AndersOm Thuisbegeleiding

Vestigingsadres

AndersOm Thuisbegeleiding
Noorderstaete 24
9402 XB Assen
Nederland

Telefoon
Zorggebied en Specialisme

Wachtlijst: niet vermeld.

Andersom Thuisbegeleiding biedt alleen ambulante begeleiding.

Ondersteunt de volgende profielen
OP 1 - Verbeteren psychosociaal functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 2 - Verbeteren functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 3 - Vergroten opvoedingsvaardigheden ouders met een beperking
OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders
OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
OP 6 - Multiproblematiek binnen het gezin
OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking
OP 9 - Begeleiding bij lichamelijke beperking
OP 10 - Het jonge kind (0-6 jaar)
ThuisPLUS 2018
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

ja wij hebben de beschikking over een aantal orthopedagogen. Daarnaast werken wij met voornamelijk HBO professionals

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

Transparantie vinden wij een groot goed. Wij willen graag zo veel mogelijk in overeenstemming doen met ouders . Wij vinden het heel belangrijk om ouders van cliënten mee te laten denken, met jeugdigen werken nemen wij altijd het systeem mee. Het kind kan niet alleen een verandering doormaken, ook ouders moeten hierin mee. Tevens kent de ouder zijn/haar kind het beste, we maken gebruik van elkaar om het juiste te doen voor de jeugdige

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

Voor AndersOm Thuisbegeleiding komt de jeugdige en zijn ouders op de eerste plaats wij streven ernaar om de  zo kort mogelijk te begeleiden waardoor onze cliënten zo snel mogelijk weer (deels) kan functioneren in de maatschappij. Ook mensen die problemen ondervinden bij maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, hebben deels een eigen verantwoordelijkheid (ouders) voor de situatie waarin zij verkeren, en eigen kracht, de één iets meer en de ander iets minder om de eigen situatie te verbeteren. Inzicht wordt ontwikkeld juist door eigen kracht.

Deze restcapaciteit is het uitgangspunt voor het leveren van de zorg. Dit komt tot uitdrukking in de wijze waarop wij met onze cliënten omgaan. Bij deze visie gaat het er om dat de cliënt in belangrijke mate zelf richting geeft aan de zorg en begeleiding die er nodig is. Zij bepalen zelf aan welke doelen ze willen werken.  Belangrijk daarbij is dat cliënt en thuisbegeleider een gelijkwaardige positie innemen en in dialoog met elkaar de begeleiding en ondersteuning vorm geven.  Hierbij komt vaak een derde partij bij, namelijk de mantelzorgers. Eer een cliënt de hulp van buitenaf inroept is er vaak al het een en ander georganiseerd vanuit diens ‘systeem’ en zijn er mantelzorger(s) actief. Het is derhalve cruciaal om het systeem te betrekken. En te signaleren wanneer de mantel overbelast dreigt te worden. 
 

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

Wanneer er op een minderjarige ingezet word, worden doelen die behaald moeten worden met jeugdige besproken. [ dit is natuurlijk wel leeftijdsafhankelijk]. Daarbij vinden wij het belangrijk om het hele systeem erbij te betrekken. Afhankelijk van de leeftijd en problematiek vinden wij het belangrijk dat de regie in deze bij de jeugdige ligt, mits dit mogelijk is. Daarnaast is het belangrijk om met een eventuele collega behandelaar op 1 lijn te zitten en zal ook deze meegenomen worden in de Hulpverlening

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

Wij werken met vasts schaduwbegeleiders waardoor de jeugdige en diens ouders met zo weinig mogelijk verschillende mensen te maken krijgt. Daarnaast is er een vasts intaker die overstijgend meekijkt. Door het werken met schaduwbegeleiders die bekend zijn bij jeugdige en ouders blijft de continuïteit gewaarborgd. 

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

Wij zetten de cliënt centraal en werken vanuit de behoefte van de cliënt. 

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

Wij hanteren een empathische werkwijze waarbij wij werken vanuit de doelen die de cliënt stelt. Hierbij vullen onze thuisbegeleiders niet in vanuit eigen waarden en normen. 

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

afspraken worden altijd met cliënt overleg. Onze medewerkers zijn professionals en zullen ook communicatie en bejegening professioneel benaderen. Communicatie zal altijd op het niveau van de cliënt zijn, hierin sluiten wij aan bij de cliënt. Wanneer cliënt vind dat hij/zij onjuist bejegend word kan hij/zij dit kenbaar maken bij intaker, intaker is altijd inhoudelijk op de hoogte. 

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

Wij werken volgende de privacy wet, Gegevens versturen wij versleuteld en of via een beveiligde lijn i.h.k.v. de wet data lek. Client tekent een machtigingsformulier met wie er contact opgenomen mag worden, er wordt transparant gewerkt dus cliënt weet altijd wat wij doen en met wie wij in gesprek gaan en waarom. Veiligheid van kinderen staat hierbij voorop en is voorliggend

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

Wij zijn in het bezit van een HKZ keurmerk. Werken met interne audits, pilots met de menselijke maat. Clienttevredenheidsonderzoeken worden ook gedaan door derden.