Geweld Hoort Nergens Thuis - Fryslân

Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

De gevolgen van Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn vaak levenslang merkbaar. Daarom werken alle Friese gemeenten en ketenpartners samen aan duurzame oplossingen. Het doel is om zowel slachtoffers als daders goed in beeld te krijgen om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. De samenwerking en oplossingsrichtingen zijn vastgelegd in het Fries actieplan ‘Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties’. Het Fries actieplan is in februari 2020 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden namens alle Friese gemeenten.

Landelijk actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'

In 2018 is het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’  opgesteld. Hierin staan maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

Het programma richt zich op drie actielijnen:

  • Eerder en beter in beeld
  • Stoppen en duurzaam oplossen
  • Extra aandacht voor specifieke groepen.
GHNT in de pers

Madieke Wiegersma is samen met Lotte Barink, bestuursadviseur huiselijk geweld en kindermishandeling voor de stad Arnhem, geïnterviewd door Merel Steinweg van de VNG. Beiden maken ze zich zorgen om kinderen die op dit moment mogelijk onveilig zijn, omdat het thuis te stressvol is. Zowel Lotte als Madieke werken nauw samen met een team dat alles op alles zet om kinderen in kwetsbare posities juist in deze tijd te bereiken en zorg en ondersteuning te bieden. Beiden zien ze hoe moeilijk dat is, maar ook hoeveel er, juist in deze tijd, mogelijk blijkt. Lees hier het blog van Merel 'Bouwen op wat was, wat is en wat komt'.

Projectleider Fryslân

Het projectleiderschap 'Geweld hoort nergens thuis' is bij Sociaal Domein Fryslân belegd om te komen tot een regionale uitrol van het landelijk programma. Daarbij wordt aangesloten bij de verschillende deelprojecten die in Fryslân zijn gestart.

Projectleider Madieke Wiegersma is telefonisch bereikbaar op tel.nr. 058-7512646. 

Friese speerpunten

In het schema onderaan de pagina staan de speerpunten die extra aandacht verdienen. Het multi- en interdisciplinair samenwerken vormt de kapstok voor het Fries Actieplan. In Fryslân hebben we voor meerdere deelprojecten subsidie vanuit het rijk gekregen. Ieder deelproject beslaat één of meerdere speerpunten.

Deelprojecten

Deelproject Her-meldingen

Dit deelproject vloeit voort uit het Fries actieplan ‘een duurzame aanpak van afhankelijkheidsrelaties’ en valt onder het speerpunt ‘In kaart brengen en terugdringen van her-meldingen’. 

43% van het totale aantal meldingen bij Veilig Thuis Friesland (VT) betreft een her-melding. Een her-melding is een melding bij Veilig Thuis over een gezinssysteem waarvoor in het verleden al één of meerdere meldingen bij Veilig Thuis zijn binnengekomen maar waarvan het dossier gesloten is. Dit betekent dat het sinds de eerdere melding(en) niet gelukt is om structurele veiligheid te organiseren binnen het gezinssysteem. 

Dit percentage is al jaren hoog. Daarom is er onderzoek gedaan binnen Veilig Thuis Friesland en de gemeente Harlingen en Leeuwarden. Er is gekeken naar de risicofactoren die zorgen voor her-meldingen én de beschermingsfactoren die kunnen bijdragen aan het voorkomen van her-meldingen. Dit is in opdracht van het project ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ Friesland. Het onderzoek beslaat de periode 2020/2021. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt tot aanbevelingen voor Friese gemeenten, Veilig Thuis Friesland en ketenpartners. Door aan de slag te gaan met de aanbevelingen hopen we eerder duurzame veiligheid binnen de (Friese) gezinnen te realiseren. 

Op 31 januari 2022 is via een webinar het rapport met aanbevelingen gepresenteerd en is samen met de deelnemers verkend hoe deze kunnen worden opgepakt. Wat hieruit naar voren kwam was het belang van een goede samenwerking tussen Veilig Thuis en de wijk- en gebiedsteams. Deze en anderen aanbevelingen worden in een nieuw actieplan meegenomen dat in 2022 wordt opgesteld samen met de Friese gemeenten en ketenpartners.  

Voor de factsheet met de aanbevelingen willen we u verwijzen naar de bijlage. Heeft u interesse in het onderzoekrapport of wilt u de Webinar (nogmaals) rustig bekijken? Deze kunnen beide worden opgevraagd bij Madieke Wiegersma, projectleider GHNT Friesland. tel. 06 25 67 78 24.

logo

 

Deelproject MDA-Lokaal

Dit deelproject vloeit voort uit het Fries actieplan ‘een duurzame aanpak van afhankelijkheidsrelaties’ en valt onder het speerpunt ‘Multidisciplinaire aanpak op lokaal niveau’.

Het MDA++ team werkt voor alle gemeenten in Fryslân en is provinciaal georganiseerd. In de doorontwikkeling van de MDA++ aanpak is onderzocht of het monitoren van de stabiele veiligheid van gezinnen, succesvoller is als deze op lokaal of regionaal niveau geborgd wordt. Binnen de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) is deze pilot uitgerold in 2020 en 2021. Vanuit dit project zijn 11 gezinssystemen actief gevolgd door MDA lokaal.

Vanuit deze pilot is het volgende opgeleverd:
1.    Evaluatierapport MDA Lokaal
2.    Handreiking succesvol implementeren MDA Lokaal  

Vervolg van het projectleiderschap ligt binnen de OWO gemeenten. 
 

Deelproject Samen werken aan veiligheid

Dit deelproject vloeit voort uit het Fries actieplan ‘een duurzame aanpak van afhankelijkheidsrelaties’ en valt onder het speerpunt ‘Investeren in de kennis en vaardigheden van professionals‘.

In dit project hebben we aandacht voor directe veiligheid en langdurige veiligheid waarbinnen het (ontwikkelen van een) veiligheidsplan een belangrijk onderdeel is. Daarnaast leggen we de focus op het versterken van de keten met betrekking tot veiligheid. Hoe bespreken we (on)veiligheid, hoe zorgen we ervoor dat afspraken worden nagekomen en hoe geven we de regierol vorm.  Zo gaan wij gezamenlijk met het MDA++, ketenpartners en de Friese gemeenten de samenwerking op veiligheid versterken! 

We willen met het project bereiken dat samen werken aan veiligheid binnen alle Friese gemeenten als meerwaarde gezien wordt en dat het een vast onderdeel van het werkproces wordt. Daarnaast gaan we samen met de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Heerenveen, Achtkarspelen en het MDA++ onderzoeken of er gewerkt kan worden met een uniform veiligheidsplan. Wanneer dit slaagt, wordt deze werkwijze verspreid over de rest van de Friese gemeenten en ketenpartners.

Deelproject Sexting en grooming

Dit deelproject vloeit voort uit het Fries actieplan ‘een duurzame aanpak van afhankelijkheidsrelaties’ en valt onder het speerpunt ‘Sexting en grooming in relatie tot seksuele en criminele uitbuiting’.

We willen jeugdigen, hun ouders en leerkrachten bewust maken van de risico’s en gevolgen van sexting en grooming. Hierbij is zowel aandacht voor (potentiële) slachtoffers als voor (potentiële) daders. Door middel van een campagne op scholen willen we aandacht hebben voor sexting en grooming.’
Daarnaast willen we met dit project bereiken dat de ketenpartners weten wat (elkaars) mogelijkheden zijn met betrekking tot de aanpak van sexting en grooming. Er wordt een verbeterplan ontwikkeld waarin duidelijk is welke acties moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat iedereen die te maken heeft met sexting en grooming goed geholpen wordt. We sluiten hierbij aan bij bestaande routes en afspraken en gaan deze versterken. 

MDA++

MDA++ is een multidisciplinair overleg waarbij de jeugdige, het gezin en alle betrokken professionals uitgenodigd worden.

Doel van dit overleg is het realiseren van duurzame veiligheid in gezinnen / systemen.

Criteria aanmelding: bij een (lange) geschiedenis van meldingen en hulpverlening, waarbij de zorg en justitieketen zijn of moeten worden betrokken, er is een acute of structureel onveilige situatie met of zonder kinderen of directe onveiligheid met ernstig geweld. De casus blijft gevolgd totdat veiligheidsrisico's zijn afgenomen. Bij acute zaken betreffende seksueel misbruik is er directe toegang tot de MDA++ via het Centrum voor Seksueel Geweld.

Het team is een samenwerking tussen de hulpverleningsketen, de veiligheidsketen en het medische zorgcircuit. 

Lees hier meer over MDA++.

Jaaroverzicht 2021

In 2021 hebben we mooie resultaten geboekt met het project 'Geweld Hoort Nergens Thuis'. Deze zijn terug te vinden in het Jaaroverzicht GHNT Fryslân 2021

Jaaroverzicht GHNT Fryslân 2021

Jaaroverzicht GHNT 2021

Hulp bij vermoedens van huiselijk geweld

Heb je zelf te maken met huiselijk geweld of heb je vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling? Hiervoor kun je (anoniem) Veilig Thuis bellen of chatten voor advies. Het gratis telefoonnummer is 24/7 bereikbaar: 0800 – 2000. De chat is open van 9.00 tot 17.00 uur en te bezoeken op www.veiligthuis.nl .
 

(Versie 23 juni 2021)

stroomschema

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?