´t Zuider Stee

Vestigingsadres

´t Zuider Stee
Het Zuid 28
9203 TD Drachten
Nederland

Telefoon
Ondersteunt de volgende profielen
ThuisPLUS 2018
ThuisPLUS A - Basis/Stabilisatie
ThuisPLUS B - Training
Logeren
Intramuraal Beschermd Wonen 2018
Pakket A - duurzaam: basis
Pakket B - training
Pakket C - duurzaam: gedrag
Pakket D - duurzaam: somatiek
Verblijf kind bij ouder in Beschermd Wonen
OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking
OP 8 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking en gedragsproblemen
ThuisPLUS-Jeugd component
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

<p>Medewerkers zijn MBO en HBO geschoold</p>

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

<p>Cliënten hebben een eigen bijdrage in het maken van hun doelen, nemen deel aan leefplan bespreking en mogen deelnemen aan de bewonersvergadering.</p>

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

<p>In de persoonlijke gesprekken die er plaats vinden met cliënten en tijdens het evalueren van de doelen. Tevens is er een cliënt tevredenheidsonderzoek</p>

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

<p>Wij geven geen behandeling, maar begeleiden cliënten.</p>

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

<p>Naast een persoonlijk begeleider heeft ieder cliënt een schaduw begeleider. Bij zorg inhoudelijk vragen kan er teruggevallen worden op de locatieleiding of zorgmanager</p>

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

<p>Iedere cliënt heeft een eigen appartement en kan die inrichten op eigen wijze. Verder komt de client gerichte omgeving terug binnen de verschillende leefgebieden waarbij gekeken wordt welke doelen, ondersteuning en/of begeleiding hierin nodig is.</p>

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

<p>Er wordt gewerkt met doelen vanuit en in samenwerking met de cliënt. Eigen inbreng tijdens bewonersoverleg. Visie van de organisatie</p>

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

<p>Zorg voor cliënten staat centraal. Hierin zijn bejegening en communicatie aanwezig. Persoonlijk aandacht niet alleen tijdens de geplande gespreksmomenten, maar door de gehele dag heen, zoals gezamenlijk koffie/thee drinken. Communicatie middels persoonlijk gesprek en aandacht, tel contact/ondersteuning, bewonersoverleg, nieuwsbrief, persoonlijk contact in de wandelgang.</p>

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

<p>Wanneer er overleg is dan zoveel mogelijk met cliënt erbij of samen met mentor of gewaarborgde hulp. Indien een cliënt niet bij aanwezig kan of wil zijn dan alleen een overleg met toestemming van cliënt of mentor.</p>

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

<p>ja</p>