Beschermd wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek en daardoor belemmeringen vinden op verschillende leefdomeinen. Naast de psychiatrische problematiek kennen deze mensen vaak ook problemen op het gebied van verslaving, schulden e.d. Dit heeft tot gevolg dat zij niet in staat zijn zelfstandig hun huishouden te voeren en in hun dagelijks leven deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten als naar school gaan, werken of vrijetijdsbesteding. Door de combinatie van problemen is een noodzaak tot verblijf in een beschermde woonomgeving ontstaan. Deze woonomgeving heeft 24-uurs toezicht en fysieke aanwezigheid van begeleiding die gepland en ongepland ondersteuning kan bieden en waarbij sprake is van meerdere contactmomenten per dag.

Het doel van Beschermd wonen is het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen zodat zij weer zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, hun eigen huishouden kunnen voeren en weer deel kunnen nemen aan activiteiten in de samenleving. 

In 2015 is de uitvoering van Beschermd wonen belegd bij gemeenten. 

Beschermd Wonen kent een tweetal vormen Intramuraal Beschermd wonen en Ambulant Beschermd wonen ThuisPlus. Deze vormen kunnen zowel in Zorg In Natura (ZIN) als PGB verzilverd worden.

Alle aanvragen Beschermd wonen en ThuisPlus verlopen via de wijk-/gebiedsteams. Zij maken vanaf 1 januari 2018 gebruik van een nieuw besluitformulier dat enkel door hen ingevuld kan en mag worden.

Intramuraal Beschermd wonen en Beschermd wonen ThuisPlus

Hier vindt u de beschrijving van de beschikbare vormen voor Beschermd wonen:

Perceel 2 Intramuraal Beschermd wonen

Perceel 2A Intramuraal Beschermd wonen 2018

ThuisPlus

ThuisPlus is een ondersteuningsvorm die bedoeld is voor mensen die ook tegen belemmeringen aanlopen door hun psychiatrische problematiek maar geen behoefte hebben aan 24 uur per dag fysieke aanwezigheid van begeleiding. Doordat ze 24 uur per dag een aanbieder kunnen bereiken en de zekerheid hebben dat de aanbieder langskomt als het nodig is, lukt het deze mensen om thuis te blijven wonen. Daardoor wordt opname in een intramurale BW-instelling voorkomen.

Het doel van ThuisPlus is om daar waar nodig de zelfredzaamheid terug te brengen en te vergroten zodat mensen opnieuw hun eigen huishouden kunnen voeren en weer in mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven. 

Lees hier de beschrijving van Perceel 1 ThuisPLUS.

Hier vindt u de voorwaarden zelfstandig wonen bij zorgaanbieder.

---------------------------------------------------------------------------------------

Op 7 februari 2020 heeft Sociaal Domein Fryslân met ruim 70 ketenpartners ThuisPlus geëvalueerd. Uit de evaluatie met de ketenpartners bleek dat ThuisPlus een duidelijke meerwaarde biedt. De evaluatie heeft veel input opgeleverd voor de doorontwikkeling van ThuisPlus. Lees de presentatie in de bijlage.

(Versie 24 februari 2020)

Persoonsgebonden budget

Brochure Beschermd wonen met een PGB

Kwaliteitseisen PGB aanbieders

Richtlijnen en werkwijzen

Werkwijze beëindiging zorg – weigeren zorg BW door zorgaanbieder

Gebruik stopberichten

Geldigheid beschikking Beschermd wonen

Formulieren

Format budgetplan

Overgang Maandtarief naar Etmaaltarief

Per 1 oktober 2020 zijn de maantarieven voor de producten van Beschermd wonen en ThuisPlus gewijzigd van maandtarief naar etmaaltarief. Daarmee kan de aanbieder dagen dat de cliënt daadwerkelijk ondersteuning krijgt, declareren. Door deze wijziging kunnen ook de kosten voor de ondersteuning nauwkeuriger berekend worden.

De omzetting van maandtarieven naar etmaaltarieven brengt een aantal administratieve wijzigingen met zich mee die veel impact hebben. In deze memo vindt u alle benodigde informatie en leest u wat dit voor de gecontracteerde zorgaanbieders en Friese gemeenten betekent. Verdere uitwerking vindt u in het administratieprotocol versie 2.1.

Openstelling Wet langdurige zorg

Op 1 januari 2021 is de Wet langdurige Zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek. Het gaat hier om mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben. Het CIZ is in 2020 gestart met onderzoek en indicatiestelling. Een deel van de doelgroep die beschermd woonde op basis van een Wmo-beschikking heeft een Wlz-indicatie gekregen van het CIZ.

Het aantal aanvragen in 2020 voor een Wlz-indicatie lag veel hoger dan het CIZ vooraf had ingeschat. Daardoor hebben ze achterstanden opgelopen in het afhandelen van de aanvragen. Dit geldt ook voor 2021. De verwachting is dat het CIZ de achterstand voor 2021 voor 31 december 2021 heeft weggewerkt. Als u een aanvraag voor een Wlz-indicatie doet en u heeft een indicatie voor Beschermd wonen die in 2021 afloopt, dan zorgt het wijk- of gebiedsteam ervoor dat uw BW-indicatie ter overbrugging ambtelijk wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Hier leest u hoe dat geregeld wordt. 

Heeft u het idee dat u in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg of heeft het wijk- of gebiedsteam aangegeven dat u misschien in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie, dan kunt u hier teruglezen hoe u een Wlz-indicatie kunt aanvragen.

Op de website van het Ministerie vindt u informatie voor cliënten en professionals over deze verandering in de langdurige zorg.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Op 28 januari 2020 organiseerden Zorgkantoor Friesland en Sociaal Domein Fryslân een bijeenkomst om zorgaanbieders en verwijzers hierover te informeren. Het CIZ gaf uitleg over de toegang tot de Wlz, de voorwaarden voor een indicatie en het aanvraagproces. Zorgkantoor Friesland gaf een toelichting op de aanbesteding / de inkoop voor de Wlz. 

De ruim 100 gasten ontvingen meteen de folder met alle benodigde informatie.
De presentaties vindt u hieronder:

Op de landelijke website staat ook veel informatie over de Wlz.

Zorgkantoor Friesland en Sociaal Domein Fryslân houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen rond de openstelling van de Wlz.

Concept Regioplan Beschermd wonen

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 17 augustus 2020 is de presentatie van het concept Regioplan Beschermd wonen beschikbaar.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?