
 • Friese gemeenten
 • Integrale Vroeghulp
 • Samenwerkingsverbanden/Scholen
 • Ouders (bij omzetten huidige beschikkingen extra aandacht)
 • Onderaannemers.

(versie  5 april 2023)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?