Ontwikkelingen regionale Wmo

Voor de financiering van Opvang, Beschermd wonen en Veilig Thuis zijn voor 2016 inhoudelijke uitgangspunten opgesteld. Zij vormen de basis voor de financiering. De uitgangspunten zijn gebaseerd op de doelstellingen uit het regionaal kompas en de regiovisie huiselijk geweld en op de gesprekken met zorgaanbieders. 

In het strategisch inkoopkader is voor de regionale Wmo een onderverdeling gemaakt in de volgende onderdelen:

  • Algemene voorzieningen. Hieronder vallen de dagopvang, nachtopvang, crisisopvang, OGGZ en dergelijke. Deze voorzieningen zijn laagdrempelig en toegankelijk met een lichte toets of iemand behoort tot de doelgroep. Deze voorzieningen zijn regionaal en worden in 2016 per voorziening apart gesubsidieerd. De algemene voorzieningen worden gezien als vangnetvoorzieningen.
  • Maatwerkvoorzieningen. Hieronder valt de algemene opvang van Zienn en Beschermd wonen. Beschermd wonen wordt ingekocht, de algemene opvang gesubsidieerd. Voor deze regionale  voorzieningen is een individuele beschikking nodig.
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt Veilig Thuis en de Directe Hulp bij Huiselijk Geweld van Fier. Beiden worden gesubsidieerd vanuit zowel de regionale als de lokale budgetten.

Ook wordt er binnen de subsidie ruimte geboden voor innovatie zoals housing first/onconventioneel wonen.

Voor Beschermd wonen wordt de inkoop opgedeeld in twee aanbestedingen: de continuering van zorg (overgangsrecht) en de instroom van nieuwe cliënten.

In 2016 wordt er een pilot gestart met een nieuw perceel: Beschermd wonen zonder verblijf.

Ook wordt nazorg voor cliënten die uitstromen uit beschermd wonen als nieuw product opgenomen.

Meer informatie kunt u lezen in de volgende notitie: