terug naar projectpagina inkoop jeugdhulp 2022

staat uw vraag er niet tussen? Stel hem per mail. Relevante vragen voegen we toe aan deze pagina

Op basis van huidige ambtelijke uitwerking kan nog worden herzien

 

Planning en proces

Waar vind ik het evaluatie rapport? 

Waar wordt de aanbesteding gepubliceerd?

 • Volgens de huidige inkoopplanning zal de aanbesteding in mei 2021 worden gepubliceerd op Negometrix.nl. Deze planning kan nog worden gewijzigd. 

Doen alle Friese gemeenten mee?

 • Ja. De inkoop jeugdhulp 2022 wordt namens alle 18 Friese gemeenten uitgevoerd. 

Heeft SDF onderzocht of de trajectfinanciering besparing oplevert?

 • Ja. Dit is inderdaad onderzocht via o.a. de task force en evaluatie. 

Zou er gekeken kunnen worden of het mogelijk is om duurzaam en herstel naast elkaar te laten lopen? Je zult dan moeten stapelen, maar zou voor sommige cases waarbij een geheel herstel niet mogelijk is wel fijn zijn.

 • Alle mogelijkheden om tot een verbetering te komen van het huidige (bekostiging) systeem worden momenteel onderzocht. De best mogelijke oplossingen worden per 2022 ingevoerd. 

Wordt de input vanuit de inspiratiesessie over hoofd- en onderaannemerschap ook meegenomen als input voor de contractering?

 • Deze sessie is in eerste instantie bedoeld voor verbetering van de huidige situatie/overeenkomst, vanzelfsprekend wordt de bruikbare input ook in de overeenkomst 2022 geïmplementeerd. 

Worden voor de nieuwe inkoop ook de nieuwste onderzoeken naar hoe de jeugdzorg momenteel functioneert meegenomen? (complexe jeugdzorg wordt te weinig gefinancierd, lichte jeugdzorg te veel etc) zie ook de publicatie van de FNV jeugdzorg. 

 • Alle mogelijkheden om tot een verbetering te komen van het huidige (bekostiging) systeem worden momenteel onderzocht. De best mogelijke oplossingen worden per 2022 ingevoerd. 

Wat is de toegevoegde waarde van trajectfinanciering?

Hoe wordt de norm voor opdrachtgeverschap vormgegeven?

 • Om de norm voor opdrachtgeverschap vorm te geven wordt er een project ingericht dat samen met alle betrokken stakeholders inhoud moet krijgen.

Kunt u aangeven hoe wij daarin kunnen participeren?

 • Na opdracht van het PO wordt er een Plan van Aanpak geschreven waar de samenwerking specifiek benoemd wordt.

 

 

Kwaliteit

Ik ben op dit moment nog niet verbonden aan het SDF.  Aangezien de kwaliteitseisen scherper worden komend jaar en er nog veel onduidelijkheid is, vraag ik mij af wat nu handig is voor mij te doen. Is dat nu gaan opzetten van een kwaliteitssysteem, of is het handiger om te wachten totdat er meer duidelijkheid komt in mei. Of is er toch nog een mogelijkheid om tussentijds toe te treden aangezien de vraagbehoefte heel groot is voor deze EMDR therapie in de coronatijd ter voorkoming van nog grotere problemen voor kinderen en jongeren?

 • Om als zelfstandige zorgverlener gecontracteerd te kunnen worden dient er te worden voldaan aan een aantal  kwaliteitseisen, waaronder een kwaliteitssysteem. In de te publiceren aanbestedingsdocumenten wordt dit toegelicht.
 • De mogelijkheid voor tussentijdse toetreding is of niet mogelijk, of onder voorwaarden. Wel blijft het mogelijk om als onderaannemer bij een gecontracteerde aanbieder een deel van de zorg uit te gaan voeren. In de te publiceren aanbestedingsdocumenten wordt dit toegelicht.

Hoe ziet u de (kwaliteits)positie van de post-academisch opgeleide BIG-geregistreerden?

 • Dit is nog een onderwerp van nader onderzoek, in de te publiceren aanbestedingsdocumenten wordt dit toegelicht.

Als vervolg op de vorige vraag: bieden zij in uw ogen Jeugdhulp, Specialistische Jeugdzorg of Hoogspecialistische Jeugdzorg? In de toekomst aanbieder A of B? Of mogen zij dat zelf aangeven, bv afhankelijk van welk type zorg zij leveren?

 • In de te publiceren aanbestedingsdocumenten wordt dit duidelijk/toegelicht.

Wat is uw definitie van Specialistische Jeugdzorg en wat van Hoogspecialistische Jeugdzorg?

 • In de te publiceren aanbestedingsdocumenten wordt dit duidelijk/toegelicht. Hoogspecialistische jeugdhulp is reeds gecontracteerd

Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat er maximaal tijd besteed kan worden aan zorgverlening en minimale hoeveelheid tijd aan administratie? Zoals uit onderzoek blijkt, komen er nu steeds meer administratie en eisen bij o.a. om de zgn  ‘rotte appels’ uit te sluiten. Dit terwijl er geen enkel systeem denkbaar is dat dit probleem volledig zal kunnen tackelen. Hoe meer controle hoe meer toezicht op de controle.

 • Het verlenen van zorg gaat altijd gepaard met een vorm van verantwoording en controle.  SDF en Friese gemeenten zoeken een juiste balans tussen die verantwoording en controle.

Hoe kunnen kleine zorgaanbieders de Governancecode Zorg hanteren?

 • Kleine zorgorganisaties (waar minder dan vijftig medewerkers in dienstverband werkzaam zijn) of als zzp-er zorg verlenen, hanteren de principes en praktische bepalingen van de Governancecode Zorg zoveel mogelijk bij de inrichting van hun governance, maar hoeven deze code niet integraal toe te passen gezien hun specifieke aard, omvang en diversiteit en het veelal ontbreken van een verplicht voorgeschreven toezichthoudend orgaan en/of formeel medezeggenschapsorgaan. Indien de instelling van een toezichthoudend en/of medezeggenschapsorgaan wettelijk niet is voorgeschreven, wordt voorzien in alternatieve vormen van medezeggenschap en invloed van de betrokken belanghebbenden die passen bij de karakteristiek van de kleine organisatie. De zorgorganisatie legt verantwoording af over de wijze waarop deze code is toegepast.

Wat wordt concreet bedoeld met het aanscherpen van de kwaliteitscriteria? Welke gevolgen voor een ‘eigen kwaliteitssysteem’?

 • De aangescherpte kwaliteitscriteria worden concreet in de inkoop documenten die medio april gepubliceerd worden. Dan wordt ook duidelijk welke gevolgen het heeft voor eigen kwaliteitssystemen.

SKJ-registratie als eis: wat te doen met therapeuten die onder de ‘tenzij-bepaling’ vallen?

 • De SKJ registratie is een harde eis.

Vanzelfsprekend moeten wij als zorgaanbieders aantoonbaar kwaliteit leveren. Vaktherapeuten bieden aantoonbare kwaliteit. Ze kunnen zich echter niet registreren in het SKJ, maar in het Register Vaktherapie. Zou het SDF in de inkoopeisen kunnen opnemen dat zorgaanbieders geregistreerd moeten zijn in òf het SKJ òf het Register Vaktherapie?

 • SKJ wordt gehanteerd als harde eis voor Specialistische jeugdhulp.

Volstaat het KMS van KIWA voor ZZP’ers in de zorg?

 • SKJ is een harde eis, alleen een registratiepas voldoet niet. KIWA-audit op het kwaliteitssysteem voldoet wel. 

 

Inkoop, aanbesteding en contractering

In het webinar gaf Gert Ranter te kennen, a.d.h.v. uitleg over het kwadrant m.b.t. jeugdhulp, dat er sprake is van regionale en lokale aanbesteding. Welke jeugdzorg valt in 2022 onder de lokale zorg?

 • In de te publiceren aanbestedingsdocumenten wordt dit duidelijk/toegelicht. Of er een lokale aanbesteding komt, is aan de gemeenten zelf.

Stel de burger wil zorg van een ongecontracteerde maar wel gekwalificeerde zorgaanbieder. Hoe wordt dit geregeld?

 • SDF koopt namens de gemeenten in Fryslân alleen specialistische Jeugdhulp in. Hulp bij een niet gecontracteerde aanbieder komt niet in aanmerking voor vergoeding. Wel kan een deel van een traject via onderaanneming worden uitgevoerd. Andere vormen van Jeugdhulp is aan de lokale gemeenten of en hoe zij hiermee omgaan.

Wil SDF, zoals nu landelijk de trend is, naar veel minder zorgaanbieders gaan in de toekomst?

 • De inkoopstrategie voor de inkoop 2022 moet nog worden vastgesteld. Hieruit zal blijken welke doelstellingen de Friese gemeenten willen bereiken. Vanuit de evaluatie met gemeenten, zorgaanbieders en andere actoren zijn al wel verschillende verbeterpunten naar voren gekomen zoals o.a. de afbakening specialistische jeugdhulp en de kwaliteit. Deze beide factoren kunnen tot gevolg hebben dat een aantal aanbieders niet meer in aanmerking gaat komen voor een regionale overeenkomst.

Is het de bedoeling dat SDF minder zorgaanbieders wil, waardoor de zorgaanbieders die buiten de boot vallen straks bij de 'wel aanbesteedde zorgaanbieders' in onderaanneming komen?

 • Naar de inkoopmethodiek SJH wordt nog studie gedaan. Er zullen hogere kwaliteitseisen worden gesteld en er wordt ingezet op het intensiveren van duurzame relaties. Hoofd-onderaannemerschap blijft ook bij de nieuwe contracten bestaan

Is er na verloop van tijd weer de mogelijkheid om tussentijds aan te besteden?

 • Tussentijds toetreden voor SJH is het afhankelijk van de gekozen inkoopmethodiek. Voor wonen geldt het Zeeuws model met een mogelijkheid van tussentijdse toetreding. (zie pagina 36 van de presentatie van de brede informatiesessie)Voor pleegzorg geld een openbare aanbesteding waarbij tussentijds toetreden niet mogelijk is

Wat gebeurt er met nieuwe therapietrajecten die na de zomer van 2021 worden op gestart en die in 2022 nog niet afgerond kunnen zijn als ik niet voor gunning in aanmerking kom?

 • Indien u niet voor gunning in aanmerking komt, neemt het contractmanagement van Sociaal Domein Friesland contact met u op voor het maken van afspraken in het kader van het exit-plan.

Waar kunnen cliënten terecht voor hun zorgen als blijkt dat ik na 2021 de begeleiding niet voort kan zetten?

 • Cliënten die in zorg zijn bij een aanbieder waarmee niet een nieuw contract wordt afgesloten, kunnen met vragen contact opnemen met hun lokale gemeente (gemeentelijke toegang).

Wanneer worden de gunningscriteria bekend gemaakt?

 • De gunningscriteria zijn onderdeel van het inkooptraject en worden medio april gepubliceerd.

Wanneer vinden de gunningen plaats?

 • De voorlopige gunning vindt plaats in augustus. De definitieve in september.

Voor hoeveel jaar geldt de volgende aanbesteding?

 • De duur van de contracten is op dit moment nog niet bekend. Zodra de inkoop methodiek SJH bekend is zal ook de duur van de contracten worden gecommuniceerd op de website.

 

SJH

Zal er in de cluster van profielen gericht op het gezin ook gewerkt gaan worden met gezinsfinanciering?

 • In het kavel SJH blijft de huidige trajectfinanciering het uitgangspunt.

Wat zijn de mogelijkheden om mijn praktijk te kunnen voortzetten in 2022? Zijn er mogelijkheden om ZIN om te mogen zetten naar PGB?

 • Specialistische jeugdhulp wordt alleen via ZIN verstrekt.  

Stel de burger wil niet in overleg met het gebiedsteam maar wel zorg ontvangen. Is dat dan nog mogelijk?

 • Elke wettelijke verwijzer is op basis van de Jeugdwet gemachtigd een verwijzing naar specialistische jeugdhulp te doen, mits dit gecontracteerd aanbod betreft. Voor bepaalde trajecten is een ondersteuningsplan verplicht en derhalve ook de afstemming met de gemeentelijke toegang.

Wat wordt gerekend tot de 'specialistische jeugdhulp' en wat tot de 'complementaire zorg'? En welke intensiteiten worden bedoeld met de 'lage intensiteiten' en wat tot de 'hoge intensiteiten'?

 • De jeugdhulp die tot de kwadranten ‘opvoedingsnood’ en ‘opvoedingscrisis’ kan worden gerekend, is in Friesland gespecialiseerde jeugdhulp. Indien sprake is van een ernstige meervoudige hulpvraag bij hoog complexe problematiek (zowel vanuit perspectief van diagnostiek, behandeling als te bereiken verbeteringen), rekenen we de te bieden jeugdhulp tot het segment Hoog Specialistische Jeugdhulp. Ook in het kwadrant ‘opvoedingsspanning’ kan opvoedingsondersteuning geëigend zijn, of is gezinscoaching of jeugdcoaching aan de orde. De ondersteuning die binnen dit segment wordt geboden, is echter geen Specialistische Jeugdhulp.Dat geldt ook voor de hulp aan jeugdigen met bijvoorbeeld ASS-problematiek in de vorm van equitherapie, huiswerkbegeleiding en ander soortgelijke therapieën. Dit soort ondersteuning en begeleiding is in Friesland geen Specialistische Jeugdhulp tenzij het onderdeel van een traject is. Meer informatie is te vinden in de stukken over de smalle marktconsultatie Scope. Onder complementaire hulp verstaan we hulp die niet onder specialistische hulp valt. Zoals; Huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij zwemles, gezinscoaching en jeugd coaching, paardentherapie, vak en spel therapie, weerbaarheidstraining, intelligentietest, mediation van ouders etc.

Het is me nog niet helemaal duidelijk geworden waarom ‘opvoedcrisis’ en ‘opvoednood’ wèl onder specialistische jeugdhulp vallen, en ‘opvoedvragen’ en ‘opvoedspanning’ niet. In het geval van een angststoornis of (medisch) trauma bij een kind hoeft er toch niet meteen crisis of nood in de opvoeding te zijn? Terwijl er in zo’n geval zeker wel specialistische jeugdhulp voor het kind nodig is.

De jeugdige heeft thuis, op school of op straat weinig tot geen problemen en ontwikkelt zich normaal.

Opvoedingsvragen zijn naar tevredenheid op te lossen. De opvoeder(s) voelt(en) zich competent. Er is voldoende steun uit het eigen netwerk rond het gezin.

 • vragen van opvoeder(s) zijn naar tevredenheid op te lossen;
 • opvoeder(s)voelen zich competent;
 • opvoeder(s) hebben behoefte aan informatie en uitwisselen van ervaringen;
 • de steun en het eigen netwerk voldoet;
 • er kunnen vragen zijn rondom de ontwikkeling van de jeugdige “is het normaal dat mijn zoon/ dochter zo doet.”;
 • de draagkracht, draaglastverhouding in het gezin is in balans;
 • de regie van de eventueel ingezette zorg is in hand van ouders of de jongere zelf.

Advies vanuit preventie of lichte opvoedingsondersteuning kan gewenst zijn.

Opvoedingsspanning

Er is regelmatig een probleem met de jeugdige thuis, op school of op straat. Er zijn vragen over de psychische- en gedragsontwikkeling van de jeugdige. Men vindt de opvoeding van de jeugdige vaak moeilijk. Dat kan uitmonden in chronische opvoedingsstress. De opvoeder voelt zich onzeker of niet competent. Er is maar af en toe steun uit het eigen netwerk.

 • opvoedingsvragen van opvoeder(s) zijn niet soepel oplosbaar, er is sprake van beginnende problematiek;
 • opvoeder(s) twijfelen soms aan de eigen opvoedingsvaardigheden en competenties;
 • opvoeder(s) hebben behoefte aan vrijblijvende begeleiding en ondersteuning, bij voorkeur door een professional;
 • de ondersteuning van het eigen netwerk schiet soms tekort;
 • er kan sprake zijn van spanning rondom de ontwikkeling van de jeugdige, bijvoorbeeld “waarom wordt mijn zoon/dochter toch steeds gepest?”;
 • de draagkracht – draaglast verhouding in het gezin raakt soms in onbalans;
 • de regie van de eventuele zorg ligt bij voorkeur in handen van opvoeder(s)of de jeugdige  zelf, ondersteuning met kortdurende interventies en/of begeleiding kan gewenst zijn.

Opvoedingsnood

 • Het leven van de jeugdige thuis, op school of op straat is een aaneenschakeling van problemen. De jeugdige vertoont merkwaardig gedrag of heeft onbegrijpelijke emoties. De relatie tussen jeugdige en opvoeder is ernstig verstoord. De opvoeder voelt zich machteloos en de situatie lijkt onoplosbaar. De opvoeders lopen vast in de opvoeding. Het netwerk rond het gezin functioneert niet meer.
 • opvoedingsproblemen zijn hardnekkig en complex;
 • opvoeder(s) voelen zich machteloos en incompetent aangaande de opvoeding;
 • opvoeder(s) hebben behoefte aan intensieve opvoedingsondersteuning/behandeling;
 • de steun vanuit het eigen netwerk is onvoldoende of niet aanwezig;
 • er kunnen vragen zijn rondom de ontwikkeling van de jeugdige; “wat is er toch met mijn zoon/dochter aan de hand, is er sprake van een psychiatrische aandoening?”
 • de draagkracht, draaglastverhouding is ernstig verstoord;
 • de regie over de behandeling wordt over het algemeen vormgegeven door een specialist.

Opvoedingscrisis

Er is een acute probleemsituatie met de jeugdige en is een gevaar voor zichzelf of anderen. De opvoeders kunnen het niet meer aan en geven het op. De opvoeder heeft de controle verloren of kan de veiligheid van het de jeugdige niet meer garanderen. De opvoeders zijn noch samen, noch apart in staat om op dit moment de jeugdige op te voeden. Het eigen netwerk kan nu niet bijspringen.

 • opvoedingsproblemen wordt acuut – escaleren in snel tempo;
 • het gevoel bij opvoeder(s) van competentie is (tijdelijk) verdwenen;
 • opvoeder(s) hebben direct behoefte aan intensieve ondersteuning en/of behandeling de steun vanuit het eigen netwerk is onvoldoende;
 • er kunnen vragen zijn vanuit een ontwikkelingscrisis van de jeugdige draagkracht –draaglast verhouding in het gezin is per acuut ernstig in disbalans;
 • de regie over de in te zetten spoedzorg ligt in handen van een specialist

 

Algemeen

Wat is jullie visie over hoe de gezamenlijke financiering, als er sprake is van passend onderwijs waarbij een forse zorgbehoefte is, kan worden opgepakt? En welke stappen hebben jullie daarin genomen?

 • Onderwijs valt niet onder specialistische jeugdhulp en wordt niet bekostigd vanuit de middelen vanuit de jeugdwet

Hoe wordt de verbinding gemaakt met de andere sociale wetten om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip dreigen te vallen?

 • In de beleidskaders kennen we prioriteit toe aan integraliteit. In de uitvoering wordt systemisch werken van de professionals gevraagd.

Brengt u een tariefonderscheid aan tussen zorgaanbieder A en B?

 • Het kostprijs onderzoek loopt op dit moment nog, u wordt hierover geïnformeerd.

Komt er een verschil in tarifering tussen vrijgevestigden en instellingen?

 • Het kostprijs onderzoek loopt op dit moment nog, u wordt hierover geïnformeerd.

 

Overige vragen die in de te publiceren aanbestedingsdocumenten worden toegelicht

 • Kunt u aangeven hoe de Opt-Out-regelingen er in 2022 uit gaat zien?
 • U maakt onderscheid tussen aanbieder A en B. Ook dat B aanbieders tevens A aanbieder kunnen worden. Betekent dit, dat stel dat B aanbieders dit wensen, dit afgaat van het oorspronkelijk aantal A aanbieders?
 • U heeft aangegeven dat een deel van de Jeugdzorg onder de WMO zal gaan vallen. Kunt u aangeven welke zorg dat is?
 • Hoe definieert u diagnostiek?
 • U geeft aan dat diagnostiek tot problemen leidt. Kunt u aangeven op welke problemen u doelt?
 • Hoe definieert u demedicaliseren?
 • Hoe verhoudt demedicaliseren zich volgens u tot diagnostiek en eventuele classificatie?
 • Hoe gaat u  ‘onderwijsproblemen’ en Jeugdhulp in de praktijk onderscheiden? In  de start van het nadenken over de Jeugdhulp via de gemeenten was het zo, dat u wilde ‘ontschotten’.  Het  weer opnieuw invoeren van een ‘harde knip’ doet kinderen en jeugd mogelijk tekort. Het heeft meerwaarde te integreren als het gaat om diagnostiek en behandeling.
 • U geeft aan de zorg in 3 clusters te willen verdelen. Hoe ziet u dit uitgewerkt zowel  in de praktijk  als administratief? Hoe moeten zorgverleners dit aanpakken? Dit omdat, over het algemeen, deze 3 vormen erg door elkaar lopen.
 • Het perceel wonen lijkt nu los te staan van specialistische jeugdhulp en voornamelijk gericht op pleegzorg en kleinschaligheid. Kan SDF dit nog iets meer toelichten?

 

 

staat uw vraag er niet tussen? Stel hem per mail. Relevante vragen voegen we toe aan deze pagina

terug naar projectpagina inkoop jeugdhulp 2022

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?