Veiligheid voorop

VeiligheidVooropv4 from Vincent van Montfoort on Vimeo.

Dit project is onderdeel van de projecten jeugd voor versterking van de expertise van gebiedsteams.

Regio Zuidoost Friesland

De veiligheid van kinderen staat voorop. Het uitgangspunt in dit project is dat alle kinderen veilig moeten zijn. Hiervoor moeten alle gebiedsteams voldoende deskundigheid hebben om een risicoanalyse m.b.t veiligheid uit te voeren. Wanneer zich dan een onveilige situatie voordoet weet het gebiedsteam wat zij moeten doen,  kunnen zij adequaat handelen en kunnen zij op het juiste moment een Gecertificeerde Instelling en/of Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Met deze partijen moet ook een effectieve samenwerking zijn.

Behalve het vergroten van de expertise van gebiedsteams wordt er een eenduidige werkwijze in de keten opgesteld.  Deze werkwijze gaat over de invulling en uitvoering van hulp in het vrijwillig kader. Hierin ligt de focus op casussen  waarbij onveiligheid van het kind een kwestie is. Drie belangrijke aspecten van deze werkwijze zijn:

  • Een laagdrempelig en toegankelijk gebiedsteam
  • De regievoering op de veiligheid voor kinderen
  • In de werkwijze  wordt de transformatie gedachte van werken vanuit een “brede jeugdbescherming” meegenomen. Hiermee wordt bedoeld één primair proces voor het gezin van zorgmelding, raadsonderzoek, drangaanpak tot uitvoering kinderbeschermingsmaatregel.

Documenten

Hoe kun je als gebiedsteam werken aan veiligheid van kinderen volgens het toetsingkader van de Inspectie?

De Inspectie geeft het helder weer in hun toetsingskader: ‘Professionals van gebiedsteams houden goed zicht op de veiligheid van kinderen, beperken de veiligheidsrisico’s voor kinderen en heffen acuut onveilige situaties voor kinderen op.’ Maar hoe geef je daar in de praktijk nu gestalte aan?  Medewerkers van gebiedsteams, Raad voor de Kinderbescherming en Regiecentrum Bescherming & Veiligheid hebben inbreng geleverd voor een praktisch werkdocument dat beschikbaar wordt gesteld aan gebiedsteams. 

Hoe kun je als professional bijdragen aan opvoeden en opgroeien in Friesland?