Informatie over Corona voor de regio Fryslân

Informatie over Corona voor de regio Fryslân

Sociaal Domein Fryslân informeert u hieronder over de gevolgen van het Coronavirus en de maatregelen die door het rijk zijn gesteld. Deze gevolgen hebben grote invloed op de zorg die we gewend zijn in Fryslân. Wij willen met elkaar deze zorg zo goed mogelijk laten verlopen de komende tijd. Dit vraagt de inspanning van iedereen als het gaat om zorg voor en met elkaar.

In dit bericht staat informatie over de gevolgen voor jeugdigen, ouders en verzorgers, bewoners in BW-accommodaties en opvangaccommodaties, aanbieders, verwijzers en gemeenten.

SDF verwacht dat onderstaande informatie kan wijzigen en vraagt u daarom onze website in de gaten te houden. Wij sluiten aan bij de adviezen van de GGD en het RIVM en dat vragen wij ook aan u.

Contractmanagement

Informatiebrief voor gecontracteerde zorgaanbieders

De brief bevat belangrijke informatie van de Friese gemeenten inzake regionaal gecontracteerde zorg Jeugd en maatschappelijke ondersteuning (Beschermd Wonen) in het kader van de corona maatregelen. Door de overheidsmaatregelen kunnen bijzondere omstandigheden zoals vraaguitval en meerkosten
zijn ontstaan.

Zie brief: Gedragslijn Friese gemeenten i.h.k.v. maatregelen COVID-19.

(versie 31 maart 2020)

Informatie regionale Jeugdhulp

Informatie voor jeugdigen, ouders en verzorgers

Als een jeugdige al in zorg is dan vragen wij u contact op te nemen met de zorgaanbieder over het vervolg of de website van de aanbieder te raadplegen. Houdt u er rekening mee dat de zorg op een andere manier plaats kan vinden dan u gewend bent. Zorgaanbieders zullen u vragen om direct contact te mijden om besmettingsgevaar te voorkomen. Zorgaanbieders zullen u waar mogelijk een alternatief aanbieden bijvoorbeeld via telefonisch contact.

Als u dringend behoefte heeft aan zorg en deze is nog niet georganiseerd dan vragen wij u contact op te nemen met uw eigen gemeente. Als het niet om dringende zorg gaat verzoeken wij u begrip te hebben en dan later contact op te nemen. De contactgegevens van de wijk- en gebiedsteams vindt u via de groene button hierboven.

Verwijzers

De wettelijke verwijsroutes naar Jeugdhulp blijven in tact zo lang dat mogelijk is. U zult begrijpen dat scholen op dit moment geen actieve verwijzingen voor Dyslexie doen.

Huisartsen en praktijkondersteuners geven uiteraard ook prioriteit aan zorg die verband houdt met het Coronavirus.

De gemeentelijke toegang via de wijk- en gebiedsteams is nu ook anders georganiseerd dan ouders en aanbieders gewend zijn. Voor de actuele situatie verwijst SDF u naar de website van de specifieke gemeente.

De route voor Crisisjeugdhulp (Spoed4jeugd) is in tact. Spoed4jeugd zal er alles aan doen om op maat te blijven leveren.

De Gecertificeerde Instellingen hebben ook maatregelen genomen en blijven hun taken zo goed mogelijk uitvoeren:

 • Zie brief Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
 • Zie brief Stichting William Schrikker
 • Zie brief Leger des Heils.
Gemeenten

Gemeenten bieden in het kader van de Jeugdwet passende hulp en gemeenten geven naar vermogen hieraan invulling. Voor specifieke situaties verwijst SDF u naar de website van de betreffende gemeente.

Informatie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In de huidige situatie zijn de scholen relatief onverwacht gesloten en gezinnen voor een langere tijd onvoorbereid op elkaar aangewezen. Wanneer er binnen gezinnen al stress speelt bijvoorbeeld op het vlak van relaties, beperkingen en financiën zijn de risico’s op het ontstaan van huiselijk geweld groot. Daarbij komt dat er nieuwe stressfactoren zijn ontstaan: angst, gezondheid en onzekerheid over hoe dit er de komende tijd uit gaat zien.

Continuïteit van hulpverlening is belangrijk binnen deze gezinnen. Wanneer dit door de huidige omstandigheden niet meer voldoende mogelijk is moet hierover altijd contact worden opgenomen met de gezinsvoogd of casushouder van het wijk- of gebiedsteam. Tevens blijft de meldcode van kracht.

Op 20 maart 2020 heeft minister Arie Slob in een kamerbrief aangegeven dat het is toegestaan om kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen op te vangen op school of opvang. Zie ‘Kamerbrief over continuïteit basis- en voortgezet onderwijs na maatregelen tegen coronavirus’.

Hieronder vindt u de richtlijnen die gelden binnen de provincie Fryslân. Een regionale aanpak, want samen staan we sterk!

Friese richtlijnen opvang voor kwetsbare kinderen tijdens coronacrisis

Voor uitgebreide informatie over de richtlijnen, zie memo ‘Richtlijnen opvang voor kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis’ of klik op de groene button hierboven voor de 'Q&A kwetsbare kinderen'. 

Uitvoering in Fryslân in het kort:

 • Bij de afweging of kinderen buitenshuis moeten worden opgevangen worden altijd de richtlijnen van het RIVM  in acht genomen. Alleen als het echt nodig is en er geen andere mogelijkheid is, kunnen kinderen worden opgevangen.
 • Wanneer er hulpverlening betrokken is bij een gezin beslist de regiehouder of een kind recht op opvang heeft. De regiehouder overlegt dit met het gezin en stemt dit intern af met de gedragswetenschapper.
 • Wanneer er geen regiehouder bekend is, (dit kan zijn doordat de beschikking bijvoorbeeld is afgegeven door huisarts, of het wijk- of gebiedsteam de regie heeft overgedragen aan een hulpverleningsinstantie) wordt door de hulpverleningsinstantie of het onderwijs contact opgenomen met het wijk- of gebiedsteam. Zij stellen een (tijdelijke) regiehouder aan.  
 • De regiehouder neemt contact op met de directeur van de school of opvang van het kind. Wanneer de eigen school/ opvang geen mogelijkheid heeft neemt de regiehouder contact op met de gemeente.
 • De gemeente neemt contact op met het bijbehorende schoolbestuur/ de opvangorganisatie zodat in samenwerking opvang kan worden georganiseerd.
 • Wanneer er geen hulpverlening betrokken is kan ook de school of de opvangorganisatie mogelijkheden voor opvang bespreekbaar maken met het gezin. Zij nemen hierover eerst, ter afstemming, contact op met het wijk- of gebiedsteam.
 • Voor kwetsbare kinderen geldt dat er een zo goed mogelijk passende manier wordt gevonden voor opvang aansluitend bij de behoeften van het kind.
 • Bij zorgen blijft altijd de meldcode van kracht en kan contact worden opgenomen met Veilig Thuis (0800- 2000).

Voor zowel, onderwijs, kinderopvang, wijk- en gebiedsteams komt er deze week een handleiding beschikbaar met meer details op casuïstiek niveau. Wij gaan ervan uit dat de opvang van een kind in goed overleg gaat, de afstemming en samenwerking is cruciaal. Opvang wordt alleen gerealiseerd in de noodzakelijke gevallen. Uiteindelijk beslist regiehouder vanuit het wijk- of gebiedsteam.

Wanneer er door de complexiteit van de casuïstiek zich toch problemen of vragen voordoen, dan kunt u contact opnemen per e-mail regieteam@sdfryslan.nl of met (058) 233 83 88. In dit team zijn zowel SDF als het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland vertegenwoordigd.

Informatie Beschermd Wonen

Aangepaste werkwijze expertiseteam Beschermd Wonen

De ontwikkelingen en maatregelen rondom het Coronavirus hebben gevolgen voor de gehele samenleving. Het expertiseteam past zich zoveel mogelijk aan met inachtneming van de maatregelen die vanuit de Rijksoverheid en de RIVM zijn genomen. Deze maatregelen hebben in meer of mindere mate gevolgen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit geldt ook voor het werk van het expertiseteam Beschermd Wonen. In de tijdelijke werkwijze voor het expertiseteam lees je hoe de experts de komende periode hun werk uitvoeren. 

Informatie voor gecontracteerde aanbieders Beschermd Wonen

SDF vraagt gecontracteerde aanbieders om de continuïteit van zorg te waarborgen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Daar waar sprake is van aflopende indicaties, vragen wij u om contact op te nemen met de medewerkers van de wijk- en gebiedsteams. Er is een aangepaste werkwijze in werking getreden ten aanzien van de toegang tot Beschermd Wonen. Wij zetten zoveel mogelijk in op continuïteit van benodigde ondersteuning door daar waar nodig indicaties ambtelijk te verlengen.

Op het moment dat er binnen uw Beschermd Wonen voorziening een cliënt besmet is met het Coronavirus adviseren wij u om de te nemen maatregelen te bespreken met de GGD. Verdere afwikkeling naar gemeente en SDF als in de calamiteitenregeling.

Dagbesteding

Bewoners verblijven bij u op basis van een beschikking. Veel bewoners hebben naast de indicatie voor Beschermd Wonen  ook een indicatie voor dagbesteding. Soms biedt de zorgaanbieder waar een bewoner woont, zelf de dagbesteding aan. Vooralsnog gaan we er vanuit dat in deze situatie de dagbesteding op gebruikelijke wijze wordt ingevuld of aangepast aan de situatie.

Er zijn echter ook situaties waarin de dagbesteding bij een andere zorgaanbieder wordt afgenomen. In dat geval kan het gebeuren dat de zorgaanbieder van de dagbesteding de deuren sluit en geen externe mensen meer toelaat. Dat betekent dat deze bewoners 24 uur bij u als zorgaanbieder blijven. We vragen u om in dat geval structuur te blijven bieden aan uw bewoners en/of, voor zover mogelijk, zelf activiteiten te ontplooien om structuur te kunnen behouden in het dagelijkse leven van de bewoners.

 Informatie Maatschappelijke Opvang

Alle organisaties volgen de richtlijnen zoals uitgevaardigd door het RIVM en de GGD.

Dagopvang

De GGD richtlijn is op dit moment dat alleen als iemand echt ziek is en aan Corona verbonden symptomen vertoont èn als iemand in de kwetsbare groep valt (ouder, dakloos), dat er dan afstemming gezocht wordt met de huisarts. Als deze signalen er zijn bij een bezoeker van de dagopvang, dan kan deze persoon direct geplaatst worden op één van de speciaal hiervoor bestemde plekken in de nachtopvang.

Nachtopvang

Als een cliënt ziek wordt dan wordt daarvan melding gedaan bij de GGD en wordt de huisarts betrokken. De cliënt wordt dan geplaatst in de afgezonderde afdeling. Medewerkers Nachtopvang begeleiden dit proces, schakelen waar nodig thuiszorg in en onderhouden contact met huisarts en/of GGD.

Door Zienn, het Leger des Heils en het Aanloophuis Leeuwarden zijn maatregelen genomen voor de openstelling van de dag- en nachtopvang.

Openstelling dag- en nachtopvang

De dagopvangen aan de Tuinen van het Leger des Heils en aan de Zuidergrachtwal van Zienn blijft open voor daklozen. Degenen die wel beschikken over een woning of een plek om te verblijven worden verzocht om zoveel mogelijk daar te blijven.

Het Aanloophuis en het Leger des Heils bundelen in het weekeinde hun krachten op één locatie. Op 4 en 5 april is de dagopvang op de Tuinen geopend voor daklozen van 11.00 tot 15.00 uur. Het Aanloophuis aan de Bagijnestraat is dan gesloten.

De nachtopvang blijft open en er is een speciale afdeling ingericht voor 8 personen. De ruimte is beschikbaar voor cliënten die gebruik maken van de nachtopvang maar ook voor mensen die gebruik maken van de dagopvang van het Leger des Heils en voor buitenslapers die ziek zijn. Cliënten die in deze afdeling worden geplaatst kunnen daar ook overdag verblijven. Voor de overige bezoekers geldt dat, om er voor te zorgen dat de cliënten overdag niet onnodig op straat hoeven te zijn, de nachtopvang tot 10.00 uur in de ochtend open is in plaats van tot 9.00 uur.

De cliënten in de nachtopvang kunnen in het weekend tot 11.00 uur binnen blijven en de nachtopvang gaat in het weekend om 16:00 uur weer open.

Voor meer informatie over maatschappelijke opvang wordt verwezen naar de websites van de betreffende organisaties:

(Versie 1 april 2020)

Financiën

Accountantsverklaringen

De slotdatum voor accountantsverklaring bij productieverantwoordingen 2019 hoger dan € 125.000 (grensbepaling bij aanbieder conform de afgegeven instructie) is 1 april 2020.

Dit verandert in principe niet door de Corona problematiek. Echter accountants doen veelal hun controles op locatie en willen ook vaststellen dat mensen in zorg zijn (geweest). Veel aanbieders die juist cliënten hebben in kwetsbare doelgroepen zullen een accountant op dit moment niet graag op locatie ontvangen, waardoor het afgeven van een verklaring moeilijker wordt. SDF zal daarom per geval bekijken in hoeverre het logisch en te verwachten is dat de verklaring vertraging oploopt en zoveel mogelijk coulance toepassen.

Aanvullende informatie vindt u op de webpagina Corona Q&A, zie groene button hierboven.

Algeme informatie over de maatregelen tegen het Coronavirus vindt u op de website van GGD Fryslân, de website van de Rijksoverheid en op de website van het RIVM.

Andere interessante informatie:

Voor informatie over de dienstverlening van de door SDF gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op de websites van aanbieders. Deze vindt u in ons zorgaanbod, zie groene button hierboven.