Terug naar projectpagina inkoop jeugdhulp 2022

De inkoop jeugdhulp 2022 is vanaf 13 april 2021 naar de volgende fase gegaan. De beleidsfase is nu afgerond, de inkoopfase gaat nu in. U kunt via de officiële vragenronde vragen stellen via Negometrix. 

 

Planning en proces

Waar vind ik het evaluatierapport?

Het evaluatierapport staat op de website.

Waar wordt de aanbesteding gepubliceerd?

Volgens de huidige inkoopplanning wordt de aanbesteding in mei 2021 gepubliceerd op Negometrix.nl. Deze planning kan nog worden gewijzigd.

Doen alle Friese gemeenten mee?

Ja. De inkoop jeugdhulp 2022 wordt namens alle 18 Friese gemeenten uitgevoerd.

Heeft SDF onderzocht of de trajectfinanciering besparing oplevert?

Ja. Dit is inderdaad onderzocht via onder andere de taske force en evaluatie.

Zou er gekeken kunnen worden of het mogelijk is om duurzaam en herstel naast elkaar te laten lopen? Je zult dan moeten stapelen, maar zou voor sommige cases waarbij een geheel herstel niet mogelijk is wel fijn zijn.

Alle mogelijkheden om tot een verbetering te komen van het huidige (bekostiging) systeem worden momenteel onderzocht. De best mogelijke oplossingen worden per 2022 ingevoerd.

Wordt de input vanuit de inspiratiesessie over hoofd- en onderaannemerschap ook meegenomen als input voor de contractering?

Deze sessie is in eerste instantie bedoeld voor verbetering van de huidige situatie/overeenkomst. Vanzelfsprekend wordt de bruikbare input ook in de overeenkomst 2022 geïmplementeerd.

Worden voor de nieuwe inkoop ook de nieuwste onderzoeken naar hoe de jeugdzorg momenteel functioneert meegenomen? (Complexe jeugdzorg wordt te weinig gefinancierd, lichte jeugdzorg te veel, etc.) Zie ook de publicatie van de FNV jeugdzorg.

Alle mogelijkheden om tot een verbetering te komen van het huidige (bekostiging) systeem worden momenteel onderzocht. De best mogelijke oplossingen worden per 2022 ingevoerd.

Wat is de toegevoegde waarde van trajectfinanciering?

Zie het evaluatieverslag.

Hoe wordt de norm voor opdrachtgeversschap vormgegeven?

Om de norm voor opdrachtgeversschap vorm te geven wordt er een project ingericht dat samen met alle betrokken stakeholders inhoud moet krijgen.

Kunt u aangeven hoe wij daarin kunnen participeren?

Na opdracht van het PO wordt er een Plan van Aanpak geschreven waar de samenwerking specifiek benoemd wordt.

 

Kwaliteit

Ik ben op dit moment nog niet verbonden aan SDF. Aangezien de kwaliteitseisen scherper worden komend jaar en er nog veel onduidelijkheid is, vraag ik mij af wat nu handig is voor mij te doen. Is dat nu gaan opzetten van een kwaliteitssysteem, of is het handiger om te wachten totdat er meer duidelijkheid komt in mei? Of is er toch nog een mogelijkheid om tussentijds toe te treden, aangezien de vraagbehoefte heel groot is voor deze EMDR-therapie in de coronatijd ter voorkoming van nog grotere problemen voor kinderen en jongeren?
 • Om als zelfstandige zorgverlener gecontracteerd te kunnen worden dient er te worden voldaan aan een aantal  kwaliteitseisen, waaronder een kwaliteitssysteem. In de te publiceren aanbestedingsdocumenten wordt dit toegelicht.
 • De mogelijkheid voor tussentijdse toetreding is niet mogelijk, of onder voorwaarden. Wel blijft het mogelijk om als onderaannemer bij een gecontracteerde aanbieder een deel van de zorg uit te gaan voeren. In de te publiceren aanbestedingsdocumenten wordt dit toegelicht.
Hoe ziet u de (kwaliteits)positie van de postacademisch opgeleide BIG-geregistreerden?

Dit is nog een onderwerp van nader onderzoek. In de te publiceren aanbestedingsdocumenten wordt dit toegelicht.

Als vervolg op de vorige vraag. Bbieden zij in uw ogen Jeugdhulp, Specialistische Jeugdzorg of Hoogspecialistische Jeugdzorg? In de toekomst aanbieder A of B? Of mogen zij dat zelf aangeven, bijvoorbeeld afhankelijk van welk type zorg zij leveren?

In de te publiceren aanbestedingsdocumenten wordt dit duidelijk / toegelicht.

Wat is uw definitie van Specialistische Jeugdzorg en Hoogspecialistische Jeugdzorg?

In de te publiceren aanbestedingsdocumenten wordt dit duidelijk / toegelicht. Hoogspecialistische jeugdhulp is reeds gecontracteerd.

Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat er maximaal tijd besteed kan worden aan zorgverlening en minimale hoeveelheid tijd aan administratie? Zoals uit onderzoek blijkt komen er nu steeds meer administratie en eisen bij, o.a. om de zgn. ‘rotte appels’ uit te sluiten. Dit terwijl er geen enkel systeem denkbaar is dat dit probleem volledig zal kunnen tackelen. Hoe meer controle hoe meer toezicht op de controle.

Het verlenen van zorg gaat altijd gepaard met een vorm van verantwoording en controle. SDF en Friese gemeenten zoeken een juiste balans tussen die verantwoording en controle.

Hoe kunnen kleine zorgaanbieders de Governancecode Zorg hanteren?

Kleine zorgorganisaties (waar minder dan 50 medewerkers in dienstverband werkzaam zijn) of als ZZP-er zorg verlenen, hanteren de principes en praktische bepalingen van de Governancecode Zorg zoveel mogelijk bij de inrichting van hun governance. Maar hoeven deze code niet integraal toe te passen gezien hun specifieke aard, omvang en diversiteit en het veelal ontbreken van een verplicht voorgeschreven toezichthoudend orgaan en/of formeel medezeggenschapsorgaan. Indien de instelling van een toezichthoudend en/of medezeggenschapsorgaan wettelijk niet is voorgeschreven, wordt voorzien in alternatieve vormen van medezeggenschap en invloed van de betrokken belanghebbenden die passen bij de karakteristiek van de kleine organisatie. De zorgorganisatie legt verantwoording af over de wijze waarop deze code is toegepast.

Hoe ziet de Governance code voor zzp-er eruit? Komt hier een uniform document voor of wordt dit door aansluiting bij een organisatie geregeld. Te denken zoals de aansluiting bij AKJ of verwijsindex.

Is al eerder gevraagd; zie daar het antwoord. Aansluiting bij AKJ en Verwijsindex zijn verplichtingen vanuit de Jeugdwet

Wat wordt concreet bedoeld met het aanscherpen van de kwaliteitscriteria? Welke gevolgen voor een ‘eigen kwaliteitssysteem’?

De aangescherpte kwaliteitscriteria worden concreet in de inkoop documenten die medio april 2021 gepubliceerd worden. Dan wordt ook duidelijk welke gevolgen het heeft voor eigen kwaliteitssystemen.

SKJ-registratie als eis: Wat te doen met therapeuten die onder de ‘tenzij-bepaling’ vallen?

De SKJ registratie is een harde eis.

Vanzelfsprekend moeten wij als zorgaanbieders aantoonbaar kwaliteit leveren. Vaktherapeuten bieden aantoonbare kwaliteit. Ze kunnen zich echter niet registreren in het SKJ, maar in het Register Vaktherapie. Zou SDF in de inkoopeisen kunnen opnemen dat zorgaanbieders geregistreerd moeten zijn in òf het SKJ òf het Register Vaktherapie?

SKJ wordt gehanteerd als harde eis voor Specialistische Jeugdhulp.

Volstaat het KMS van KIWA voor ZZP-ers in de zorg?

SKJ is een harde eis, alleen een registratiepas voldoet niet. KIWA-audit op het kwaliteitssysteem voldoet wel.

Ik heb een vraag over de aanbesteding Jeugd van half mei. Wij zitten in dubio of we voor een SKJ-registratie zullen gaan, voorafgaand daaraan zullen we een evc-traject moeten gaan volgen van ongeveer 12 weken. We zouden hier bij wijze van morgen al mee kunnen beginnen, maar dan zijn we niet eerder klaar dan 2 juni. Daarna zal bij het SKJ nog een registratie aangevraagd moeten worden van 6 weken. Ik zou het SKJ kunnen bellen met het verzoek dat dit sneller kan, en misschien is deze dan ook 2 juni binnen, maar mijn vraag aan jullie is, is dit snel genoeg? 

Ik weet dat de SKJ registratie een harde eis is, maar is het mogelijk om bij de aanbesteding in te vullen dat we begin juni de SKJ registratie binnen krijgen, zodat voor ons de tijdsdruk eraf is en we in ieder geval weten of we ons in kunnen schrijven voor de nieuwe aanbestedingen. Ik hoor het graag.

Naast dat SKJ een harde eis is dient ook de geboden jeugdhulp te vallen onder de scope Specialistische Jeugdhulp. Indien u van mening bent dat de door u aangeboden hulp hieronder valt is een SKJ registratie vereist op het moment van inschrijven.

Wordt er vanaf 2022 aan de onderaannemer dezelfde eisen op gebied van kwaliteitsmanagementsysteem en SKJ registratie gezins- en jeugdprofessional gesteld?

Als het gaat om Jeugdhulp die valt onder de scope Specialistische Jeugdhulp dat wordt ingezet door een onderaannemer dan zijn dezelfde eisen van toepassing op de onderaannemer als op de hoofdaannemer.

 Kan een onderaannemer op basis van een SKJ registratie maatschappelijk werk als onderaannemer aangenomen worden in 2022?

Als de onderaannemer jeugdhulp inzet die niet valt onder de scope van Specialistische Jeugdhulp maar complementaire zorg gelden deze eisen niet. De hoofdaannemer blijft wel volledig verantwoordelijk voor de in te zetten hulp door de onderaannemer. 

SKJ is verplicht, op welk niveau/ welke kamer?

Dit is afhankelijk van het aanbod waarmee u voornemens bent in te schrijven. Voorbeeld; bij een psychologenpraktijk is een SKJ-registratie als psycholoog van toepassing.

 

Inkoop, aanbesteding en contractering

In het webinar gaf Gert Ranter te kennen, a.d.h.v. uitleg over het kwadrant m.b.t. jeugdhulp, dat er sprake is van regionale en lokale aanbesteding. Welke jeugdzorg valt in 2022 onder de lokale zorg?

In de te publiceren aanbestedingsdocumenten wordt dit duidelijk / toegelicht. Of er een lokale aanbesteding komt, is aan de gemeenten zelf.

Stel de burger wil zorg van een niet gecontracteerde maar wel gekwalificeerde zorgaanbieder. Hoe wordt dit geregeld?

SDF koopt namens de gemeenten in Fryslân alleen Specialistische Jeugdhulp in. Hulp bij een niet gecontracteerde aanbieder komt niet in aanmerking voor vergoeding. Wel kan een deel van een traject via onderaanneming worden uitgevoerd. Andere vormen van jeugdhulp is aan de lokale gemeenten of en hoe zij hiermee omgaan.

Wil SDF, zoals nu landelijk de trend is, naar veel minder zorgaanbieders gaan in de toekomst?

De inkoopstrategie voor de inkoop 2022 moet nog worden vastgesteld. Hieruit zal blijken welke doelstellingen de Friese gemeenten willen bereiken. Vanuit de evaluatie met gemeenten, zorgaanbieders en andere actoren zijn al wel verschillende verbeterpunten naar voren gekomen zoals o.a. de afbakening Specialistische Jeugdhulp en de kwaliteit. Deze beide factoren kunnen tot gevolg hebben dat een aantal aanbieders niet meer in aanmerking gaat komen voor een regionale overeenkomst.

Is het de bedoeling dat SDF minder zorgaanbieders wil, waardoor de zorgaanbieders die buiten de boot vallen straks bij de 'wel aanbestede zorgaanbieders' in onderaanneming komen?

Naar de inkoopmethodiek SJH wordt nog studie gedaan. Er zullen hogere kwaliteitseisen worden gesteld en er wordt ingezet op het intensiveren van duurzame relaties. Hoofd-/onderaannemerschap blijft ook bij de nieuwe contracten bestaan.

Is er na verloop van tijd weer de mogelijkheid om tussentijds aan te besteden?

Tussentijds toetreden voor SJH is het afhankelijk van de gekozen inkoopmethodiek. Voor wonen geldt het Zeeuws model met een mogelijkheid van tussentijdse toetreding. (Zie pagina 36 van de presentatie van de brede informatiesessie). Voor pleegzorg geldt een openbare aanbesteding waarbij tussentijds toetreden niet mogelijk is.

Wat gebeurt er met nieuwe therapietrajecten die na de zomer van 2021 worden op gestart en die in 2022 nog niet afgerond kunnen zijn als ik niet voor gunning in aanmerking kom?

Indien u niet voor gunning in aanmerking komt, neemt het contractmanagement van Sociaal Domein Fryslân contact met u op voor het maken van afspraken in het kader van het exitplan.

Waar kunnen cliënten terecht met hun zorgen als blijkt dat ik na 2021 de begeleiding niet voort kan zetten?

Cliënten die in zorg zijn bij een aanbieder waarmee niet een nieuw contract wordt afgesloten, kunnen met vragen contact opnemen met hun lokale gemeente (gemeentelijke toegang).

Wanneer worden de gunningscriteria bekend gemaakt?

De gunningscriteria zijn onderdeel van het inkooptraject en worden medio april 2021 gepubliceerd.

Wanneer vinden de gunningen plaats?

De voorlopige gunning vindt plaats in augustus 2021 en de definitieve in september 2021.

Voor hoeveel jaar geldt de volgende aanbesteding?

De duur van de contracten is op dit moment nog niet bekend. Zodra de inkoop methodiek SJH bekend is, zal ook de duur van de contracten worden gecommuniceerd op de website.

 

SJH

Zal er in de cluster van profielen gericht op het gezin ook gewerkt gaan worden met gezinsfinanciering?

In het kavel SJH blijft de huidige trajectfinanciering het uitgangspunt.

Wat zijn de mogelijkheden om mijn praktijk te kunnen voortzetten in 2022? Zijn er mogelijkheden om ZIN om te mogen zetten naar PGB?

Specialistische Jeugdhulp wordt alleen via ZIN verstrekt.  

Stel de burger wil niet in overleg met het gebiedsteam, maar wel zorg ontvangen. Is dat dan nog mogelijk?

Elke wettelijke verwijzer is op basis van de Jeugdwet gemachtigd een verwijzing naar Specialistische Jeugdhulp te doen, mits dit gecontracteerd aanbod betreft. Voor bepaalde trajecten is een ondersteuningsplan verplicht en derhalve ook de afstemming met de gemeentelijke toegang.

Wat wordt gerekend tot de 'Specialistische Jeugdhulp' en wat tot de 'complementaire zorg'? En welke intensiteiten worden bedoeld met de 'lage intensiteiten' en wat tot de 'hoge intensiteiten'?

De jeugdhulp die tot de kwadranten ‘opvoedingsnood’ en ‘opvoedingscrisis’ kan worden gerekend, is in Fryslân gespecialiseerde jeugdhulp. Indien sprake is van een ernstige meervoudige hulpvraag bij hoog complexe problematiek (zowel vanuit perspectief van diagnostiek, behandeling als te bereiken verbeteringen), rekenen we de te bieden jeugdhulp tot het segment Hoogspecialistische Jeugdhulp. Ook in het kwadrant ‘opvoedingsspanning’ kan opvoedingsondersteuning geëigend zijn, of is gezinscoaching of jeugdcoaching aan de orde. De ondersteuning die binnen dit segment wordt geboden, is echter geen Specialistische Jeugdhulp. Dat geldt ook voor de hulp aan jeugdigen met bijvoorbeeld ASS-problematiek in de vorm van equitherapie, huiswerkbegeleiding en ander soortgelijke therapieën. Dit soort ondersteuning en begeleiding is in Fryslân geen Specialistische Jeugdhulp tenzij het onderdeel van een traject is. Meer informatie is te vinden in de stukken over de smalle marktconsultatie Scope. Onder complementaire hulp verstaan we hulp die niet onder specialistische hulp valt, zoals huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij zwemles, gezinscoaching en jeugd coaching, paardentherapie, vak en spel therapie, weerbaarheidstraining, intelligentietest, mediation van ouders, etc.

Het is me nog niet helemaal duidelijk geworden waarom ‘opvoedcrisis’ en ‘opvoednood’ wèl onder specialistische jeugdhulp vallen en ‘opvoedvragen’ en ‘opvoedspanning’ niet. In het geval van een angststoornis of (medisch) trauma bij een kind hoeft er toch niet meteen crisis of nood in de opvoeding te zijn? Terwijl er in zo’n geval zeker wel Specialistische Jeugdhulp voor het kind nodig is.

De jeugdige heeft thuis, op school of op straat weinig tot geen problemen en ontwikkelt zich normaal.

Opvoedingsvragen zijn naar tevredenheid op te lossen. De opvoeder(s) voelt(en) zich competent. Er is voldoende steun uit het eigen netwerk rond het gezin.

 • Vragen van opvoeder(s) zijn naar tevredenheid op te lossen.
 • Opvoeder(s)voelen zich competent.
 • Opvoeder(s) hebben behoefte aan informatie en uitwisselen van ervaringen.
 • De steun en het eigen netwerk voldoet.
 • Er kunnen vragen zijn rondom de ontwikkeling van de jeugdige “is het normaal dat mijn zoon/ dochter zo doet.”.
 • De draagkracht, draaglastverhouding in het gezin is in balans.
 • De regie van de eventueel ingezette zorg is in hand van ouders of de jongere zelf.

Advies vanuit preventie of lichte opvoedingsondersteuning kan gewenst zijn.

Opvoedingsspanning

Er is regelmatig een probleem met de jeugdige thuis, op school of op straat. Er zijn vragen over de psychische- en gedragsontwikkeling van de jeugdige. Men vindt de opvoeding van de jeugdige vaak moeilijk. Dat kan uitmonden in chronische opvoedingsstress. De opvoeder voelt zich onzeker of niet competent. Er is maar af en toe steun uit het eigen netwerk.

 • Opvoedingsvragen van opvoeder(s) zijn niet soepel oplosbaar, er is sprake van beginnende problematiek.
 • Opvoeder(s) twijfelen soms aan de eigen opvoedingsvaardigheden en competenties.
 • Opvoeder(s) hebben behoefte aan vrijblijvende begeleiding en ondersteuning, bij voorkeur door een professional.
 • De ondersteuning van het eigen netwerk schiet soms tekort.
 • Er kan sprake zijn van spanning rondom de ontwikkeling van de jeugdige, bijvoorbeeld "Waarom wordt mijn zoon/dochter toch steeds gepest?".
 • De draagkracht/draaglast-verhouding in het gezin raakt soms in onbalans.
 • De regie van de eventuele zorg ligt bij voorkeur in handen van opvoeder(s) of de jeugdige zelf. Ondersteuning met kortdurende interventies en/of begeleiding kan gewenst zijn.
Opvoedingsnood
 • Het leven van de jeugdige thuis, op school of op straat is een aaneenschakeling van problemen. De jeugdige vertoont merkwaardig gedrag of heeft onbegrijpelijke emoties. De relatie tussen jeugdige en opvoeder is ernstig verstoord. De opvoeder voelt zich machteloos en de situatie lijkt onoplosbaar. De opvoeders lopen vast in de opvoeding. Het netwerk rond het gezin functioneert niet meer.
 • Opvoedingsproblemen zijn hardnekkig en complex.
 • Opvoeders voelen zich machteloos en incompetent aangaande de opvoeding.
 • Opvoeders hebben behoefte aan intensieve opvoedingsondersteuning/behandeling.
 • De steun vanuit het eigen netwerk is onvoldoende of niet aanwezig.
 • Er kunnen vragen zijn rondom de ontwikkeling van de jeugdige: “Wat is er toch met mijn zoon / dochter aan de hand, is er sprake van een psychiatrische aandoening?”.
 • De draagkracht/draaglast-verhouding is ernstig verstoord.
 • De regie over de behandeling wordt over het algemeen vormgegeven door een specialist.
Opvoedingscrisis

Er is een acute probleemsituatie met de jeugdige en is een gevaar voor zichzelf of anderen. De opvoeders kunnen het niet meer aan en geven het op. De opvoeders hebben de controle verloren of kunnen de veiligheid van het de jeugdige niet meer garanderen. De opvoeders zijn noch samen, noch apart in staat om op dit moment de jeugdige op te voeden. Het eigen netwerk kan nu niet bijspringen.

 • Opvoedingsproblemen worden acuut - escaleren in snel tempo.
 • Het gevoel bij opvoeders van competentie is (tijdelijk) verdwenen. 
 • Opvoeders hebben direct behoefte aan intensieve ondersteuning en/of behandeling. De steun vanuit het eigen netwerk is onvoldoende.
 • Er kunnen vragen zijn vanuit een ontwikkelingscrisis van de jeugdige draagkracht/draaglast-verhouding in het gezin is acuut ernstig in disbalans.
 • De regie over de in te zetten spoedzorg ligt in handen van een specialist.
Naast onderwijsbegeleider ben ik autismecoach en deze 2 worden vaak tezamen ingezet.
In het onderwijs en als coach is een SKJ kwalificatie niet aan de orde.
Zou dit dan betekenen dat opnieuw meedoen aan de inkoop voor 2022 niet mogelijk is?
Heel graag hoor ik of dit zo is, maar ook op welke weg ik dan dezelfde inzet kan blijven geven als voorheen

Naast de eis dat SKJ de minimale toelatingseis gaat worden voor Specialistische jeugdhulp is ook de scope voor Specialistische jeugdhulp opnieuw beschreven. In deze scope is beschreven wat onder jeugdhulp en wat onder Specialistische jeugdhulp wordt verstaan. Alleen Specialistische jeugdhulp wordt via dit inkooptraject gecontracteerd. De jeugdhulp valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale gemeente(toegang).

Binnen mijn praktijk begeleid ik gezinnen die geraakt zijn door kanker. Uit de uitleg maak ik op dat dit niet meer onder de SJH gaat vallen. Binnen deze gezinnen spelen vele factoren die tot een crisis kunnen lijden. Naar mijn idee heeft vergoede preventieve begeleiding voorkeur dan te wachten tot er een crisis ontstaat om dan vergoede ondersteuning in te zetten. 

Jeugdhulp die niet valt onder de scope van Specialistische Jeugdhulp wordt niet meer regionaal ingekocht. Jeugdhulp valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten. De lokale gemeenten bepalen individueel hoe en of de Jeugdhulp wordt ingezet.

Wonen

Hebben jullie een beeld bij waar het ‘moeder kind huis product’ in het nieuwe contract thuis hoort? In de regio noord Veluwe hebben we er een apart product voor geschreven in samenwerking met de regio. Om een hoop gedoe in de toekomst te voorkomen zou dat wellicht voor Friesland ook een oplossing zijn.

Ouder/kind huis valt onder de Scope van Wonen en is daarbinnen een apart product.

 

 

Algemeen

Wat is jullie visie over hoe de gezamenlijke financiering, als er sprake is van passend onderwijs waarbij een forse zorgbehoefte is, kan worden opgepakt? En welke stappen hebben jullie daarin genomen?

Onderwijs valt niet onder Specialistische Jeugdhulp en wordt niet bekostigd vanuit de middelen vanuit de Jeugdwet.

Hoe wordt de verbinding gemaakt met de andere sociale wetten om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip dreigen te vallen?

In de beleidskaders kennen we prioriteit toe aan integraliteit. In de uitvoering wordt systemisch werken van de professionals gevraagd.

Brengt u tariefonderscheid aan tussen zorgaanbieder A en B?

Het kostprijs-onderzoek loopt op dit moment nog. U wordt hierover geïnformeerd.

Komt er een verschil in tarifering tussen vrij-gevestigden en instellingen?

Het kostprijs-onderzoek loopt op dit moment nog. U wordt hierover geïnformeerd.

 

Overige vragen die in de te publiceren aanbestedingsdocumenten worden toegelicht

 • Kunt u aangeven hoe de Opt-Out-regelingen er in 2022 uit gaat zien?
 • U maakt onderscheid tussen aanbieder A en B. Ook dat B aanbieders tevens A aanbieder kunnen worden. Betekent dit, dat stel dat B aanbieders dit wensen, dit afgaat van het oorspronkelijk aantal A aanbieders?
 • U heeft aangegeven dat een deel van de jeugdzorg onder de Wmo zal gaan vallen. Kunt u aangeven welke zorg dat is?
 • Hoe definieert u diagnostiek?
 • U geeft aan dat diagnostiek tot problemen leidt. Kunt u aangeven op welke problemen u doelt?
 • Hoe definieert u de-medicaliseren?
 • Hoe verhoudt de-medicaliseren zich volgens u tot diagnostiek en eventuele classificatie?
 • Hoe gaat u onderwijsproblemen en jeugdhulp in de praktijk onderscheiden? In de start van het nadenken over de jeugdhulp via de gemeenten was het zo, dat u wilde ‘ontschotten’. Het weer opnieuw invoeren van een ‘harde knip’ doet kinderen en jeugd mogelijk tekort. Het heeft meerwaarde te integreren als het gaat om diagnostiek en behandeling.
 • U geeft aan de zorg in drie clusters te willen verdelen. Hoe ziet u dit uitgewerkt zowel in de praktijk als administratief? Hoe moeten zorgverleners dit aanpakken? Dit omdat, over het algemeen, deze drie vormen erg door elkaar lopen.
 • Het perceel Wonen lijkt nu los te staan van Specialistische Jeugdhulp en voornamelijk gericht op pleegzorg en kleinschaligheid. Kan SDF dit nog iets meer toelichten?

Op basis van huidige ambtelijke uitwerking kan deze informatie nog worden herzien.

Terug naar projectpagina inkoop jeugdhulp 2022.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?