Antonius Zorggroep

Vestigingsadres

Antonius Zorggroep
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek
Nederland

Postadres

Antonius Zorggroep
Postbus 20.000
8600 BA Sneek
Nederland

Telefoon
Ondersteunt de volgende profielen
OP 1 - Verbeteren psychosociaal functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 2 - Verbeteren functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 3 - Vergroten opvoedingsvaardigheden ouders met een beperking
OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders
OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
OP 6 - Multiproblematiek binnen het gezin
OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking
OP 8 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking en gedragsproblemen
OP 9 - Begeleiding bij lichamelijke beperking
OP 10 - Het jonge kind (0-6 jaar)
ThuisPLUS-Jeugd component
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

<p>BIG geregistreerde professionals (GZ psycholoog en/of Klinisch Psycholoog/psychotherapeut). Waar de professional de BIG registratie nog niet heeft, werkt deze altijd onder wekelijkse supervisie van een BIG professional.</p>

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

<p>Diagnostiek resulteert in een behandelplan dat wordt toegelicht aan patiënt en ouders. In het dossier wordt aangetekend de beschrijvende diagnose, behandelopties, doel van de behandeling, methode en vorm (waaronder rol van ouders) en op welke wijze er geëvalueerd zal gaan worden. Ook wordt aangemerkt wat te doen in geval van crisis en op welke wijze er gerapporteerd zal worden over het behandelcontact. Deze punten dienen te worden besproken met patiënt en ouders en dat wordt als zodanig ook aangemerkt in het dossier. De afdeling Medische Psychologie heeft mede daartoe ook de nodige patiëntinformatiefolders vorm gegeven met daarin uitleg over stoornis en/of behandelvorm.</p>

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

<p>Goed luisteren en in contact zijn is zeer wezenlijk onderdeel van ons vak. Ouders van patiënten worden altijd uitgenodigd voor intake. Daarbij geld uiteraard wel de WGBO die een patiënt van 16+ ruimte laat een eigen hulpverleningscontract aan te gaan zonder betrokkenheid van ouders. Waar mogelijk streven we ernaar ouders rol te geven. Aantonen dat we goed luisteren naar de patiënt zou moeten blijken uit patiënttevredenheidenquête.</p>

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

<p>Het kind is de verwezen patiënt en daarmee ligt focus daar. Uiteraard functioneert een kind in de context van een gezinssysteem en kan behandeling meer daarop gericht moeten zijn. Dat zal als zodanig na afronding van de diagnostiek met ouders en kind gedeeld worden.</p>

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

<p>Binnen de vakgroep Medische Psychologie dragen drie zorgprofessionals de zorg voor kinderen en jeugdigen en hun ouders. Daarmee is er een goede bezettingsgraad. Afwezigheid ten behoeve van vakantie geschiedt in overleg en afstemming. De organisatie onderschrijft belang en betekenis van het medisch psychologisch vak ten behoeve van de patiënt en draagt bij in het hoog houden van professionele zorgstandaard door faciliteren van opleiding naar specialistisch NIVO.</p>

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

<p>Ja. Participatie door de cliëntenraad.</p>

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

<p>Er wordt op de afdeling Medische Psychologie vraaggestuurd gewerkt. De patiënt krijgt bij intake de vraag gesteld welke hulpvraag hij/zij heeft en waaruit de behoeften bestaan. Door regelmatige patiënttevredenheidsenquête informeert de vakgroep zich of de patiënt zich goed bediend ziet.</p>

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

<p>Patiënt wordt bij intake gewezen via de folder danwel de link naar de website op rechten en plichten. Opgestelde rapportage daarvan krijgen ouder en kind veelal afschrift en zeker op verzoek. Professionals zijn in het kader van de wet BIG verplicht tot herregistratie en daarmee zeer regelmatige scholing waarmee professionaliteit zich getoetst en hooggehouden ziet.</p>

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

<p>Gescheiden dossiervoering afgeschermd voor de rest van de organisatie. De vakgroep logt regelmatig wie inzage recht heeft.</p>

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

<p>Ja.&nbsp;</p>