Fryske Regiovisie Jeugdhulp

Elke jeugdhulpregio in Nederland stelt een regiovisie op. Met die regiovisie versterken gemeenten in Nederland de regionale samenwerking en het opdrachtgeverschap. De Friese gemeenten willen samen met alle partners de Fryske regiovisie Jeugdhulp vormgeven.

Wat is een regiovisie Jeugdhulp?
De regiovisie beschrijft de gewenste beweging van het zorglandschap, de verbinding tussen de lokale toegang en specialistische jeugdhulp, een niet-vrijblijvende governance en de jeugdfuncties waarop bovenregionaal wordt samengewerkt. Verder moet de regiovisie bijdragen aan het beperken van de administratieve lasten, het realiseren van reële tarieven èn het borgen van de zorgvuldigheidseisen van de inkoop.

De NvO – Norm voor Opdrachtgeverschap
Gemeenten hebben in VNG-verband ingestemd met de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). De NvO bestaat uit acht procesmatige en inhoudelijke eisen die gemeenten vastleggen in een regiovisie. 
Bij het opstellen van de regiovisie wordt samengewerkt met maatschappelijke partners, waaronder jeugdhulpaanbieders en cliënten. De gemeenteraden van de 18 Friese gemeenten stellen de regiovisie uiteindelijk vast. Meer informatie over de eisen in de Norm voor Opdrachtgeverschap is te vinden via deze link.

Kaders voor de Regiovisie Jeugd Fryslân
Voor Fryslân geldt dat er eerder al een aantal regionale kaders zijn geformuleerd voor de regiovisie. Deze kaders blijven richtinggevend. Het gaat daarbij om de contourennotitie ‘Koersvast Vooruit’ en de brainstormsessie van de portefeuillehouders van 2 november 2020. Daarnaast is de Inkoopstrategie voor de inkoop van jeugdhulp vastgesteld.
Het proces van de inkoop van jeugdhulp – en de implementatie daarvan – loopt deels in tijd gelijk op met de totstandkoming van deze regiovisie. Vanuit deze kaders - naast uiteraard de eisen uit de NvO - wordt de Friese regiovisie en het inkooptraject opgesteld. 

Proces Fryske regiovisie Jeugdhulp
SDF vindt het van groot belang dat het opstellen van de regiovisie in gezamenlijkheid gebeurt. Partnerschap speelt een centrale rol. Aan diverse gesprekstafels bespreken we de regiovisie inhoudelijk. We praten over de visie, de sturingsfilosofie, het zorglandschap en de leidende principes. Daarnaast gaan de Friese gemeenten met cliënten in gesprek om tot een breed gedragen regiovisie te komen. 
Op basis van al deze input stellen wij een conceptregiovisie op. Deze conceptversie wordt aan onze ketenpartners ter consultatie voorgelegd. De input wordt meegenomen en gewogen voor aanpassingen in de definitieve conceptregiovisie jeugdhulp die wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de 18 Friese gemeenten. De wijze waarop de reacties zijn verwerkt in de conceptregiovisie jeugdhulp wordt vastgelegd in een reactienota.

De gesprekstafels zijn gepland in de maanden februari, maart en april. Vanwege het grote aantal maatschappelijke partners is het helaas niet mogelijk iedereen deel te laten nemen. Wij zullen zorgen voor een zo divers èn volledig mogelijke vertegenwoordiging van alle maatschappelijke partners. Van elke gesprekstafel wordt een verslag gemaakt en gepubliceerd op de website van SDF. Onze ketenpartners kunnen op deze verslagen reageren. Daarnaast is er in de maanden mei en juni tijdens de consultatiefase de mogelijkheid schriftelijk te reageren op de conceptregiovisie. 
De komende periode worden de uitnodigingen verstuurd voor de specifieke gesprekstafels. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van de regiovisie.

In onderstaand uitklapmenu vindt u de presentaties en notulen van de gesprekstafels.

(versie 6 april 2022)
 

Gesprekstafel Visie

Presentatie gesprekstafels Visie

Notulen gesprekstafel Visie I

Notulen gesprekstafel Visie II

Notulen gesprekstafel Visie III

Gesprekstafel Sturingsfilosofie

Presentatie gesprekstafel Sturingsfilosofie 14 maart 2022

Notulen gesprekstafel Sturingsfilosofie 14 maart 2022

Presentatie gesprekstafel Sturingsfilosofie 15 maart 2022

Notulen gesprekstafel Sturingsfilosofie 15 maart 2022

Gesprekstafel Leidende principes

Presentatie gesprekstafel Leidende principes 13 april 2022

Notulen gesprekstafel Leidende principes 13 april 2022

Gesprekstafel Zorglandschap

Presentatie gesprekstafel Zorglandschap 21 april 2022

Notulen gesprekstafel Zorglandschap 21 april 2022


 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?