Pleegzorg

Vanaf 2018 is alle pleegzorg in Fryslân gecontracteerd bij Jeugdhulp Friesland (JHF). Hierbij heeft JHF de zorgplicht op zich genomen om alle Friese kinderen die voor pleegzorg in aanmerking komen hulp te verlenen.

De definitie van Friese kinderen is gebaseerd op het woonplaatsbeginsel, ongeacht waar het kind op dit moment in Nederland woont bij een pleegzorgaanbieder via onderaanneming.

Pleegzorg kent in Fryslân 3 (inhoudelijke) varianten:

  • Perspectief biedend (44A80)
  • Crisis (46B04)
  • Deeltijdvariant (44A03/44A18).
Perspectief biedend (44A80)

De duur van perspectief biedende pleegzorg kan variëren. Het kan voor korte tijd zijn waarin samen met ouders wordt gewerkt aan oplossingen voor de problemen. In deze periode hebben pleegouders de dagelijkse zorg voor het kind, daarna gaat het kind weer naar huis. Dit noemen we de hulpverleningsvariant. Lukt dit niet, dan gaat de hulpverleningsvariant over in de opvoedingsvariant. Het kind blijft voor onbepaalde tijd in het pleeggezin en pleegouders nemen de opvoeding op zich. Samen met ouders kijken we hoe zij contact houden met hun kind en invulling kunnen geven aan hun ouderrol. Beide varianten vallen onder productcode 44A80.

Crisis (46B04)

De crisisvariant wordt ingezet wanneer de opvoedingsproblemen zo hoog oplopen, dat het kind/de jongere niet meer thuis kan of wil blijven wonen. Bij de crisisvariant is er nog niet besloten wie de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind/de jongere in de toekomst gaat uitvoeren (opvoedingsbesluit) en wordt geprobeerd de oorspronkelijke gezinssituatie te herstellen.

Deeltijdvariant (44A03/44A18)

De deeltijdvariant is op te delen in twee soorten: deeltijd pleegzorg i.c.m. pleegzorg (44A03) en deeltijd pleegzorg in een gezin (44A18). 

De deeltijdvariant (spanning en solo deeltijd) heeft als doel de inzet van andere vormen van zorg te versterken doordat het (pleeg)gezin waar het kind opgroeit wordt ontlast en waardoor een uithuisplaatsing kan worden voorkomen. Daarnaast kunnen jeugdigen die in een gezinshuis of een residentiële setting verblijven positieve ervaringen opdoen met het wonen en leven in een zo gewoon mogelijke gezinssituatie ter versterking van een perspectief biedend hulpverleningstraject.

Bij solo-deeltijdplaatsingen geldt een maximum van 10 etmalen per maand, dit in verband met een hoger tarief per etmaal. Voor solo-deeltijd is een ander tarief afgesproken in verband met de begeleidingskosten. Zijn er meer dan 10 etmalen solo-deeltijdplaatsing noodzakelijk, dan valt deze zorg onder perspectiefbiedend, productcode 44A80.

Netwerkpleegzorg

Het komt voor dat pleegouders familie of bekenden zijn van het kind en /of ouders. We noemen dit netwerkpleegzorg. Netwerkpleegzorg kan ingezet worden in alle varianten van pleegzorg zoals hierboven beschreven.

Pleegzorg tot 21 jaar

Pleegkinderen kunnen vanaf 1 juli 2018 standaard tot het bereiken van de leeftijd van 21 jaar in hun pleeggezin verblijven. Daarover hebben Jeugdzorg Nederland, VGN en het Ministerie van VWS afspraken gemaakt die per 1 juli 2018 van kracht zijn. In de Jeugdwet staat nog dat pleegzorg in principe stopt bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Dat is in de praktijk vaak te vroeg, vandaar de verhoging tot 21 jaar. De Jeugdwet maakt(e) al wel mogelijk om zogenoemde verlengde pleegzorg te bieden. Dat ging tot nu toe via een systematiek waarbij eerst moest worden aangetoond dat pleegzorg vanaf het bereiken van de leeftijd van 18 jaar nog noodzakelijk was. Per 1 juli 2018 is overgestapt naar een systematiek waarbij een pleegzorgrelatie alleen kan eindigen voor het bereiken van de leeftijd van 21 jaar wanneer pleegkinderen dit zelf willen. Wel wordt voor bestaande trajecten per pleegkind door de gemeente beoordeeld of de pleegzorg door zou moeten lopen tot het bereiken van de leeftijd van 21 jaar. Pleegzorg als vorm van verlengde Jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, blijft mogelijk vanaf 21 jaar tot 23 jaar.

Verwijzing naar pleegzorg

De verwijzing naar pleegzorg gebeurt via de wijk- en/of gebiedsteams of de gecertificeerde instellingen. De contactgegevens van de Friese wijk- en gebiedsteams vindt u via de groene button 'Wijk/gebiedsteams' bovenaan deze pagina.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?