Zwat Werkplaats B.V.

Vestigingsadres

Zwat Werkplaats B.V.
Het Blauwgras 2 A
9203 HM Drachten
Nederland

Postadres

Zwat Werkplaats B.V.
Postbus 730
9200 AS Drachten
Nederland

Telefoon
Email
Zorggebied en Specialisme

Wachtlijst: geen.

Zorglocatie

Autowerkplaats
Het Blauwgras 2A
9203 HM Drachten
Nederland

Houtwerkplaats
Moleneind ZZ 95-5
9203 ZX Drachten
Nederland

Ondersteunt de volgende profielen
OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders
OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
OP 6 - Multiproblematiek binnen het gezin
OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking
OP 8 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking en gedragsproblemen
OP 9 - Begeleiding bij lichamelijke beperking
ThuisPLUS-Jeugd component
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

Begeleiding / leiding gevende zijn HBO Zorg geschoold

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

Dagbesteding is een maatproduct, waarbij in samenspraak met cliënt, ouders, andere betrokken dienstverleners wordt gekeken naar competenties en interesses, deze worden verwerkt bij het samenstellen van een zinvolle dagbesteding die aansluit bij belevingswereld en interesse van de cliënt.

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

D.m.v. periodieke evaluaties, wordt er uitgevraagd of zorgvraag en aanbod nog op elkaar afgestemd zijn en zonodig aangepast.

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

Indien er behandeling ingezet is, zullen wij met betrokkenen in gesprek gaan om zo leerdoelen als doorlopende leerlijn in dagbestedingssetting voort te zetten.

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

Door regelmatig rapporteren door alle betrokken kan informatie over wat er speelt snel en efficiënt gedeeld worden en weten alle betrokken afspraken en leerdoelen. Bij afwezigheid van een betrokkene, zijn gemaakte afspraken altijd direct inzichtelijk.

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

Onze zorg kenmerkt zich doordat er op cliënt niveau gekeken wordt naar competenties en zorgvraag, hierop wordt het aanbod constant aangepast.

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

Zorgplannen worden constant aangepast en bijgesteld, dit gebeurd in samenspraak met cliënt, zorg wordt vraag gestuurd ingericht.

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

In onze protocollen zijn gedragsregels jegens cliënten vastgelegd en worden deze door directie geëvalueerd en beoordeeld, ook cliëntenraad wordt daar bij betrokken en geeft directie en leidinggevende input en verbeterpunten.

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

In het kader van ISO 9001 zijn wij gehouden aan regels die privacy borgen, er wordt gewerkt met toestemmingsverklaringen en gewerkt met een zwaar beveiligde ICT omgeving.

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

Ja