Ondertekening intentieverklaring pilot Kinderdagcentra

Sociaal Domein Fryslân heeft het initiatief genomen om het product ‘Kinderdagcentrum’ (KDC) onder de loep te nemen. Hiervoor is een aparte werkgroep samengesteld met betrokken gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen en Smallingerland) en aanbieders (Alliade en Cosis). Deze werkgroep heeft afgelopen halfjaar het KDC op inhoud en bekostiging geëvalueerd. Op basis hiervan is de werkgroep tot de conclusie gekomen dat een pilot het meest recht doet aan de opbrengsten van de evaluatie.

Pilot

De gemeenten en betrokken aanbieders hebben op 30 november 2020 een intentieverklaring voor deze pilot getekend. Doel van de pilot is om ‘het product’ KDC structureel onder de inkoop SJH 2022 te laten vallen. Deze pilot loopt van 1 december 2020 tot eind 2021.

Doelstelling

De Pilot KDC is een afgebakende periode waarin we proefdraaien met een andere bekostigingssystematiek: ‘Een dagdeeltarief gekoppeld aan de dagen dat een kind daadwerkelijk in het behandelcentrum verblijft en ambulante zorg waar nodig via een productcode wegzetten.’

Dat doen we door:

 1. proefdraaien met dagdeel-tarief gekoppeld aan de dagen dat een kind in het KDC verblijft;
 2. ambulante zorg indien nodig via aparte productcode regelen;
 3. onderzoeken welke (para)medische zorg geleverd wordt en of dit via ZVW kan lopen;
 4. meer regie vanuit gebiedsteams;
 5. aansluiting met voorliggend veld: onderwijs, Wlz, etc.

Betrokken stakeholders

 • Contractpartners (aanbieders)
 • Friese gemeenten:
  • bestuurders
  • ambtelijk apparaat
  • wijk-/gebiedsteams
 • Integrale Vroeghulp
 • Samenwerkingsverbanden/Scholen
 • Ouders (bij omzetten huidige beschikkingen extra aandacht)
 • Onderaannemers.

Contactpersonen projectgroep

Naam: Marald Timmer
Gemeente: Heerenveen
Mail: M.Timmer@heerenveen.nl        

Naam: Riëtte Scholte-Linde
Gemeente: Leeuwarden
Mail: riette.scholtenlinde@leeuwarden.nl      

Naam: Gepke Burggraaf
Gemeente: Smallingerland
Mail: g.burggraaff@smallingerland.nl                               

Naam: Marjan Everts
Organisatie: Sociaal Domein Fryslân
Mail: marjan.everts@sdfryslan.nl

(versie 1 december 2020)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?