Jeugd

De Friese gemeenten werken aan gezamenlijk aan vernieuwing van zorg voor jeugd. We willen de ondersteuning verbeteren - er eerder bij zijn, meer maatwerk, meer integraliteit en werken vanuit de meest passende oplossing – dit alles met minder middelen. We willen dat kinderen in Friesland veilig en evenwichtig op kunnen groeien. 

Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2020

Per 1 juli 2020 zijn extra intensiteiten toegevoegd bij zowel hersteltrajecten als duurzame trajecten. Deze tarieven zijn toegevoegd om de tariefstap tussen de verschillende profiel-intensiteit combinaties bij de betreffende profielen kleiner te maken.

Hier vindt u de nieuwe tarieventabel per 2020 en het overzicht van de productcodes behorende bij het perceel Specialistische Jeugdhulp.  

Gesloten plaatsing

Alle documenten voor een vrijwillige gesloten plaatsing kunt u hieronder vinden:

Bij vragen kunt u terecht bij PC Noord!

Wat doet PC Noord?
Behalve het regelen van een plek bij een voorziening, heeft PC Noord ook een adviserende rol in de toeleiding naar een gesloten plaatsing. Er kan een casus voorgelegd worden met de vraag of een gesloten plaatsing wel of niet meerwaarde heeft, of dat er misschien gekeken moet worden naar een landelijke specialisatie. PC Noord kan dan meedenken, adviseren, en houdt de landelijke capaciteit bij. Bij de aanmelding controleert de plaatsingscoördinator van PC Noord de documenten, waarbij uiteindelijk de aanvrager zelf verantwoordelijk blijft voor het verzoek dat ingediend wordt.

Contact
PC Noord kan tijdens kantooruren op de volgende manieren bereikt worden:

  • Telefonisch op: 058-2333 3838
  • E-mail: PCRegioNoord@regiecentrumbv.nl
  • Buiten kantooruren: Via Spoed4Jeugd op 0900 234566.
Verwijsindex

Account verwijsindex
Sociaal Domein Fryslân verwacht dat alle gecontracteerde aanbieders het account realiseren in de Verwijsindex. Het signaleren is onderdeel van uw verantwoordelijkheid bij de hulpverlening. Daarnaast is het een verplichting vanuit de Jeugdwet en is het een eis in de contractering met SDF. Mocht u onverhoopt nog geen toegang hebben gerealiseerd, kijk dan op die website.

Doel
Met het signaleren in de verwijsindex krijgen hulpverleners onderling, maar ook onderwijs inzicht als een of meerdere hulpverleners betrokken zijn in een gezin. Het enige doel van de Verwijsindex is om hulpverleners vroegtijdig met elkaar in contact te brengen, zodat ze van elkaar weten dat zij betrokken zijn en met elkaar het gezin kunnen ondersteunen. Het komt de hulp ten goede. Als bekend is wie betrokken zijn in een gezin, dan kan er gericht contact opgenomen worden met de betrokken hulpverleners.

Signaal afgeven ten opzichte van toestemming vragen
Een hulpverlener informeert de jongere en het gezin over hoe hij/zij werkt. De verwijsindex is daar één onderdeel van. Professionals hebben het recht om op basis van gegronde redenen jeugdigen te signaleren èn hebben daarbij een informatieplicht. Voor het afgeven van een signaal in de Verwijsindex heeft de professional géén toestemming nodig. De informatieplicht houdt in dat ouders en/of jeugdige geïnformeerd worden over het signaal in de Verwijsindex, de reden daarvan en waar men terecht kan indien er bezwaar is. Voor het delen van gegevens is ‘toestemming’ nodig. Na het ontstaan van een match en voorafgaand aan de samenwerking, is er toestemming nodig van de jeugdige en/of de ouders (afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige) om inhoudelijke informatie uit te mogen wisselen. Bespreek tijdens het informeren over het afgeven van een signaal meteen hoe hiermee om te gaan als er een match is.

 

Multidisciplinair overleg

Er zijn verschillende multidisciplinaire overleggen in het Friese zorglandschap voor Jeugd. Een aantal is in de bijlage toegelicht, namelijk MDA++, REX Jeugd en Team Toegang. Het overzicht zal nog uitgebreid worden met andere overlegtafels. Welke informatie wilt u opgenomen hebben, laat het weten aan Annet Runia

REX Jeugd (Regionaal Expertiseteam Jeugd)

Complexe zorgvragen/vastgelopen casuïstiek

Soms lopen we er tegenaan dat het niet lukt om adequate hulp voor een gezin te organiseren. Om dit te bereiken is het REX Jeugd (Regionaal Expertiseteam Jeugd) opgericht.

REX Jeugd richt zich op complexe zorgvragen, waar de reguliere hulp­verlening (nog) geen antwoord op heeft of niet uitkomt met het gezin(systeem)/het kind/jongere. Er is bijvoorbeeld sprake van onvoldoende passend en adequaat hulpaanbod in de regio en/of er is een samenwerkingsprobleem met betrokken partijen en/of de ingezette (jeugd)hulp is niet effectief gebleken. Omdat adequate (jeugd)hulp niet aanwezig is of niet goed op gang komt, is sprake van een ernstig nadeel voor het kind/de jongere en/of zijn (gezins)systeem.

Aanmelding

Iedereen mag melden: jongeren, ouders, gebiedsteams, zorgaanbieders.
De melding moet aan een aantal criteria voldoen, deze vindt u in de Notitie Regionaal Expertiseteam Friesland.

Is er sprake van een complexe en/of “vast­gelopen” zorgvraag? Doe een melding naar het Regionaal Expertiseteam met behulp van het aanmeldformulier en vul de toestemmingsverklaring in voor het delen van gegevens.

Het team bestaat uit leden met verschillende expertises en komt tweewekelijks bijeen op maandagmiddag.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met SDF.

Jaarbericht REX Jeugd geeft inzicht in complexe casuïstiek

Het Regionaal Expertiseteam 'REX Jeugd' is in januari 2019 van start gegaan en heeft met de informatie uit alle aangemelde casuïstiek een jaarbericht opgesteld. Hierin worden verbeteringen benoemd die al zijn opgepakt, zoals de verduidelijking van 'begeleiden' en 'behandelen', de tijdlijn die in cliëntrapportages is opgenomen en het mandaat voor de aanmelder in de eigen organisatie om het advies op te volgen. Het is de bedoeling dat op verschillende niveaus een vertaalslag komt van wat in het REX Jeugd is opgehaald aan kennis. Het jaarbericht biedt bijvoorbeeld informatie voor de actielijn 'Leren van Casussen' van het actieplan 'Foar Fryske Bern'. Daarnaast bespreken het REX en SDF het jaarbericht onder meer met de Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming, met als doel te leren van de behandelde casuïstiek. 

Verblijf Jeugd

Als in een ambulant traject (uitgangspunt) een jeugdige verblijf nodig heeft, dan heeft een zorgaanbieder de mogelijkheid dit te financieren met een verblijfscomponent. Deze verblijfscomponent wordt toegevoegd op een ondersteuningsprofiel/ intensiteit (het ambulante behandel- / begeleidings-deel). De verblijfscomponent omvat de kosten voor bed, bad, brood. De verblijfscomponent kan achteraf per maand worden gedeclareerd o.b.v. werkelijk gebruik per etmaal.

Het behandel/begeleidingsdeel wordt dus vergoed vanuit het profiel. Het verblijftarief betreft dus een aanvulling voor bed, bad, brood.

De verblijfscomponenten zijn opgedeeld in laag, middel, en hoog. De residentiële instellingen zijn vanuit de oude bekostiging als voorbeeld gesteld en zijn op de volgende wijze verdeeld over de huidige componenten verblijf.

Lees hier meer:

Wet wijziging Woonplaatsbeginsel wordt een jaar uitgesteld naar 1 januari 2022

Het ministerie van VWS heeft geconcludeerd dat een zorgvuldige implementatie van het woonplaatsbeginsel per 2021 in de huidige omstandigheden (met de coronacrisis) niet haalbaar en onrealistisch is. De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet wordt daarom uitgesteld naar 1 januari 2022.

Om twee redenen vindt de wijziging van het woonplaatsbeginsel later plaats:

  • De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel behoeft eenmalig uitzoekwerk van gemeenten en jeugdhulpaanbieders om na te gaan voor welke jeugdigen de financieel verantwoordelijke gemeente wijzigt aan de hand van het nieuwe woonplaatsbeginsel. De coronacrisis vergt nu echter veel tijd en werk van gemeenten en jeugdhulpaanbieders om de continuïteit van zorg te waarborgen. Hierdoor ontstaan risico’s voor een zorgvuldige invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Uitstel naar 1 januari 2022 geeft gemeenten en aanbieders meer tijd.
  • De invoering van de aangepaste objectieve verdeelmodellen in het gemeentefonds is door het ministerie van BZK uitgesteld tot 1 januari 2022. Hierdoor kan komend jaar het budget voor voogdij en 18+ nog niet objectief worden verdeeld. Wanneer de wijziging van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 wordt ingevoerd, houden beide wijzigingen gelijke tred.

Om ook volgend jaar een eerlijke verdeling van de voogdijgelden onder gemeenten te waarborgen, wordt de huidige compensatieregeling met een jaar verlengd.