Zorggroep Liante

Vestigingsadres

Zorggroep Liante
Brink 1-103
8431 LD Oosterwolde
Nederland

Postadres

Zorggroep Liante
Postbus 116
8430 AC Oosterwolde Fr
Nederland

Telefoon
Ondersteunt de volgende profielen
Intramuraal Beschermd Wonen 2018
Pakket A - duurzaam: basis
Pakket B - training
Pakket C - duurzaam: gedrag
Pakket D - duurzaam: somatiek
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

<p>Ja, de medewerkers zijn professioneel deskundig, werken volgens landelijke richtlijnen, beschikken over de vereiste kennis, deskundigheid, registraties en diploma's. Zorggroep Liante werkt samen met relevante organisaties in de keten.&nbsp;</p>

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

<p>Er wordt dagelijks met de cliënt afgestemd over de te verlenen zorg en diensten en 2x per jaar extra over het beleid rondom hun wensen, zorg en behandeling. Zorggroep Liante werkt met Elektronisch Clienten dossier en het Mantelzorgportaal "Carenzorgt".&nbsp;<br />
Medezeggenschap vanuit Centrale en lokale cliëntenraden. Aanvullende vormen van medezeggenschap zijn in ontwikkeling passend bij onze nieuwe strategie "Persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen in een vertrouwde omgeving".</p>

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

<p>De cliënt staat bij ons centraal, wat ook betekent dat er geluisterd en afgestemd wordt met de cliënt en diens omgeving. Afspraken hierover worden vastgelegd (en geëvalueerd) in het zorgleefplan van de cliënt.&nbsp;</p>

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

<p>n.v.t.</p>

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

<p>Continue aanwezigheid van zorgverleners. &nbsp;Huisarts is behandelaar en op afroep beschikbaar, ook via dokterswacht.</p>

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

<p>We zijn in staat een persoonlijke band met cliënten op te bouwen.&nbsp;<br />
We verdiepen ons in het levensverhaal en de persoonlijke situatie van de cliënt. Cliënten verblijven in een herkenbare en veilige woonleefomgeving waar ze zich zoveel mogelijk thuis voelen.&nbsp;<br />
We werken op basis van een verstandhouding van gelijkwaardigheid.<br />
Gezondheidsrisico's zijn in beeld en worden via het zorgleefplan gemonitord.&nbsp;</p>

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

<p>Door de dagelijkse omgangsvormen; de cliënt staat centraal en voelt zich bij ons thuis. Persoonlijke zorg is geborgd via het zorgleefplan. &nbsp;<br />
Wij werken aan een cultuur van leren en verbeteren.<br />
&nbsp;</p>

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

<p>Onze medewerkers zijn gericht op het geven van adequate en volledige informatie. We gebruiken hiervoor passende middelen, die begrijpelijk zijn voor de cliënt.&nbsp;<br />
We streven na cliënten met respect te benaderen en staan open voor elkaar. &nbsp;We zijn makkelijk aan te spreken en we zijn bereikbaar voor de ander.&nbsp;<br />
Ons mantelzorgportaal "Carenzorgt" om ook mantelzorgers bij de zorg te betrekken.&nbsp;</p>

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

<p>De privacywetgeving wordt gehanteerd. Gegevens van de cliënt zijn niet voor derden zichtbaar. Zorgleefplan is een elektronisch clienten dossier en afgeschermd.</p>

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

<p>Ja, voor beide punten. Zorgroep Liante werkt conform het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en onder meer met de protocollen van Vilans. Periodiek wordt de cliënttevredenheid onderzocht. Overeenkomstig &nbsp;onze nieuwe strategie ontwikkelen wij momenteel methodiek voor kort cyclische client ervaringsmetingen waarin de dialoog met de cliënt voorop staat.&nbsp;</p>