Doorlopende marktconsultatie Inkoop jeugdhulp 2022

De projectgroep Inkoop jeugdhulp 2022 vindt het belangrijk om het inkooptraject zorgvuldig en transparant in te richten. De opdracht vanuit de 18 Friese gemeentes en een uitgebreide evaluatie van het Friese inkoop- en bekostigingssysteem zijn belangrijke uitgangspunten van het traject. Daarnaast betrekken we organisaties uit ‘het veld’ hier breed bij. Daar zit immers ook de kennis en expertise. De initiatieven die hiervoor al zijn geweest en die nog komen, vormen samen een intensieve en doorlopende marktconsultatie met een doorlooptijd van drie maanden. We zetten alles even voor u op een rijtje. 

Goeie discussies en waardevolle input
In oktober organiseerden we een effectensessie waar meer dan 120 regionale zorgaanbieders zich voor inschreven. Na een plenair deel zijn de deelnemers (digitaal) in groepjes uiteengegaan om een specifiek thema te bespreken onder leiding van een lid van de projectgroep. Dit leverde goeie discussies en waardevolle input op. Ook is er de afgelopen weken, in nauwe samenwerking met Zorgbelang Fryslân een tiental diepte-interviews met jongeren zelf afgenomen. Waar lopen zij tegenaan en wat verwachten ze van jeugdhulporganisaties? Deze gesprekken zijn uitgewerkt en de rode draden hieruit zijn belangrijke aandachtspunten voor de projectgroep. Begin november heeft een werkconferentie met de betrokken wethouders plaatsgevonden waarin de gewenste maatschappelijke effecten en de sturingsambities voor de regio zijn besproken. 

Belanghebbendengroep
Eind november is een belanghebbendengroep samengesteld. Deze werkgroep van 15 zorgorganisaties is een afspiegeling van het jeugdzorglandschap in Fryslân. In december en januari wordt deze groep op verschillende thema’s actief uitgenodigd voor sessies om mee te denken en input te leveren. Verslagen van deze bijeenkomsten (door een onafhankelijke notulist opgesteld) vindt u op de website van SDF. We informeren u over nieuwe verslagen via de nieuwsbrief. Alle jeugdhulp-aanbieders in de regio kunnen via de website tot 5 werkdagen na publicatie feedback geven op deze verslagen. Vragen kunt u stellen via de veelgestelde-vragen-pagina die we de komende tijd doorlopend aanvullen met relevante vragen die u stelt, voorzien van een antwoord.  


Brede informatieve sessie afsluiting marktconsultaties
Na deze doorlopende marktconsultatie komen we tot een versie die we in één keer breed aan het veld voorleggen en toelichten. Dit zal een online brede informatieve sessie op 15 februari zijn. Hier kunnen alle zorgorganisaties zich tot donderdag 4 februari 12.00 uur voor aanmelden. Na alle verslaglegging op de website van de belanghebbendengroep zou deze bijeenkomst geen verrassingen meer moeten opleveren. Het inschrijfformulier voor deze sessie wordt in de eerste helft van januari via de nieuwsbrief en de website gepubliceerd.

Met deze aanpak investeren we in een transparante marktconsultatie. Door heldere afspraken te maken zetten we ons in voor een objectief proces met gelijkheid voor alle partijen. Met uiteindelijk ons gezamenlijke doel: goede jeugdhulp in Fryslân vanaf 2022.  

(versie 14 januari 2021)
 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?