Dyslexiehulp

Ouders, scholen en gemeenten zijn er samen verantwoordelijk voor dat jeugdigen goed leren lezen en spellen. Als een jeugdige moeite heeft met leren lezen en spellen, dan is het in de eerste plaats de taak van de basisschool om extra ondersteuning in te zetten. Als dat onvoldoende resultaat oplevert en er is een vermoeden van Ernstige Dyslexie, dan kan de basisschool doorverwijzen voor een onderzoek (diagnostiek) en specialistische behandeling.

Hoe wordt de diagnose gesteld en de behandeling bepaald?

Diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie is beschikbaar voor jeugdigen van 7 tot 12 jaar. Ook mag een behandeling afgemaakt worden als een jeugdige tijdens het traject 13 jaar wordt. Het onderzoek naar Ernstige Dyslexie mag alleen uitgevoerd worden door ervaren jeugdhulpprofessionals. Zij doen onderzoek op basis van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. Alleen op basis van de criteria uit dit protocol kan de diagnose Ernstige Dyslexie vastgesteld worden. Tijdens het onderzoek wordt ook gekeken of er andere factoren een rol spelen bij de achterstand bij lezen en spellen.

In de infographic laten we zien wat vanaf 2022 de route naar dyslexiehulp is. 

infographic dyslexiehulp

Route dyslexiehulp 

De route naar dyslexiehulp

In Friesland is afgesproken dat aanmeldingen voor diagnostiek en behandeling voor Ernstige Dyslexie via de scholen verlopen. Als een school op basis van toetsresultaten vermoedt dat er sprake kan zijn van Ernstige Dyslexie dan stuurt de school (met toestemming van ouders) een screeningsdossier op naar een gecontracteerde dyslexiehulpaanbieder. Jeugdige en ouders mogen aangeven welke dyslexiehulpaanbieder hun voorkeur heeft.
 
De gekozen dyslexiehulpaanbieder screent het leesdossier van de jeugdige. Als er voldoende aanwijzingen zijn voor Ernstige Dyslexie dan gaat de aanbieder starten met een diagnostisch onderzoek.

Als de dyslexiehulpaanbieder een diagnostisch onderzoek wil starten dan geeft de aanbieder dit door aan de gemeente. De gemeente betaalt de diagnostiek en behandeling bij Ernstige Dyslexie. Inhoudelijk is de gemeente niet betrokken bij de diagnostiek.

De dyslexiehulpaanbieder kan het dossier ook afwijzen voor verdere diagnostiek. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als uit de screening blijkt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor dyslexie of omdat er andere problemen zijn die volgens de dyslexiehulpaanbieder eerst aangepakt moeten worden.

Als uit de diagnostiek blijkt dat er sprake is van Ernstige Dyslexie dan kan er daarna een behandeltraject ingezet worden. De aanbieder geeft dit na de diagnostiek door aan de gemeente. De gemeente betaalt ook de behandeling voor Ernstige Dyslexie. Inhoudelijk is de gemeente niet betrokken bij de behandeling.

Als er geen sprake is van Ernstige Dyslexie dan kan er volgens het protocol geen behandeling starten. De extra ondersteuning die de jeugdige wel nodig heeft wordt dan geboden door de school.

Gecontracteerde dyslexiehulpaanbieders

Sociaal Domein Fryslân heeft namens de Friese gemeenten dyslexiehulp ingekocht bij 7 verschillende dyslexiehulpaanbieders. Jeugdige en ouders kunnen bij een doorverwijzing vanuit school kiezen uit:
 - Cedin B.V. 
 - Centraal Nederland 
 - Cascade Onderwijs Zorg Centrum
 - Opdidakt
 - Pento
 - RID – Taal en Rekenen
 - Timpaan Onderwijs

Bekijk de beschikbaarheid van de aanbieders in de beschikbaarheidswijzer.

Versterken samenwerking

Bij dyslexiehulp is er sprake van een verbinding tussen onderwijs en zorg. Er is een keten van dyslexiehulp die loopt van extra ondersteuning in het onderwijs tot specialistische behandeling in de zorg. Gemeenten en scholen willen dat leerlingen zo vroeg mogelijk de juiste hulp op maat krijgen en dat er zo weinig mogelijk jeugdigen doorverwezen hoeven te worden naar specialistische behandelingen.
De Friese gemeenten gaan vanaf 2022 registreren welke school de verwijzing naar specialistische dyslexiehulp heeft gedaan. Op deze manier krijgen de gemeenten het aantal verwijzingen per school(bestuur) in beeld. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om samen met scholen preventieve of ondersteunende activiteiten op te zetten. In Friesland zullen er de komende tijd verschillende pilots lopen waarbij gekeken wordt of het algehele leesniveau van alle jeugdigen verbeterd kan worden, zodat minder kinderen in zwaardere behandeltrajecten terechtkomen.

BRIN-nummer

Wijziging: vanaf 2022 geven dyslexiehulpaanbieders aan welke school de verwijzer is geweest. Zij geven het BRIN-nummer van de school door aan de gemeente. Op deze manier kan de gemeente het aantal verwijzingen per school in kaart brengen. Dit kan richting geven voor verdere preventieve of ondersteunende activiteiten op het gebied van het leesonderwijs.

Stapeling

Stapeling met andere ondersteuningsprofielen is niet toegestaan, tenzij… 

Naast Ernstige Dyslexie kan er ook sprake zijn van andere problemen waarvoor jeugdhulp nodig is. Als er naast de aangevraagde dyslexiehulp al een ander ondersteuningsprofiel voor jeugdhulp loopt dan is er sprake van stapeling van trajecten. In Friesland mogen normaal gesproken niet twee ondersteuningsprofielen naast elkaar lopen. Er is echter een uitzondering mogelijk voor Ernstige Dyslexie. Als de andere in te zetten jeugdhulp geen belemmering is voor de diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie, dan mag er toch gestapeld worden. De hoofdbehandelaar van de dyslexiehulpaanbieder moet onderzoeken of de twee trajecten naast elkaar kunnen lopen.

Belangrijke documenten 

Administratieprotocol Ernstige Dyslexie 2022 en verder

Bekijk hier het administatieprotocol Ernstige Dyslexie 2022 en verder.

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling

Onderzoek voor de diagnose Ernstige Dyslexie wordt gedaan aan de hand van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling.

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?