Nieuwe percelen Jeugd

Er zijn twee nieuwe percelen binnen de regionale jeugdzorg.

Apart perceel dyslexie

Voor dyslexiezorg wordt in de inkoop 2016 een apart perceel benoemd. Overweging daarbij is dat dyslexiezorg een specifiek terrein is met heel eigen kwaliteitseisen (o.a. vanwege de  sterke relatie met het onderwijs). Ook speelt mee dat deze vorm van jeugdhulp de afgelopen jaren een sterke groei heeft doorgemaakt.

Nieuw perceel kortdurende ondersteuning

Aanbieders van jeugdhulp hebben voor 2016 de mogelijkheid om op een nieuw perceel ‘kortdurende ondersteuning’ in te tekenen. Achtergrond van dit nieuwe perceel is de wens om specialistische expertise naar voren te brengen en aan ouders en jongeren de  mogelijkheid te bieden om bij het gebiedsteam deskundige ondersteuning te krijgen bij vragen rond opvoeden en opgroeien.

Waarom een perceel kortdurende ondersteuning?

 • het  Omvormingsplan 2015 – 2016 geeft hoogste prioriteit aan het versterken van de deskundigheid van lokale gebiedsteams zodat zij de problematiek van jeugdigen en ouders kunnen signaleren en taxeren;
 • het aanbieden van kortdurende ondersteuning – met inzet van specialistische expertise – vanuit de gebiedsteams vormt een belangrijke bijdrage aan doelen van de Jeugdwet;
 • de gebiedsteams moeten  zelf ook direct aan de slag kunnen voor ouders en kinderen;
 • ervaring leert dat door deze vorm van ondersteuning  het aantal verwijzingen naar specialistische aanbieders drastisch afneemt.

Wat zijn de doelstellingen van het perceel kortdurende ondersteuning?

 • om specialistische ondersteuning laagdrempelig vanuit de gebiedsteams  in te zetten;
 • om  een vroegtijdige inzet van ondersteuning mogelijk te maken en daarmee escalatie te voorkomen;
 • om ‘etikettering’ (in termen van psychiatrische diagnose of orthopedagogische kwalificatie) achterwege te laten voor lichte ondersteuningsvragen;
 • om doorverwijzingen naar specialistische aanbieders te verminderen;
 • om deskundigheid van gebiedsteammedewerkers rond de aanpak van jeugdproblematiek te vergroten.

Waaruit bestaat kortdurende ondersteuning?

De kortdurende ondersteuning:

 • bestaat uit korte begeleiding of hulpverlening;
 • door een hulpverlener met specialistische jeugdexpertise of door een medewerker van het gebiedsteam onder meekijken van een specialistische hulpverlener;
 • is gericht op het versterken van de opvoedrol van ouders en op het duurzaam versterken van het eigen vermogen van de jeugdige en zijn/haar ouders;
 • hoeft niet noodzakelijkerwijs gebaseerd te zijn op een diagnostische typering van de ondersteuningsvraag (als  dit wenselijk is  kan een diagnosebepaling  onderdeel uitmaken van de ondersteuning, maar dit is geen voorwaarde voor de hulpverlening);
 • kan ook aangeboden worden bij het gezin thuis, om beter zicht te krijgen op de werkelijke gezinssituatie  en interventies procesmatig goed ingebed te krijgen;
 • is vrij inzetbaar door de gebiedsteams.

Welke producten vallen onder kortdurende ondersteuning?

In de aanbestedingsdocumenten leest u welke producten onder het perceel kortdurende ondersteuning vallen.

Hoe lang mag de ondersteuning duren?

Voor de duur van de ondersteuning geldt dat deze in principe kort is. Een scherp maximum voor het aantal sessies wordt niet gegeven, als globale aanduiding geldt dat 10x  vrij veel is en een looptijd van drie maandenl vrij lang.

Wie besluit tot inzet van kortdurende ondersteuning?

De regie over de inzet van kortdurende ondersteuning bij de betreffende casemanager van het gebiedsteam. Van de specialistische hulpverlener wordt verwacht dat deze de casemanager actief informeert over het verloop van de ondersteuning. Besluiten over beëindiging of verlenging van de gekozen ondersteuning worden genomen in afstemming met de casemanager.

Wie geeft de kortdurende ondersteuning?

De ondersteuning wordt verleend door een hulpverlener met een passende expertise:

 • de hulpverlener kan in de ondersteuning een brede blik hanteren, variërend van (ortho-)-pedagogische insteek tot psychiatrische invalshoek;
 • de hulpverlener bekijkt de problematiek van de jeugdige in de context van het gezin waar hij/zij deel van uit maakt;
 • de hulpverlener is opgeleid op HBO- of WO-niveau.

Welke gebiedsteams doen mee? 

Voor het perceel kortdurende ondersteuning geldt dat deze regionaal wordt ingekocht, maar een lokale afzet kent. Gemeenten bepalen of en zo ja hoe zij kortdurende ondersteuning onderbrengen in hun gebiedsteams.  Voor aanbieders betekent dit dat zij moeten overleggen met gemeenten of  hun aanbod ingezet kan worden in de deze gemeenten.  Nadere toelichting vindt u in de inkoopdocumenten.

De aanbieder kan aangeven in welke gemeenten hij actief wil zijn:  alle Friese gemeenten of  een beperktere regio.