Huiselijk geweld en kindermishandeling

De gevolgen van Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn vaak levenslang merkbaar. Daarom werken alle Friese gemeenten en ketenpartners samen aan duurzame oplossingen. Het doel is om zowel slachtoffers als daders goed in beeld te krijgen om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. De samenwerking en oplossingsrichtingen zijn vastgelegd in het Fries actieplan ‘Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties’. Het Fries actieplan is in februari 2020 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden namens alle Friese gemeenten.

Landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’

In 2018 is het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’  opgesteld. Hierin staan maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

Het programma richt zich op drie actielijnen:

  • Eerder en beter in beeld
  • Stoppen en duurzaam oplossen
  • Extra aandacht voor specifieke groepen.
Projectleider Fryslân

Het projectleiderschap 'Geweld hoort nergens thuis' is bij Sociaal Domein Fryslân belegd om te komen tot een regionale uitrol van het landelijk programma. Daarbij wordt aangesloten bij de verschillende deelprojecten die in Fryslân zijn gestart.

Friese speerpunten

In onderstaand schema staan de speerpunten die extra aandacht verdienen. Het multi- en interdisciplinair samenwerken vormt de kapstok voor het Fries Actieplan.

stroomschema Fries actieplan

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?