't Hummelhûs

Vestigingsadres

't Hummelhûs
Schoterlandseweg 135
8413 NH Oudehorne
Nederland

Telefoon
Ondersteunt de volgende profielen
OP 1 - Verbeteren psychosociaal functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 2 - Verbeteren functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders
OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
OP 6 - Multiproblematiek binnen het gezin
OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking
OP 8 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking en gedragsproblemen
OP 9 - Begeleiding bij lichamelijke beperking
OP 10 - Het jonge kind (0-6 jaar)
ThuisPLUS-Jeugd component
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

Professionaliteit staat voorop. Personeel (HBO-ers en/of mbo-ers niveau 4) wordt geselecteerd op grond van hun pedagogische opleiding of achtergrond. Met regelmaat worden cursussen en trainingen gevolgd om hun kennis te vergroten en onderhouden. HBO-ers worden aangemeld bij SKJ.

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

Er is een cliëntenraad opgesteld waarin ouders hun inspraak kunnen geven. Zij kunnen onder andere meedenken over de invulling van ouderavonden, verbeterpunten aandragen om de klanttevredenheid te waarborgen. Zij komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar, waarvan 2 keer samen met de ondernemer of coördinator.

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

Er zijn vaste contactmomenten, na 3 maand wordt de start geëvalueerd en jaarlijks zijn er evaluatiegesprekken. Er is daarnaast veel ruimte voor overdracht en elke vraag wordt hierin serieus genomen. Wanneer hier verbeterpunten uitgehaald kunnen worden, dan worden deze schriftelijk vastgelegd en opgepakt.

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

Wij maken een begeleidingsplan. Deze wordt met ouders besproken en bij goedkeuring door ouders ondertekend. Wanneer behandeling nodig is, kunnen wij hierin niet voorzien en vindt dit extern plaats.

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

Per onderdeel van de zorg die we leveren is er een coördinator die de continuïteit waarborgt en op hoofdlijnen aanstuurt en vervanging regelt. Binnen elk begeleidingsteam kan men elkaar vervangen en scherp houden door in combinaties van minimaal 2 personen te werken.

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

De cliënt staat centraal en we streven naar maatwerk, met inachtneming van onze mogelijkheden en kwaliteiten. Elke zorgvraag is uniek en daarmee dus elke begeleiding ook. Voor het jonge kind is de omgeving en inrichting van 't Hummelhûs stimulerend en uitdagend voor de ontwikkeling.

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

Er wordt naar de cliënt geluisterd. Hij/zij wordt met respect behandeld en serieus genomen. Er wordt allereerst geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensband en van daaruit wordt er gekeken naar groeimogelijkheden. Daarbinnen heeft elk groeiproces zijn eigen tijdspad.

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

We vinden het belangrijk dat we iedereen met hetzelfde respect behandelen, daarom hebben we dit ook opgenomen in onze visie. Iedereen moet zich gehoord voelen en van daaruit kunnen we een relatie opbouwen. In elke nieuwsbrief wordt vermeld op welke manier ouders in contact kunnen komen met 't Hummelhûs.

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

Iedere werknemer heeft een privacyreglement getekend. Daarnaast kunnen zij pas toegang krijgen tot de digitale dossiers door toestemming te verkrijgen van de ondernemer of coördinator.

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

Ja en nee. Wij zijn aangesloten bij Federatie Landbouw en Zorg en volgen hun kwaliteitssysteem 'kwaliteit laat je zien' . Hieruit komen onder meer onze kwaliteitsprotocollen voort. Jaarlijks voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek uit, onder de ouders en cliënten.