Corona Q&A

Corona Q&A

Om zowel gemeenten als aanbieders te voorzien van de meest relevante informatie is deze Q&A gemaakt waarin de meest gestelde vragen van aanbieders en gemeenten beantwoord worden.

Voor de Q&A over de 'Opvang kwetsbare kinderen' en over 'Regionale Jeugdhulp': klik op de groene button hierboven. 

Contractmanagement

Informatiebrief voor gecontracteerde zorgaanbieders

De brief bevat belangrijke informatie van de Friese gemeenten inzake regionaal gecontracteerde zorg Jeugd en maatschappelijke ondersteuning (Beschermd Wonen) in het kader van de corona maatregelen. Door de overheidsmaatregelen kunnen bijzondere omstandigheden zoals vraaguitval en meerkosten
zijn ontstaan.

Zie brief: Gedragslijn Friese gemeenten i.h.k.v. maatregelen COVID-19

Beschermd Wonen

Hoe gaan aanbieders van Beschermd Wonen om met de corona-maatregelen?

Om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie bij de Beschermd Wonen aanbieders is er een uitvraag opgesteld. Deze uitvraag is binnen een aantal dagen door ruim driekwart van onze Beschermd Wonen aanbieders ingevuld. Op dit moment verwerken wij alle uitkomsten. Op korte termijn zullen wij de deze op hoofdlijnen delen. 

Wat is nu de werkwijze van het Expertiseteam Beschermd Wonen?

Gezien de maatregelen die van toepassing zijn is een fysiek keukentafelgesprek met cliënten op dit moment niet mogelijk. SDF heeft samen met het expertiseteam een alternatieve werkwijze uitgeschreven. Klik hier voor deze werkwijze. 

Verblijf

Waar kan ik informatie krijgen als ik acuut zonder persoonlijke beschermingsmiddelen zit.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Regionaal Orgaan Acute Zorg Noord Nederland (ROAZ). Het ROAZ is altijd bereikbaar als u een bevestigde besmetting heeft en acuut zonder persoonlijke beschermingsmiddelen zit. 

(Versie 1 april 2020)

Financiën

Waar kan ik terecht voor financiële steun?

Wanneer sprake is van omzetverlies waardoor u in financiële nood raakt, dan kunt u een beroep doen op de landelijk aangekondigde steunmaatregelen.

Het ministerie van VWS en de VNG zijn in gesprek over het treffen van aanvullende (financiële) maatregelen en de rol van gemeenten hierin. We verwachten dat hierover spoedig duidelijkheid is; wij zullen dit op de website van SDF publiceren.

Hoe kunnen we extra gemaakte kosten declareren?

Momenteel zijn er aanvullende landelijke richtlijnen in de maak. SDF zal hierbij zoveel mogelijk aansluiten. Maakt u op casusniveau extra kosten, neemt u dan contact op met de verwijzer/regievoerder.

Zie ook onze informatiebrief voor gecontracteerde zorgaanbieders hierboven.

Zijn er wijzigingen voor het hoofd- en onderaannemerschap?

SDF wil hoofdaannemers wijzen op hun zorgplicht naar onderaannemers. Kijk goed welke afspraken u heeft met uw onderaannemer en zorg er gezamenlijk voor dat de onderaannemer ook aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het rijk heeft compensatie aangekondigd en SDF verwacht daarom dat u voor de meerkosten die ontstaan omdat u uw onderaannemer heeft voldaan voor anders (of niet) ingevulde zorg (grotendeels) wordt gecompenseerd, omdat het rijk geen wijzigingen in het zorglandschap wenst door de Coronacrisis. 

Wordt de termijnstelling controleverklaring bij de productieverantwoording 2019 ook uitgesteld?

Het uitgangspunt is dat de productieverantwoording 2019 conform de afspraken moet aangeleverd vanwege de indientermijn van de jaarrekening 2019 voor de gemeenten. Landelijk is er contact tussen gemeenten en accountants over het eventueel opschorten van deze termijn. Mocht daarover nadere informatie beschikbaar komen, dan komt deze informatie op deze website te staan. Indien u door de ontstane situatie niet de mogelijkheid heeft om aan de richtlijnen van de verantwoording 2019 te voldoen, dan kunt u mailen naar uitvragen@sdfryslan.nl 

Is er uitstel mogelijk voor de verstrekking van de productieverantwoording 2019?

Het uitgangspunt is dat u de productieverantwoording 2019 conform de afspraken moet aanleveren vanwege de indientermijn van de jaarrekening 2019 voor de gemeenten. Landelijk is er contact tussen gemeenten en accountants over het eventueel opschorten van deze termijn. Mocht daarover nadere informatie beschikbaar komen, dan komt deze informatie op onze website te staan. Indien u door de ontstane situatie niet de mogelijkheid heeft om aan de richtlijnen van de verantwoording 2019 te voldoen, dan kunt u mailen naar uitvragen@sdfryslan.nl 

Gaat de release 2.4 van het berichtenverkeer door?

Aangezien de voorbereiding al in september 2019 is gestart en dit proces niet wordt beïnvloed door de huidige omstandigheden, gaat de release door als gepland.

Hoe wordt de opvang voor kwetsbare kinderen gefinancierd?

SDF is voor regionaal ingekochte zorg, alleen dat deel dat daar onder valt, komt in aanmerking voor de regionale vergoedingen 'meerkosten', mits die er komen. 

Kan een duurzaam traject nog volledig worden gedeclareerd? 

Zie onze informatiebrief voor gecontracteerde zorgaanbieders hierboven.

Welke lijn gaan gemeenten volgen in het beperken van de financiële risico’s / schade bij zorgaanbieders?

SDF volgt de lijn van VNG/VWS en heeft een bevoorschottingsregeling gemaakt die aanbieders helpt tot het moment dat het Rijk duidelijkheid geeft over wat wel en niet vergoed gaat worden. Onze maatregelen zijn in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van aanbieders om aan hun financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Productieverlies is een ander onderwerp, SDF heeft een brief verzonden naar de aanbieders over de Friese werkwijze van bevoorschotting en betaling, zie 'informatiebrief voor gecontracteerde zorgaanbieders' hierboven.

Is het mogelijk dat er een provinciaal coulance-regeling komt en niet per gemeente?

Voor regionaal ingekochte zorg komt er een Friese werkwijze, zie 'informatiebrief voor gecontracteerde zorgaanbieders' hierboven.