Addenda-Fryslân

Vestigingsadres

Addenda-Fryslân
Lytsegeast 59
9255 LJ Tytsjerk
Nederland

Ondersteunt de volgende profielen
OP 1 - Verbeteren psychosociaal functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 2 - Verbeteren functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 3 - Vergroten opvoedingsvaardigheden ouders met een beperking
OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders
OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
OP 6 - Multiproblematiek binnen het gezin
OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking
OP 9 - Begeleiding bij lichamelijke beperking
OP 10 - Het jonge kind (0-6 jaar)
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

De deskundigheid van de behandelaar is heel breed en bevat de volgende kennis- en ervaringsgebieden: ontwikkelingsproblematiek, leerproblematiek, gedragsproblematiek. Denk daarbij ook aan kennis van hoog sensitiviteit, hoogbegaafdheid, autisme spectrumstoornissen, adhd e.d. Maar ook wordt er ondersteuning gegeven bij opvoedingsproblematiek, rouw, pestproblematiek, trauma's e.d.

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

In alles mogen cliënten (en mensen die met hun problematiek te maken hebben) meedenken en zo nodig meebeslissen omdat zij het beste weten wat bij hen past en waar zij zich goed bij voelen. Als deskundige heeft de behandelaar een soort "gereedschapskist" maar geven de cliënten aan welk gereedschap zij denken te kunnen gebruiken.

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

Het luisteren naar cliënten en aangeven dat zij begrepen worden is de start van de behandeling. Na elke sessie wordt er ook een formulier ingevuld waarin de cliënt gevraagd wordt of hij tevreden is over die sessie. Aan het begin van elke sessie wordt gevraagd of er belangrijke dingen zijn die de cliënt eerst wil bespreken. De cliënt heeft (natuurlijk in samenwerking met de behandelaar) zoveel mogelijk de regie over zijn eigen proces.

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

Als het mogelijk is, wordt aan kinderen gevraagd of zij mee willen denken in de behandeling en of zij kunnen aangeven wat zij nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

Addenda-Fryslân heeft afspraken met andere kleine eerstelijns praktijken om bij ziekte de cliënten te kunnen opvangen.

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

Letterlijk: Ruimte, waarin cliënten zich veilig voelen en die er aangenaam en verzorgd uit ziet. Kopje koffie of thee, limonade en water.
Figuurlijk: Persoonlijke aandacht!
Steeds zal de behandelaar afstemmen op wat de cliënt nodig heeft. Waar hij/zij zich prettig bij voelt en ook het tempo van de te nemen stappen wordt overlegd met de cliënt. Uiteraard worden bij de behandeling van kinderen de ouders/verzorgers nauw bij de behandeling betrokken.

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

De cliënt merkt dat zijn belang voorop staat door de wijze waarop de cliënt door de behandelaar wordt benaderd. Open, laagdrempelig en empathisch! In het opstellen van het behandelplan heeft de cliënt de belangrijkste stem. Samen met de cliënt wordt een "maatwerk" traject opgesteld, waarbij de cliënt zich goed moet voelen.

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

Grote bereikbaarheid via mail en telefoon, maar ook in het face-to-face contact staat de mening van de cliënt en zijn/haar problematiek centraal. De cliënt krijgt alle gelegenheid en wordt aangemoedigd om zijn problematiek zo goed mogelijk te uiten c.q. onder woorden te brengen. In alle opzichten worden de cliënten bij Addenda-Fryslân met respect en vol vertrouwen tegemoet getreden.

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk besproken en vastgelegd binnen een extreem beveiligde digitale werkomgeving. De cliënt moet schriftelijk toestemming verlenen om zijn/haar gegevens te delen met bijv. de huisarts, bedrijfsarts, etc. Dossiers van de cliënten worden 15 jaar aantoonbaar achter slot en grendel bewaard.

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

Onze regiebehandelaar heeft een landelijk vastgesteld en erkend kwaliteitsstatuut. Clienttevredenheidsonderzoek vindt in de praktijk plaats na elke behandeling, maar wordt niet door derden uitgevoerd.