Inkoop Jeugdhulp 2022

De Friese gemeenten gaan de contractering van de jeugdhulp in Fryslân opnieuw organiseren voor 2022 en verder. Hiervoor heeft SDF de projectgroep ‘Inkoop jeugdhulp 2022’ ingericht. Op deze projectpagina en via de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Belangrijke uitgangspunten van het traject zijn onder andere de resultaten uit het rapport Evaluatie van het Friese inkoop- en bekostigingssysteem voor de jeugdhulp’ en een startdocument voor een aangepaste regionale visie.

Planning

In het najaar van 2020 organiseerde de inkoopgroep digitale sessies met cliënten/jeugdigen (organisaties) en aanbieders. Met deze input maakte de projectgroep de eerste ruwe plannen. Deze presenteerden we in een volgende fase in de vorm van een marktconsultatie. Hierin zijn de (ruwe) plannen gepresenteerd aan de markt. In april is de inkoopstrategie gepresenteerd en vanaf mei 2021 zijn de inkooptrajecten gestart.  

Zie ook:

Aanbestedings- en inkoopdocumenten Jeugdhulp 2022 e.v. beschikbaar via Negometrix

Voor de inkoop jeugdhulp 2022 en verder zijn in mei 2021 de inkoopdocumenten gepubliceerd via Negometrix:

Aanbieders hadden tot 18 mei 2021 om 14.00 uur de gelegenheid om vragen te stellen via de vraag-en-antwoord-module in het systeem. De beantwoording van de vragen heeft plaatsgevonden via publicatie van de Nota van Inlichtingen.  

Stand van zaken planning, versie 22 september 2021

Aanbesteding SJH A en B ingetrokken

De gemeenten Leeuwarden trekt de aanbestedingsprocedure in voor de inkoop Jeugdhulp 2022 e.v. segmenten SJH A en B. Wethouder Hilde Tjeerdema van centrumgemeente Leeuwarden gaf daar namens de 18 Friese gemeenten opdracht voor op basis van juridisch advies. “Deze route zorgt voor de minste vertraging en geeft ons de gelegenheid een nieuwe vorm te zoeken voor de gewenste kwaliteitsslag”, aldus Tjeerdema. 

Woensdag 15 september j.l. deed de rechtbank in Leeuwarden uitspraak in een kort geding met betrekking tot de segmenten Specialistische Jeugdhulp A en B (SJH A en B). Hierin is de gemeente Leeuwarden als aanbestedende dienst op een aantal punten in het ongelijk gesteld. Ondanks dat de gemeente op verschillende punten wel in het gelijk is gesteld, kende de rechter de eis toe dat de aanbesteding binnen 7 dagen moet worden ingetrokken. 

De uitspraak is goed bestudeerd en heeft geleid tot het besluit om conform de eis de aanbesteding in te trekken en opnieuw in de markt te zetten. Hiertoe is besloten om eindeloze procedures te voorkomen waar de jeugdhulp niet bij gebaat is. 

Kwaliteitsslag in het zorglandschap

“Met deze aanbesteding beogen we een kwaliteitsslag te maken binnen het zorglandschap van de jeugdhulp in Fryslân. De rechter oordeelt dat onze zorgvuldig afgewogen aanpak om daartoe te komen op enkele punten niet binnen de wettelijke kaders past. We moeten op zoek naar een vorm die dat wel doet, zonder concessies te doen op onze uitgangspunten kwaliteit en langdurige samenwerking tussen de Friese gemeenten en jeugdhulpaanbieders.”

Planning en perceel Wonen

Op dit moment gaan we uit van 1 januari 2023 (of eerder) als nieuwe datum van inwerkingtreding van de nieuwe contracten van zowel SJH A en B als Wonen.

Voor het perceel Wonen zijn de inschrijvingen van aanbieders inmiddels binnen en vinden verificatiegesprekken plaats. Dit perceel is erg verweven met de percelen SJH A en B. Daarom schuift de ingangsdatum van Wonen mee met de planning van SJH A en B. 

1 januari 2022 voor EED en Pleegzorg

De aanbestedingen voor Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED) en Pleegzorg lopen nog op schema. 

Voor zowel EED als Pleegzorg zijn geen procedures geweest. Er is gegund en verschillende werkgroepen bereiden de implementatie voor. Dit gaat gewoon door. Op 1 januari 2022 gaan de nieuwe contracten in en vanaf dan werken we volgens de nieuwe afspraken. 

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?