Nieuwsbrief Aanbieders - week 8 nr. 1

Nieuwsbrieven worden origineel via Mailchimp verstuurd. Na versturen verschijnen ze in gewijzigde opmaak op deze website. De originele nieuwsbrief is via deze link te bereiken.

Wmo

Beschikkingen met terugwerkende kracht

Via een aanbieder hoorden wij dat er een afspraak zou zijn gemaakt om geen beschikkingen met terugwerkende kracht meer af te geven met ingang van 28 februari 2017.
Wij willen benadrukken dat het hier niet gaat om een afspraak die betrekking heeft op Beschermd wonen en die is gemaakt vanuit Sociaal Domein Fryslân. Berichtgeving over Beschermd wonen (en Opvang) zal altijd verlopen via de Nieuwsbrief van Sociaal Domein Fryslân of rechtstreeks aan u.

Uitnodiging marktconsultatie - Inkoop 2018 Wmo

Bijgaand ontvangt u een uitnodiging voor de marktconsultatie Inkoop 2018 Wmo. Deze wordt gehouden op 2 maart te Leeuwarden.
 

Onderzoek Bureau HHM

Vanuit het Ministerie van VWS is opdracht gegeven om het aantal cliënten in beeld te brengen dat vanwege psychische problemen mogelijk in aanmerking komt voor de WLZ.  Dit vanwege een eerder advies van het Zorginstituut Nederland om de huidige WLZ uit te breiden voor deze doelgroep. Het gaat vaak om mensen die nu tussen wal en schip vallen omdat ze niet in de WLZ kunnen instromen vanwege hun psychiatrische problematiek, terwijl zij die zorg wel nodig hebben.
De doelgroep wordt gekenmerkt door onderstaande criteria:

  • De verzekerde heeft een psychische stoornis (eventueel in combinatie met een somatische of psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap);
  • De verzekerde heeft een blijvende behoefte aan:
    • permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel voor de verzekerde; of
    • 24 uur per dag zorg in de nabijheid, omdat hij zelf niet in staat is om op relevante momenten hulp in te roepen en hij, om ernstig nadeel voor hem zelf te voorkomen,
  • door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname van zelfzorg nodig heeft, of
  • door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft.

Er wordt gesproken van stabilisatie als de cliënt vermoedelijk geen grote ontwikkeling (naar zelfstandig functioneren op een eigen woning) meer doormaakt en naar verwachting hetzelfde zorgaanbod blijft houden.
 
Om deze doelgroep in kaart te brengen, vraagt bureau HHM om zorgaanbieders (zowel ZIN als PGB beschermd wonen en opvang) om onderstaande vragenlijst in te vullen voor alle cliënten binnen de organisatie die én verblijfszorg afnemen én waarbij het perspectief is dat zij vanwege de beperking deze verblijfszorg langdurig nodig hebben. Vermoedelijk zal de cliënt geen grote ontwikkelingen meer doormaken en zal naar verwachting hetzelfde zorgaanbod blijven houden (niet meer gericht op herstel/rehabilitatie). Voor cliënten en afdelingen waar dit niet van toepassing is, hoeft de vragenlijst niet ingevuld te worden. Het gaat om cliënten die op peildatum 15 februari 2017 bij de aanbieder verblijven.
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Laura Hofman (l.hofman@hhm.nl)
 

Concept zorgovereenkomst mee met aanvraag Beschermd Wonen PGB

Om Beschermd wonen aan te vragen moet het zwaarwegend adviesformulier worden ingevuld en opgestuurd naar de backoffice van de centrumgemeente Leeuwarden. Bij dit formulier moet het budgetplan en de conceptversie van de zorgovereenkomst worden meegestuurd. De reden waarom de concept zorgovereenkomst moet worden meegestuurd is om vooraf al te checken of de informatie uit het budgetplan en de zorgovereenkomst overeen komen zodat daar achteraf, als de zorgovereenkomst definitief wordt ingediend bij de SVB, daar geen problemen over ontstaan. In de praktijk gebeurde vaak dat de zorgovereenkomsten die de centrumgemeente Leeuwarden van de SVB kreeg niet goed waren  ingevuld wat leidde tot  problemen met het betalen van de zorgverleners.
Een format voor de zorgovereenkomst is te raadplegen via de website van het SVB.