Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische beperking, vaak in combinatie met andere problematiek, waarvoor een noodzaak is tot verblijf in een beschermde woonomgeving. Deze woonomgeving heeft 24-uurs toezicht, onplanbare zorg en meerdere contactmomenten per dag.

Het doel van Beschermd Wonen is dat mensen leren weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Zowel binnen als buiten een beschermde woonomgeving.

In 2015 is de uitvoering van Beschermd wonen belegd bij gemeenten. 

Beschermd Wonen kent een tweetal vormen Intramuraal Beschermd Wonen en Beschermd Wonen ThuisPlus. Deze vormen kunnen zowel in Zorg In Natura (ZIN) als PGB verzilverd worden.

ThuisPlus

ThuisPlus is een ondersteuningsvorm die bedoeld is voor cliënten die thuis wonen en waarbij opname in een intramurale instelling niet noodzakelijk is.

Het doel van ThuisPlus is om daadwerkelijk langdurig zelfstandig te wonen zonder afhankelijk te zijn van de dagelijkse begeleiding van de zorgaanbieder. Wanneer een cliënt zelfstandig woont in een locatie van een aanbieder moet hij opnieuw verhuizen als de zorg bij die specifieke aanbieder stopt. De medewerker van het wijk- of gebiedsteam vervult een regisseursrol. Dit betekent dat deze aanspreekpunt is en blijft voor de inwoner en proactief de realisatie van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen volgt. Dat kan door bijvoorbeeld jaarlijks met de inwoner en/of de aanbieder. De frequentie van dit contact is mede afhankelijk van de duur van de afgegeven beschikking en de doelen die geformuleerd zijn.

Alle aanvragen Beschermd Wonen en ThuisPlus verlopen via de wijk-/gebiedsteams. Zij maken vanaf 1 januari 2018 gebruik van een nieuw besluitformulier dat enkel door hen ingevuld kan en mag worden.

Lees hier de beschrijving van Perceel 1 ThuisPLUS.

Hier vindt u de voorwaarden zelfstandig wonen bij zorgaanbieder.

Intramuraal Beschermd Wonen en Beschermd Wonen ThuisPlus

Hier vindt u de beschrijving van de beschikbare vormen voor Beschermd Wonen:

Perceel 2 Intramuraal Beschermd Wonen

Perceel 2A Intramuraal Beschermd Wonen 2018

Overgangsrecht

Hier vindt u de beschrijving van overgangsrecht:

Perceel 2C

Persoonsgebonden budget

Brochure Beschermd wonen met een PGB

Kwaliteitseisen PGB aanbieders

Richtlijnen en werkwijzen

Werkwijze beëindiging zorg – weigeren zorg BW door zorgaanbieder

Gebruik stopberichten

Geldigheid beschikking Beschermd wonen

Formulieren

Format budgetplan

Overgang Maandtarief naar Etmaaltarief

Per 1 oktober 2020 wijzigt de wijze van declareren van maandtarief naar etmaaltarief. De reden hiervoor is dat door het declareren op etmaaltarief wordt betaald voor de dagen dat de cliënt in zorg is. Door deze wijziging kunnen ook de zorgkosten nauwkeuriger berekend worden.

De omzetting van maandtarieven naar etmaaltarieven brengt een aantal administratieve wijzigingen met zich mee die veel impact hebben. In deze memo vindt u alle benodigde informatie en leest u wat dit voor de gecontracteerde zorgaanbieders en Friese gemeenten betekent. Verdere uitwerking vindt u in het administratieprotocol versie 2.0.

Openstelling Wet Langdurige zorg

Op 1 januari 2021 wordt de Wet Langdurige Zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek. Het gaat hier om mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben. Het CIZ is inmiddels gestart met onderzoek en indicatiestelling. Een deel van de doelgroep die nu beschermd woont op basis van een WMO-beschikking zal in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie van het CIZ.

Op 28 januari 2020 heeft SDF in samenwerking met Zorgkantoor de Friesland en het CIZ een informatiebijeenkomst gehouden. Het CIZ heeft daar informatie gedeeld over de Wlz en de toegang tot de Wlz. Zorgkantoor de Friesland heeft informatie verstrekt over het aanbestedingsproces c.q. inkoopproces van het Zorgkantoor om voor een contract voor het verlenen van zorg op basis van de Wlz in aanmerking te kunnen komen.

Een deel van de voor Beschermd Wonen (BW) gecontracteerde zorgaanbieders heeft al een contract met Zorgkantoor de Friesland en verlenen zorg en begeleiding aan  bewoners die op grond van een Wlz-beschikking bij hen verblijven.
Er zullen zorgaanbieders zijn die op dit moment geen contract hebben met het Zorgkantoor en die zich gaan inschrijven in de aanbesteding van het Zorgkantoor om in aanmerking te komen voor een Wlz-contract.
Er zijn misschien ook zorgaanbieders die wel voor BW gecontracteerd zijn maar zich niet willen inschrijven voor een Wlz-contract. Ook bij hen kunnen bewoners verblijven die op dit moment een BW-beschikking op grond van de WMO hebben en die mogelijk in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie. Het is mogelijk om voor deze bewoners een aanvraag bij het CIZ te doen. Op de website van het CIZ kun je teruglezen hoe dat werkt.

De betreffende bewoners kunnen nu al aangemeld worden bij het CIZ. Indien uw bewoner een positief besluit krijgt van het CIZ dan gaat de afgegeven Wlz-beschikking gelden vanaf 1 januari 2021.
Wanneer uw bewoner een Wlz-beschikking ontvangt zijn de volgende punten belangrijk:

  1. De cliënt ontvangt een brief met het besluit en een kopie brief.
  2. Deze kopie brief is voor de administratie van de zorgaanbieder waar de cliënt op dit moment verblijft.
  3. Deze kopie brief moet ook verzonden worden naar het wijk- of gebiedsteam:
  • wanneer er een overbrugging noodzakelijk is tussen de in 2020 aflopende beschikking BW en de instroom in de Wlz per 1 januari 2021. Het wijk- of gebiedsteam doet geen onderzoek;
  • om op basis van de kopie Wlz-beschikking een mutatie beëindiging BW-beschikking te versturen naar SDF indien de BW-beschikking doorloopt in 2021;
  • ter informatie voor de Friese gemeenten om goed  te monitoren hoe de uitstroom verloopt.
Concept Regioplan beschermd wonen

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 17 augustus 2020 is de presentatie van het concept Regioplan beschermd wonen beschikbaar.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?