Aardema thuiszorg

Vestigingsadres

Aardema thuiszorg
Schoterlandseweg 104
8414 LZ Nieuwehorne
Nederland

Telefoon
Ondersteunt de volgende profielen
ThuisPLUS 2018
ThuisPLUS A - Basis/Stabilisatie
ThuisPLUS B - Training
Logeren
Intramuraal Beschermd Wonen 2018
Pakket A - duurzaam: basis
Pakket B - training
Pakket C - duurzaam: gedrag
OP 1 - Verbeteren psychosociaal functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 2 - Verbeteren functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 3 - Vergroten opvoedingsvaardigheden ouders met een beperking
OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders
OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
OP 6 - Multiproblematiek binnen het gezin
OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking
OP 8 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking en gedragsproblemen
OP 10 - Het jonge kind (0-6 jaar)
ThuisPLUS-Jeugd component
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

Al onze medewerkers voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en zijn  gediplomeerd en geregistreerd bij vereiste instanties. De kwaliteitskeurmerken en beschrijvingen staan vermeld op onze website (HKZ).

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

Wij hebben een cliëntenraad welke elk kwartaal geraadpleegd wordt omtrent relevante zorgbegeleiding vraagstukken. Daarnaast laten we de ouders en cliënten meedenken over alle aspecten van de aangeboden hulp en/of zorg. We praten liever met hen dan over hen. Tijdens een intakegesprek is hun informatie leidend in het traject.

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

We zijn voortdurend in gesprek met de de cliënt (of diens ouders) en checken met regelmaat of we met elkaar nog steeds de goede dingen goed doen. Wij houden klanttevredenheidsonderzoeken, onze cliënten waarderen ons tot op heden met een 8,8. De aanbevelingen uit deze onderzoeken worden verwerkt in onze manier van zorg verlenen.

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

Zo veel mogelijk laten we de minderjarigen meedenken over alle aspecten van de aangeboden hulp en/of zorg. We praten liever met hen dan over hen. Ook de minderjarige cliënten weten steeds wat we doen en we doen niets zonder hun fiat.

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

Binnen onze organisatie hebben we meerdere bevoegde en bekwame mensen in alle disciplines die van elkaar behandelingen of begeleidingen over kunnen nemen, alleen indien echt nodig.

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

Dat zijn we zeker! We spreken zoveel mogelijk met de cliënt (en/of diens ouders) over de dingen die we doen, we doen niets wat de cliënt niet weet. Uit ons klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat men erg tevreden is. 

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

Dat merkt de cliënt aan de manier waarop wij hem/haar vanaf het begin betrekken bij de dingen die we doen. De cliënt tekent voor zijn eigen begeleidingsplan en met regelmaat evalueren we dat (en stellen we eventueel bij).

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

We hebben zo veel mogelijk face tot face contact met de cliënt en we hebben zijn begeleidingsplan altijd als uitgangspunt. Wij zijn telefonisch dagelijks bereikbaar.

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

We hebben een beroepsgeheim en daarnaast tekent iedere werknemer bij ons een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast voldoen we aan alle wettelijke vereisten ten aanzien van privacy van de cliënt en zijn we HKZ gecertificeerd.

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

ja. We hebben alle kwaliteitsprotocollen vanuit de HKZ beschreven.