Plan aanpak Personen met Verward Gedrag

De landelijke aanpak voor Personen met Verward Gedrag (PmVG) sluit aan bij de transformatieopgave in het sociaal domein, waarbij gemeenten de regie hebben op het gebied van zorg, ondersteuning en veiligheid.
De Friese gemeenten hebben gezamenlijk besloten om vanuit deze regierol een projectleider aan te stellen, die een provinciaal plan opstelt en daar uitvoering aan geeft. Dit Plan van Aanpak is, onder auspiciën van het bestuurlijke aanjaagteam Friesland, in nauwe samenwerking met onder andere gemeenten, zorgaanbieders, GGZ, GGD, politie, woningcorporaties, cliëntvertegenwoordiging, Veiligheidshuis en de zorgverzekeraar.

De acht provinciale prioriteiten, die in het Plan van Aanpak worden geformuleerd, sluiten goed aan op de laatste tussenrapportage van het Schakelteam en de monitor Stand van het Land waar in de pers uitgebreid aandacht aan is gegeven.
 
Uit de tussenrapportage komen vier focuspunten naar voren:

  1. Een veilige en passende woonomgeving voor PmVG
  2. Betere en meer beveiligde zorg
  3. Centrale beoordelingslocatie inclusief passend vervoer
  4. Structurele borging van (bestuurlijke) samenhang tussen het sociaal domein, zorg en veiligheid

Het Plan van Aanpak onderneemt actie op deze vier punten, maar daarnaast worden ook voorstellen gedaan om vroegsignalering en toeleiding naar zorg en ondersteuning beter te organiseren. Met dit plan kunnen wij in Friesland gezamenlijk zorgen voor een goedwerkende aanpak voor personen met verward gedrag.
Voor verdere informatie over het PvA kunt u terecht bij projectleider Evert Boomsma via evert.boomsma@sdfryslan.nl of 06- 31963349.