Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Huiselijk geweld en kindermishandeling is de meest voorkomende vorm van geweld. De gevolgen zijn groot en vaak levenslang merkbaar. Met het nieuwe Fries actieplan ‘Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties’ willen Friese gemeenten en ketenpartners dit geweld duurzaam op lossen door zowel de daders als slachtoffers eerder in beeld krijgen om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Het Fries actieplan is namens alle Friese gemeenten officieel vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden. 

Samen maken we het verschil
Er ligt een grote opgave bij gemeenten, ketenpartners en professionals in Fryslân om samen het verschil te maken. De betrokken partijen hebben elkaar nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en de schade ervan te beperken. “Het Fries actieplan vormt een belangrijke basis waarin afspraken zijn vastgelegd over de regie, verantwoordelijkheden en taakverdeling. Hierdoor ontstaat een goed gecoördineerd netwerk aan hulpverleners en direct betrokkenen rondom en in de gezinnen. De veiligheid in het gezin is daarbij altijd het uitgangspunt.” , aldus projectleider Madieke Wiegersma van Sociaal Domein Fryslân. 

Twee deelprojecten zijn inmiddels gestart
Vanuit het actieprogramma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ is een bedrag van € 136.100 toegekend voor twee deelprojecten. Het actieplan bestaat uit drie actielijnen: 
1. Eerder en beter in beeld, 
2. Duurzaam herstel van veiligheid en 
3. Aandacht voor specifieke doelgroepen. 
Het werken aan duurzaam herstel van veiligheid is inmiddels van start gegaan door middel van twee deelprojecten. 

In het eerste deelproject wordt onderzoek gedaan naar casussen waarin na een eerste melding bij Veilig Thuis later toch opnieuw meldingen binnen zijn gekomen. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt welke factoren een positieve of negatieve invloed hebben op de cliënt(en), zodat in de toekomst deze her-meldingen voorkomen kunnen worden. 
Het tweede project is gericht op samenwerking. Regionaal bestaat er een samenwerkingsverband voor casussen waarin sprake is van ernstig, acuut of langdurig huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze multidisciplinaire aanpak (MDA++) werkt goed en het aantal her-meldingen is laag. Mogelijke succesfactoren van MDA++ zijn een vast team van verschillende disciplines die altijd praten mèt het gezin in plaats van over het gezin. Er is regelmatig overleg en het gezin wordt pas losgelaten wanneer de veiligheid duurzaam is hersteld. Gezamenlijk worden er duidelijke afspraken gemaakt. Deze bijeenkomsten vinden nu alleen in Leeuwarden plaats, het doel van dit project is om deze aanpak ook lokaal de borgen binnen de Friese gemeenten. Door deze bijeenkomsten dichterbij het gezin te organiseren verwachten we de belasting van het gezin te verkleinen en een grotere motivatie tot verandering binnen het gezin te bereiken. 

Hulp bij vermoedens van huiselijk geweld
Heb je zelf te maken met huiselijk geweld of heb je vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling? Hiervoor kun je (anoniem) Veilig thuis bellen voor advies. Het gratis telefoonnummer is 24/7 bereikbaar: 0800 – 2000.

Versie van 27 februari 2020.

 

stroomschema

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?