Ad Rem Coaching

Vestigingsadres

Ad Rem Coaching
Noorderend 53
9207 AK Drachten
Nederland

Telefoon
Zorggebied en Specialisme

Geen wachttijd bekend op website.

Adrem Zorggroep biedt ambulante jeugdhulp (thuis bij het gezin).

Ondersteunt de volgende profielen
OP 1 - Verbeteren psychosociaal functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 2 - Verbeteren functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 3 - Vergroten opvoedingsvaardigheden ouders met een beperking
OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders
OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
OP 6 - Multiproblematiek binnen het gezin
OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking
OP 8 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking en gedragsproblemen
OP 10 - Het jonge kind (0-6 jaar)
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

Binnen Ad Rem Coaching zijn alle medewerkers een HBO geschoold met uitstroomprofiel jeudzorg welke allen terug te vinden zijn in de SKJ registratie. Tevens zijn de meeste werknemers ook werkzaam bij andere grote jeugzorg instellingen wat maakt dat de expertise op verschillende zorg gebieden groot is. Doormiddel van casuistiek leert men van elkaars vakgebied. Als voorbeeld nemen we Verpleegkundigen, MDFT therapeuten, Ambulante Spoedhulp werkers en psychologen. 

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

Vanaf het moment van aanmelding staan ouders en jeugdigen centraal. Zij kunnen hun problematiek het beste in kaart brengen. Ze worden vanaf het begin  meegenomen in de gewenste ondersteuning. Ouders en jeugdigen stellen gezamenlijk met de ambulant hulpverlener doelen en werken vanaf de start gezamenlijk met de ambulant hulpverlener aan oplossingen. Ouders en jeugdigen bepalen het tempo van de ondersteuning. Ad Rem Coaching sluit aan bij het veranderingsproces van het gezin.

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

Na de start vinden er regelmatig evaluaties op het begeleidingsplan plaats. Altijd met ouders en hun jeugdige en vaak gezamenlijk met de aanmelder. Tijdens deze evaluaties wordt de tevredenheid en de vaardigheden van de ambulant hulpverlener getoetst. Bij afsluiting krijgen ouders en hun jeugdige een exit vragenlijst waarin het item 'of de client zich gehoord voelt' gesteld wordt. Deze vragenlijsten worden besproken tijdens het multi disciplinair overleg en wordt er gekeken hoe de zorg een volgende keer nog beter in te zetten. 

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

Ad Rem Coaching hanteert een systemische aanpak. Hierin wordt een minderjarig ook meegenomen in de gezinsgesprekken.

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

Wanneer er binnen Ad Rem Coaching iemand uitvalt wordt er binnen het team gekeken naar een gepaste oplossing. Door de casuistiek kennen onze hulpverleners de verschillende casus wat maakt dat bij uitval of vakantie zij kunnen inspringen wanneer dit nodig geacht wordt. Ad Rem Coaching vindt een match tussen zorgvrager en zorgaanbieder zeer belangrijk.

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

Doordat Ad Rem Coaching ambulante ondersteuning biedt komen we in de thuis situatie van de client terecht.

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

Vanuit de visie en missie van Ad Rem Coaching staat het gezinssysteem centraal. Bij aanvang van de hulpverlening wordt dit ook doormiddel van doelen inzichtelijk gemaakt.

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

Bij aanvang van de begeleiding worden er afspraken gemaakt over de communicatie tussen zorgvragen en zorgaanbieder. Binnen Ad Rem Coaching houden we onze clienten per telefoon en email op de hoogte.  Ook bieden we onze clienten de gelegenheid ons te ' whats appen'. Alle hulpverleners zijn bekend met het privacyreglement van de client.  Werknemers binnen Ad Rem Coaching werken vanuit contact, transparant, direct, sluiten aan en hanteren een laagdrempelige aanpak waardoor veel doelgroepen de juiste zorg kunnen krijgen.

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

Binnen Ad Rem Coaching maken we gebruik van een document waarop de client wel of niet toestemming geeft, van het delen van informatie met ketenpartners. Daarnaast wordt er buiten de organisatie geen client informatie gedeeld. De client krijg vooraf altijd te horen of er informatie gedeeld moet worden.

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

Remko Jan van Dijk, Ad Rem Coaching heeft het Kiwa keurmerk. Client tevredenheidsonderzoek doen wij intern.