Corona Q&A

Corona Q&A

Met onderstaande Q&A willen we gemeenten en aanbieders voorzien van de antwoorden op de vragen die ons het vaakst gesteld worden. Voor de Q&A's voor Kwetsbare kinderen en Regionale Jeugdhulp klikt u op één van bovenstaande groene buttons. 

Contractmanagement

Berichtenverkeer

Als gevolg van de coronacrisis kan niet alle zorg en ondersteuning worden geleverd zoals is afgesproken. Zorgaanbieders en gemeenten zoeken daarom naar alternatieven om de werkzaamheden door te laten gaan. Dit leidt tot verschillend het gebruik van het berichtenverkeer, met als gevolg extra administratieve lasten voor zorgaanbieders en risico’s voor gemeenten. Om zowel gemeenten als zorgaanbieders te ondersteunen en duidelijkheid te bieden, heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein op haar website drie scenario’s uitgewerkt over het gebruik van het berichtenverkeer in deze bijzondere tijd. 

Gaat release 2.4 van het Berichtenverkeer door?

Omdat de voorbereiding al in september 2019 zijn gestart en dit proces niet wordt beïnvloed door de huidige omstandigheden, gaat de release door als gepland.

Beschermd Wonen

Hoe gaan aanbieders om met de coronamaatregelen?

Wij hebben alle aanbieders van Beschermd Wonen gevraagd naar hoe de situatie op dit moment bij hen is. Driekwart van alle aanbieders hebben hierop gereageerd. Op dit moment verwerken wij alle uitkomsten. Op korte termijn delen wij deze (in hoofdlijnen) met u. 

Hoe werkt het Expertiseteam op dit moment?

Een fysiek keukentafelgesprek met cliënten is nu niet mogelijk. Wat wél mogelijk is leest u in deze alternatieve werkwijze.

Verblijf

Ik heb met spoed persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Hoe kom ik daar aan?

Neem contact op met het Regionaal Orgaan Acute Zorg Noord Nederland (ROAZ). Het ROAZ is altijd bereikbaar als u een bevestigde besmetting heeft en acuut persoonlijke beschermingsmiddelen nodig heeft. 

Ik weet/denk dat er een corona-besmetting op de verblijfslocatie is. Wat moet ik doen?

Neem contact op met GGD Fryslân

Financiën

Waar kan ik terecht voor financiële steun?

Als u omzetverlies kent en daardoor in financiële nood raakt, dan kunt u een beroep doen op de landelijk aangekondigde steunmaatregelen. Een overzicht van deze maatregelen vindt u op www.fryslanwerkt.nl/financiele-regelingen

Zijn er wijzigingen voor het hoofd- en onderaannemerschap?

Het rijk wijzigt het zorglandschap op dit moment niet. Wij wijzen hoofdaannemers op hun zorgplicht naar onderaannemers. Kijk goed welke afspraken u heeft met uw onderaannemer en zorg er samen voor dat ook een onderaannemer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Voor ontstane meerkosten voor anders (of niet) ingevulde zorg (grotendeels) zijn inmiddels diverse compensatiemaatregelen ingesteld. Een overzicht hiervan vindt u op www.fryslanwerkt.nl/financiele-regelingen

Wordt de termijnstelling controleverklaring bij de productieverantwoording 2019 ook uitgesteld?

Nee, deze wordt niet uitgesteld. Het uitgangspunt is dat de productieverantwoording 2019 conform de afspraken moet aangeleverd vanwege de indientermijn van de jaarrekening 2019 voor de gemeenten. Landelijk is er contact tussen gemeenten en accountants over het eventueel opschorten van deze termijn. Mocht daarover nadere informatie beschikbaar komen, dan komt deze informatie op deze website te staan. Als u door de ontstane situatie niet de mogelijkheid heeft om aan de richtlijnen van de verantwoording 2019 te voldoen, neem dan contact op via uitvragen@sdfryslan.nl.

Kan ik uitstel aanvragen voor de verstrekking van de productieverantwoording 2019?

Nee, dit is niet mogelijk. Het uitgangspunt is dat u de productieverantwoording 2019 conform de afspraken moet aanleveren vanwege de indientermijn van de jaarrekening 2019 voor de gemeenten. Landelijk is er contact tussen gemeenten en accountants over het eventueel opschorten van deze termijn. Mocht daarover nadere informatie beschikbaar komen, dan komt deze informatie op onze website te staan. Als u door de ontstane situatie niet de mogelijkheid heeft om aan de richtlijnen van de verantwoording 2019 te voldoen, neem dan contact op via uitvragen@sdfryslan.nl.

Hoe wordt de opvang voor kwetsbare kinderen gefinancierd?

Wij staan voor regionaal ingekochte zorg. Alleen dat deel van de opvang dat onder de regionaal ingekochte zorg valt, komt in aanmerking voor de regionale vergoedingen 'meerkosten'. Mits die er komen.