Fries Actieplan Zorg voor Jeugd positief beoordeeld

Het begin vorige maand gepresenteerde Fries Actieplan Zorg voor Jeugd 2018-2020 ‘Foar Fryske Bern’ is beloond met een positief advies van het Transformatiefonds van het ministerie van VWS. Daarmee heeft de Friese aanvraag binnen het landelijke Programma Zorg voor Jeugd een forse stap voorwaarts genomen en is duidelijk geworden dat voor drie jaar een budget van ruim 4,1 miljoen euro beschikbaar komt voor de uitvoering van het actieplan.

Het Fries Actieplan Zorg voor Jeugd is een uitvloeisel van het in april 2018 verschenen landelijke Programma Zorg voor Jeugd van het Ministerie van VWS.  In de uitvoering van dat ambitieuze programma hebben de 42 Jeugdzorgregio’s een belangrijke rol gekregen. Friesland is één van die 42 regio’s. In het programma is een zestal concrete doelen geformuleerd:

  • betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
  • meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
  • alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen
  • kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
  • jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
  • investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals.

Voor de uitvoering is in de periode 2018 - 2020 landelijk een bedrag van € 108 miljoen via het Transformatiefonds beschikbaar om de vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp te ondersteunen. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen worden ‘Regionale deals Jeugd’ gesloten. Het transformatieplan van Friesland voldoet aan de toetsings- en beoordelingscriteria en is op 30 oktober voorzien van een positief advies. Op 23 november wordt het advies formeel vastgesteld en de bijdrage toegekend.

Provinciebreed

Het Fries Actieplan Jeugdzorg is ontstaan uit een samenwerking van de 20 Friese gemeenten, aanbieders van jeugdhulp, verwijzers, onderwijs en zorgbelang Fryslân. Formeel is de gemeente Leeuwarden verantwoordelijk voor de indiening van het actieplan, maar het betreft duidelijk de gehele provincie Friesland. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande structuur van de centrumregeling Sociaal Domein Fryslân (SDF).