Zorggroep Hof en Hiem

Vestigingsadres

Zorggroep Hof en Hiem
De Oergong 2
8521 GA Sint Nicolaasga
Nederland

Postadres

Zorggroep Hof en Hiem
Postbus 244
8500 AE Joure
Nederland

Telefoon
Ondersteunt de volgende profielen
ThuisPLUS 2018
ThuisPLUS A - Basis/Stabilisatie
Intramuraal Beschermd Wonen 2018
Pakket A - duurzaam: basis
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

<p>De Persoonlijk Begeleiders zijn gediplomeerd voor de landelijk erkende opleiding Eerst Verantwoordelijke Verzorgende en deskundig omdat zij vanuit hun beroepscompetenties de wensen en behoeften van de cliënt voorop stellen in het Zorg leefplan en afstemmen met andere partners in het netwerk.</p>

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

<p>Cliënten denken mee over hun Zorg leefplan: dag invulling, taken (klussen) binnen het woonzorgcentrum. De cliënt bespreekt met zijn PB-er de tevredenheid over de dag invulling en de kwaliteit van leven. Rekening houden met mensenwensen staat voorop: er heerst een huiselijke en gulle sfeer, om cliënten het echte thuisgevoel te geven.</p>

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

<p>Luisteren gebeurt bij het opstellen van het Zorg leefplan dat de cliënt samen met de PB-er maakt. De cliëntervaringen worden door het instrument ‘Mijn verbetermeter’ geïnventariseerd. De lokale cliëntenraad vertegenwoordigt ook de cliënten van BW. Naasten worden met instemming van de cliënt betrokken bij de bespreking van het Zorg leefplan.</p>

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

<p>n.v.t.</p>

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

<p>Zorgcontinuïteit wordt gewaarborgd door 24/7 aanwezigheid van professionele beroepsbeoefenaren, zoals PB-er, verpleegkundigen niveau 4 en 5, en verzorgenden IG. De zorgverleners kennen de achtergrond en levensgeschiedenis van de cliënt. De cliënt heeft een Elektronisch cliëntendossier. Multidisciplinaire samenwerking onder andere met de huisarts garandeert goede zorg voor de cliënt.</p>

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

<p>De zorgorganisatie faciliteert een goede en veilige woonplek die belangrijk is voor het welbevinden van cliënten, waarbij een beroep wordt gedaan op de mogelijkheden en wensen van de cliënten binnen de lokale samenleving. Flexibele ondersteuning en steun van eventuele naasten maken daar deel van uit.</p>

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

<p>De cliënt merkt door een persoonsgerichte aanpak dat zijn belang voorop staat, doordat woonwensen en behoeften regelmatig ter sprake komen, waarbij de cliënt mogelijkheden heeft deze verder te ontwikkelen. De zorgverlener heeft inlevingsvermogen, empathie, begrip en respect voor de normen en waarden van de cliënt.</p>

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

<p>Een goede communicatie en bejegening uit zich in het contact van de PB-er en andere zorgverleners met de cliënt. Er is een hartelijke sfeer en er is oog voor de specifieke behoeften van de cliënt. De PB-er spreekt de cliënt aan op de manier die hij prettig vindt.</p>

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

<p>De cliënt heeft een eigen appartement, waarin zijn privacy gewaarborgd is. Het Zorg leefplan in het ECD heeft een digitale privacy met als uitgangspunt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er wordt niet over de cliënt gesproken maar met de cliënt.</p>

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

<p>De organisatie heeft het kwaliteitsbeleid geborgd en meldt incidenten en volgt de vereisten van de Wkkgz. Er is een meldcode (ouderen)mishandeling. Door middel van het instrument 'Mijn verbetermeter' worden de ervaringen van cliënt met zorg en ondersteuning gemeten. Er is een aandachtfunctionaris voor de groep BW.</p>