Corona-informatie voor Fryslân

Corona-informatie voor Fryslân

Hierbij informeren wij u over de gevolgen van de coronacrisis op de zorg in Fryslân en de maatregelen die door het rijk hiervoor zijn gesteld. Wij willen met elkaar deze zorg zo goed mogelijk laten verlopen de komende tijd. Hierbij sluiten wij aan bij de adviezen van de GGD en het RIVM. Samen maken we het verschil!

Onderstaande informatie wijzigt regelmatig door de landelijke maatregelen. 

Algemeen

Maatschappelijke impact coronacrisis

De huidige coronacrisis heeft gevolgen voor alle inwoners van Fryslân en vraagt veel van mensen, gezinnen en gemeenschappen. Hoe beleven mensen deze crisistijd en wat doet dit met hen? Zijn mensen angstiger? Eenzamer? Is er zorg voor de toekomst of gloort er ook hoop? En hoe staat het met vertrouwen in de overheid? Het Fries Sociaal Planbureau doet de komende tijd onderzoek naar de maatschappelijke impact van de coronacrisis in Fryslân. De resultaten vindt u per onderzoeksthema terug: Bevolking, Gezondheid, Inkomen, Onderwijs, Sociale samenhang, Veiligheid, Werk, Wonen en Zorg.

Lees meer hierover op de website van het Fries Sociaal Planbureau.

Een coronatest aanvragen

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Lees meer hierover op de website van de GGD Fryslân.

Contractmanagement

Meerkosten 2021

Ook in 2021 maken aanbieders meerkosten om de zorg te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met het rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten. De afspraken gelden in principe voor heel 2021. De uitwerking is op basis van de ervaringen in 2020 geactualiseerd, maar blijft  inhoudelijk grotendeels onveranderd.

Welke kosten in aanmerking komen voor declaratie onder de meerkosten leest u op de website van de VNG.
Op deze website vindt u ook de benodigde formats. Uw facturen dienen uiterlijk 1 maart 2022 op naam van gemeente Leeuwarden ingestuurd te worden.

(update 15 november 2021)

Opvang kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen

Richtlijnen opvang voor kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen

Op 14 december 2020 heeft minister President Mark Rutte aangekondigd dat Nederland vanaf 15 december in een totale lockdown gaat. Dit betekent dat ook de scholen gaan sluiten vanaf 16 december 2020. De minister president gaf aan dat ook tijdens deze lockdown sprake moet zijn van opvang voor kwetsbare kinderen. We refereren aan de kamerbrief van minister Arie Slob waarin wordt aangegeven kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen opgevangen dienen te worden op school of opvang. In de lockdown in maart is dit goed opgepakt, daarom willen we u via deze memo de bestaande werkwijze nogmaals onder de aandacht brengen. In deze memo staan de richtlijnen die gelden binnen de provincie Fryslân. Een regionale aanpak, want samen staan we sterk! 

Lees hier de huidige versie van de richtlijnen. (16 december 2020)

Regionale Jeugdhulp

Jeugdigen, ouders en verzorgers

Als een jeugdige al in zorg is dan vragen wij u contact op te nemen met de zorgaanbieder over het vervolg of de website van de aanbieder te raadplegen. Houdt u er rekening mee dat de zorg op een andere manier plaats kan vinden dan u gewend bent. 

Als u dringend behoefte heeft aan zorg, en deze is nog niet georganiseerd, dan vragen wij u contact op te nemen met uw eigen gemeente via het wijk- en gebiedsteam. De contactgegevens van de wijk- en gebiedsteams vindt u hier.

Verwijzers

De wettelijke verwijsroutes naar Jeugdhulp blijven intact. 

Huisartsen en praktijkondersteuners geven uiteraard ook prioriteit aan zorg die verband houdt met het coronavirus.

De actuele situatie van de gemeentelijke toegang via de wijk- en gebiedsteams vindt u op de website van de betreffende gemeente.

Voor verwijzingen diagnose Dyslexie verwijzen u naar de basisschool van uw kind.

De route voor Crisisjeugdhulp (Spoed4jeugd) is intact. Spoed4jeugd zal er alles aan doen om op maat te blijven leveren.

De Gecertificeerde Instellingen hebben ook maatregelen genomen en blijven hun taken zo goed mogelijk uitvoeren:

Gemeenten

Gemeenten bieden in het kader van de Jeugdwet passende hulp en zij geven naar vermogen hieraan invulling. Voor specifieke situaties verwijzen wij u naar de website van de betreffende gemeente.

Verwijsindex

Maak gebruik van de Verwijsindex bij het samenwerken in de hulpverlening aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Dat geldt ook in deze periode waarbij maatregelen wederom zijn aangescherpt om het Corona-virus buiten de deur te houden. Met het signaleren in de verwijsindex krijgen hulpverleners onderling inzicht welke hulpverlener betrokken is in een gezin. Het enige doel van de Verwijsindex is om hulpverleners vroegtijdig met elkaar in contact te brengen, zodat ze van elkaar weten dat zij betrokken zijn en met elkaar het gezin kunnen ondersteunen. Het komt de hulp ten goede. Als bekend is wie betrokken zijn in een gezin, dan kan er gericht contact opgenomen worden met de betrokken hulpverleners.

Voor meer informatie kijk op www.verwijsindexfryslan.nl.

(versie 15 december 2020)

Beschermd Wonen

Aangepaste werkwijze Expertiseteam

Vanwege de coronamaatregelen past het Expertiseteam Beschermd Wonen de werkwijze aan. Per individuele casus wordt bekeken wat mogelijk is en wat de cliënt prefereert.

Gecontracteerde aanbieders

Wij vragen gecontracteerde aanbieders om de continuïteit van zorg te waarborgen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Bij aflopende indicaties dient u contact op te nemen met de medewerkers van de wijk- en gebiedsteams. 

Op het moment dat er binnen uw Beschermd Wonen voorziening een cliënt besmet is met COVID-19 adviseren wij u met de GGD af te stemmen welke maatregelen u dient te nemen. Verdere afwikkeling naar gemeente en SDF volgt zoals in de calamiteitenregeling.

Dagbesteding

Bewoners verblijven bij u op basis van een beschikking. Veel bewoners hebben naast de indicatie voor Beschermd Wonen ook een indicatie voor dagbesteding. Soms biedt de zorgaanbieder waar een bewoner woont, zelf de dagbesteding aan. We gaan er vanuit dat in deze situatie de dagbesteding op gebruikelijke wijze wordt ingevuld of aangepast aan de situatie.

Er zijn echter ook situaties waarin de dagbesteding bij een andere zorgaanbieder wordt afgenomen. In dat geval kan het gebeuren dat de zorgaanbieder van de dagbesteding de deuren sluit en geen externe mensen meer toelaat. Dat betekent dat deze bewoners 24 uur per dag bij u als zorgaanbieder blijven. We vragen u om in dat geval structuur te blijven bieden aan uw bewoners en/of, voor zover mogelijk, zelf activiteiten te ontplooien om structuur te kunnen behouden in hun dagelijkse leven.

 Maatschappelijke Opvang

Alle organisaties volgen de richtlijnen zoals uitgevaardigd door het RIVM en de GGD.

Dagopvang

De GGD-richtlijn is op dit moment dat alleen als iemand ècht ziek is, aan COVID-19 verbonden symptomen vertoont én in de kwetsbare groep valt (ouder, dakloos), dat er dan afstemming gezocht wordt met de huisarts. Als een bezoeker van de dagopvang deze signalen vertoont, dan kan hij/zij direct geplaatst worden op één van de speciaal hiervoor bestemde plekken in de nachtopvang.

Nachtopvang

Als een cliënt ziek wordt dan wordt dit gemeld bij de GGD en wordt de huisarts betrokken. De cliënt wordt dan geplaatst in de afgezonderde afdeling. Medewerkers Nachtopvang begeleiden dit proces, schakelen waar nodig thuiszorg in en onderhouden contact met huisarts en/of GGD.

Door Wender, het Leger des Heils en het Aanloophuis Leeuwarden zijn maatregelen genomen voor de openstelling van de dag- en nachtopvang.

Openstelling dag- en nachtopvang

De dagopvanglocaties aan de Tuinen van het Leger des Heils en aan de Zuidergrachtswal van Wender blijven open voor daklozen. Degenen die wel een woning hebben, of een plek om te verblijven, worden verzocht om zoveel mogelijk daar te blijven.

In het weekend is de dagopvang aan de Tuinen geopend voor daklozen van 11.00 tot 16.00 uur. 

Het Aanloophuis aan de Bagijnestraat is op de gebruikelijke dagen op beperkte basis open, er kunnen 12 gasten tegelijkertijd worden ontvangen.

De nachtopvang blijft open en er is een speciale afdeling ingericht voor 8 personen. Deze ruimte is beschikbaar voor cliënten die gebruik maken van de nachtopvang, voor mensen die gebruik maken van de dagopvang van het Leger des Heils en voor buitenslapers die ziek zijn. Cliënten die in deze afdeling worden geplaatst kunnen daar ook overdag verblijven. Voor de overige bezoekers geldt dat, om er voor te zorgen dat de cliënten overdag niet onnodig op straat hoeven te zijn, de nachtopvang 's ochtends tot 10.00 uur open is in plaats van tot 9.00 uur.

De cliënten in de nachtopvang kunnen in het weekend tot 11.00 uur binnen blijven. De nachtopvang gaat in het weekend om 16.00 uur weer open.

Voor meer informatie over maatschappelijke opvang wordt verwezen naar de websites van de betreffende organisaties:

 Sekswerkers

Waar kunnen sekswerkers hulp en ondersteuning krijgen?

Steun- en informatiepunt Xenia is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Leeuwarden, Leger des Heils, GGD Fryslân en Fier. 
 
Xenia biedt een veilige en laagdrempelige plek in de rosse buurt van Leeuwarden. Sekswerkers zijn hier welkom voor het gezondheidsspreekuur van GGD Fryslân; praktische en emotionele ondersteuning van het Leger des Heils en/of psychosociale hulpvragen en ondersteuning bij het stoppen met het werken (uitstapprogramma) van Fier. 
Ook in deze crisistijd is Xenia elke werkdag ‘s middags geopend.
 
Contactgegevens
Xenia
Weaze 14 
8911 LM Leeuwarden
Maandag tot en met vrijdag van 12:00 - 16:00 

Xenia is telefonisch te bereiken via:
058 215 70 84 (Fier)

 

Aanvullende informatie:

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?